Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande
Börje Ljungberg, ordförande, professor, urolog
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Patientrepresentant
Jörgen Jehander, ordförande
Patientföreningen Njurcancerföreningen.

Regionala representanter

Norr
Britt-Inger Dahlin, leg. sjuksköterska, kontaktsjuksköterska
Urologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Marcus Thomasson, onkolog
Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Stockholm-Gotland
Ulrika Harmenberg, docent, onkolog
Patientområde bäckencancer, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Johanna Lidén, specialistsjuksköterska i onkologi, kontaktsjuksköterska
Patientområde bäckencancer, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhus, Stockholm

Ann-Helen Scherman Plogell, urolog
Urologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm

Syd
Peter Elfving, med.dr, urolog
VO urologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Annika Håkansson, docent, onkolog
VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund/Malmö

Sydöst
Tomasz Jakubczyk, med.dr, urolog
Urologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Linn Pettersson, specialistläkare, onkolog
Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna-Karin Ax, specialistsjuksköterska i onkologi, doktorand
Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Uppsala-Örebro
Per Lindblad, universitetslektor, urolog
Institutionen för medicinska vetenskaper, Universitetssjukhuset Örebro

Pernilla Helgesson, leg. sjuksköterska, kontaktsjuksköterska
Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Pernilla Sundqvist, urolog
Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

Väst
Mikael Hellström, professor, radiolog
Verksamhet radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Johansson, professor, patolog
Verksamhet Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Fovaeus, docent, urolog
Verksamhet urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Åsa Jellvert, onkolog
Verksamhet onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Cristin Johansson, leg. sjuksköterska, kontaktsjuksköterska
Urologiska kliniken, NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus

Sven Lundstam, docent, urolog
Verksamhet urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Stödteam Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Ann-Sofi Oddestad, vårdprogramsekreterare
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Bodil Westman, utvecklingssjuksköterska
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Soheila Hosseinnia, statistiker
Regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland

Medförfattare

Kapitel 7

Kjell Geterud, överläkare, med.dr,
Verksamhet radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Henrik Leonhardt, överläkare, med.dr,
Verksamhet radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anders Magnusson, professor, överläkare
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Radiologi, Uppsala Universitet, Uppsala

Ulf Nyman, docent
Institutionen för translationell medicin, Divisionen för medicinsk radiologi, Lunds universitet

23.3

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Medlemmarna i vårdprogramgruppen har lämnat in jävsdeklarationer som har granskats och godkänts av RCC. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan fås från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

23.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Börje Ljungberg till vårdprogramgruppens ordförande. Programmet har förankring i Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO) som ingår i Svensk Onkologisk Förening (SOF), Svensk Urologisk Förening (SUF), Svensk Förening för medicinsk Radiologi (SFMR), Svensk förening för Patologi (SvFP), Sjuksköterskor i urologi, Sjuksköterskor i cancervård och Njurcancerföreningen (patientförening).

I en första remissrunda har profession och patientföreningar fått lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll.

De inkomna synpunkterna sammanställdes och programmet reviderades, och därefter skickades vårdprogrammet på ytterligare en remissrunda. Den gick till landstingens linjeorganisationer för att få in kommentarer på organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan bearbetades och godkändes programmet av vårdprogramgruppen och fastställdes av RCC:s samverkansnämnd.

Nästa kapitel
Bilaga 1. Min vårdplan