Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Vårdprogrammets övergripande målsättning är att ge en evidensbaserad kunskapsbakgrund för rekommendationer om utredning och vård av patienter med njurcancer. Rekommendationerna innefattar också förslag på uppföljning av patienter som behandlats för sjukdomen med olika metoder. Dessa rekommendationer skall vara tydliga för både patienter och vårdpersonal. Vidare är målet med vårdprogrammet att ge rekommendationer för omhändertagande, multidisciplinära överväganden och rekommendationer för patientmedverkan. Målnivåerna för olika kvalitetsparametrar, medger en metod att långsiktigt följa upp diagnostik, behandling, väntetider och uppföljning inom individuella kliniker, regionalt och nationellt. Genom att justera målnivåerna kan utvecklingen påverkas på ett långsiktigt sätt. (Se vidare avsnitt 2.3 Standardiserat vårdförlopp och kapitel 21 Kvalitetsindikatorer och målnivåer). 

Ett annat mål är att vårdprogrammet ska belysa utveckling och förbättringar inom vården. Att visa på kunskapsluckor som finns är viktiga för att tydliggöra behovet och intresset för kliniska och translationella studier om njurcancer.