Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande

Börje Ljungberg, ordförande, professor, urolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. 

Patientrepresentanter

Jörgen Jehander, ordförande, patientföreningen Njurcancerföreningen.
Olle Karlsson, patientföreningen Njurcancerföreningen.

Regionala representanter

Norr

Britt-Inger Dahlin, leg. sjuksköterska, kontaktsjuksköterska, Urologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Fabian Hofman, överläkare, urolog, Urologkliniken Sunderby sjukhus.

Stockholm-Gotland

Ulrika Harmenberg, docent, onkolog, patientområde bäckencancer, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Johanna Lidén, specialistsjuksköterska i onkologi, kontaktsjuksköterska, patientområde bäckencancer, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhus, Stockholm.

Syd

Bianca Scholtz, bitr överläkare, urolog, Urologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Susanna Holst, bitr överläkare, radiolog, gastro-/urosektionen, Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Stefan Sköld, 

Sydöst

Tomasz Jakubczyk, med. dr, urolog, Urologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Linn Pettersson, specialistläkare, onkolog, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Uppsala-Örebro

Per Lindblad, universitetslektor, urolog, Institutionen för medicinska vetenskaper, Universitetssjukhuset Örebro

Pernilla Helgesson, leg. sjuksköterska, kontaktsjuksköterska, urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Pernilla Sundqvist, urolog, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

Väst

Mikael Hellström, professor, radiolog, verksamhet radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Johansson, professor, patolog, Verksamhet Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Fovaeus, docent, urolog, verksamhet urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Cristin Johansson, leg. sjuksköterska, kontaktsjuksköterska, Urologiska kliniken, NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus

Sven Lundstam, docent, urolog, verksamhet urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

23.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Anna-Karin Ax, Peter Elfving, Annika Håkansson, Åsa Jellvert, Ann-Helen Scherman Plogell och Marcus Thomasson.

23.4

Stödteam Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland

Ann-Sofi Oddestad, vårdprogramsekreterare, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland

Bodil Westman, utvecklingssjuksköterska, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland

Soheila Hosseinnia, statistiker, Regionalt cancercentrum, Stockholm-Gotland 

23.5

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Medlemmarna i vårdprogramgruppen har lämnat in jävsdeklarationer som har granskats och godkänts av RCC. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan fås från Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

23.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Börje Ljungberg till vårdprogramgruppens ordförande. Programmet har förankring i Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO) som ingår i Svensk Onkologisk Förening (SOF), Svensk Urologisk Förening (SUF), Svensk Förening för medicinsk Radiologi (SFMR), Svensk förening för Patologi (SvFP), Sjuksköterskor i urologi, Sjuksköterskor i cancervård och Njurcancerföreningen (patientförening). 

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

· Region Halland

· Region Jönköpings län

· Region Kalmar län

· Region Skåne

· Region Stockholm

· Region Uppsala

· Region Värmland

· Region Västmanland

· Region Örebro

· Region Östergötland

· Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR)

· Västra Götalandsregionen

· RPO Norr

· RPO Levnadsvanor VGR

· Regional Arbetsgrupp Onkologi (RAG) i sydöstra sjukvårdsregion

· SKR:s kvinnofridssatsning

· E-hälsomyndigheten

· Läkemedelsverket

· TLV

· Nationella arbetsgruppen cancerläkemedel (NAC)

· Sveriges arbetsterapeuter

· Svensk förening för genetik och genomik, SFMG

· SFAM

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.