Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Vårdprogrammets övergripande målsättning är att ge en evidensbaserad bakgrund för rekommendationerna som rör utredning och vård av patienter med njurcancer. Rekommendationerna innefattar även förslag på uppföljning av patienter som behandlats för sjukdomen med olika metoder. Vidare mål med vårdprogrammet är att ge rekommendationer för omhändertagande, multidisciplinära rekommendationer och rekommendationer för patientmedverkan. Målnivåerna för olika kvalitetsparametrar medger en metod för att följa upp diagnostik, behandling, väntetider och uppföljning genom nationellt och regionalt samt inom kliniker. Se vidare avsnitt 2.3 om standardiserat vårdförlopp och kapitel 21 om kvalitetsindikatorer och målnivåer och.

Ett annat mål är att vårdprogrammet ska belysa utveckling och förbättringar inom vården och belysa kunskapsluckor som är av intresse för kliniska och translationella studier om njurcancer.