Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande

Börje Ljungberg, ordförande, professor, urolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Patientrepresentanter

Jörgen Jehander, Patientföreningen Njurcancerföreningen

Olle Karlsson, Patientföreningen Njurcancerföreningen

Regionala representanter

RCC Mellansverige

Pernilla Sundqvist, docent, urolog, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

RCC norr

Fabian Hofmann, urolog, överläkare, Urologkliniken Sunderby Sjukhus.

RCC Stockholm Gotland

Ulrika Harmenberg, docent, onkolog, Patientområde bäckencancer,
Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

RCC sydöst

Tomasz Jakubczyk, med.dr, urolog, överläkare, Urologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

RCC väst

Magnus Fovaeus, docent, urolog, Verksamhet urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

RCC syd

Bianca Scholtz, biträdande överläkare, Urologiska Kliniken SUS Malmö

Övriga medlemmar

Anca Dragomir, docent, överläkare, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset Uppsala

Britt-Inger Dahlin, leg. sjuksköterska, kontaktsjuksköterska
Urologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Cristin Johansson, leg. sjuksköterska, kontaktsjuksköterska
Urologiska kliniken, NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus

Johanna Lidén, biträdande universitetssjuksköterska, specialistsjuksköterska i onkologi, Patientområde bäckencancer, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhus, Stockholm

Linn Pettersson, överläkare, onkolog, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Magnus Lindskog, docent, onkolog, överläkare, Akademiska, Uppsala

Martin Johansson, professor, patolog, Verksamhet Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mikael Hellström, professor, radiolog, Verksamhet radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Per Lindblad, universitetslektor, urolog, Institutionen för medicinska vetenskaper, Universitetssjukhuset Örebro

Pernilla Helgesson, leg. sjuksköterska, kontaktsjuksköterska
Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sigrid Isaksson, specialistläkare onkologi, Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitetssjukhus Malmö

Susanna Holst, biträdande överläkare, Gastro-/urosektionen,
Bild och Funktion, Skånes Universitetssjukhus Malmö

Sven Lundstam, docent, urolog, Verksamhet urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Per-Olof Lundgren, urolog biträdande överläkare, Patientområde Bäckencancer, Karolinska Stockholm

23.3

Adjungerade författare

Kapitel 7
Anna Rosén, med.dr., överläkare, Cancergenetiska mottagningen, Region Västerbotten

Gustav Silander, överläkare på Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kapitel 9.5.2
Rimma Axelson, professor, överläkare, Nuklearmedicin, Funktion Medicinsk Diagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset

Antonios Tzortzakakis, med.dr, bitr överläkare, ME Medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset 

23.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: 

Anna-Karin Ax, Ann-Helen Scherman Plogell, Annika Håkansson, Marcus Thomasson, Peter Elfving, och Åsa Jellvert. 

23.5

Jäv och andra bindningar

I vårdprogram gruppen njurcancer har Anca Dragomir, Börje Ljungberg, Fabian Hofman, Cristin Johansson, Olle Karlsson, Magnus Fovaeus, Magnus Lindskog, Martin Johansson, Pernilla Sundqvist, Sven Lundstam och Ulrika Harmenberg alla olika grader av jäv. För varje fråga som berör jäv är personen inte med i beslut som rör rekommendation, eller röstning som berör sammanvägning av ”expert opinion”. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

23.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett [namn] till vårdprogramgruppens ordförande. 

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. 

 • Dietisternas Riksförbund, sektionen ”Dietister inom Onkologi”
 • E-hälsomyndigheten
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • MSD Sverige
 • NAG cancerrehabilitering
 • Nationella arbetsgruppen cancerläkemedel (NAC)
 • NPO-Levnadsvanor
 • NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation, (PIVoT)
 • Patient- och närståenderådet (PNR) RCC väst
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Jönköping
 • Region Kalmar 
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Västra Götaland
 • Region Örebro
 • Region Östergötland
 • Riksföreningen för sjuksköterskor inom Urologi
 • Roche AB
 • RPO cancer, Norra sjukvårdsregionen
 • SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO)
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin.
 • Svensk Kuratorsförening
 • Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk Urologisk Förening
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.