Till sidinnehåll

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet omfattar utredning och behandling av patienter med njurcancer i Sverige. Andra tumörsjukdomar i njuren såsom njurbäckentumörer (uroteliala) och Wilms tumör, som i första hand drabbar barn, ingår inte i vårdprogrammet om njurcancer. 

Vårdprogrammet är utarbetat av den nationella arbetsgruppen och fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2023-05-16. Beslut om implementering tas i respektive region i enlighet med överenskomna rutiner. Stödjande Regionalt cancercentrum är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Tidigare versioner:

Datum Beskrivning av förändring
2019-06-10 Uppdatering av samtliga kapitel. Rekommendationer för kirurgisk behandling, radiologisk och histopatologisk utvärdering samt omvårdnad har tydliggjorts. Text om systemisk behandling har uppdaterats efter nya godkännande av läkemedel.
2021-11-15 (remissrunda) Enbart kapitel 13 Behandling av metastaserad sjukdom och återfall.
2022-04-05 Uppdatering av kapitel 13 fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan.
2022-03-30 (remissrunda) Uppdatering har skett av samtliga kapitel. Rekommendationer för kirurgisk behandling, radiologisk och histopatologisk utvärdering samt omvårdnad har uppdaterats. Systemisk behandling har uppdaterats med nya rekommendationer för behandlingen av patienter med metastaserad njurcancer
2022-10-18 Uppdatering av samtliga kapitel fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan.
2022-10-31 Ändring av felaktig text i figur 8, kapitel 10.1.
2023-05-16 Uppdatering av 12.3 Adjuvant behandling, tillägg av text.
13.4 Val av läkemedelsbehandling vid metastaserad sjukdom, ny godkänd kombinationsbehandling tillagd.

Tidigare vårdprogram publiceras inte men kan begäras ut från Regionala cancercentrum, info@cancercentrum.se. 

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

I vårdprogrammet 2022 har samtliga kapitel uppdaterats, förutom kapitel 13 som uppdaterats och fastställts 2022-04-05. Denna uppdatering 2023 är minimal och redovisar ytterligare ett godkänt behandlingsalternativ för metastaserad njurcancer. Vidare har rekommendationen för adjuvant behandling uppdaterats efter publiceringen av tre negativa adjuvanta studier. Planen är fortsatt att det nationella vårdprogrammet skall uppdateras vartannat år, speciellt viktigt eftersom utvecklingen av den medicinska behandlingen förändras med nya behandlingsalternativ som har en hög evidensgrad. Samtidigt pågår det en snabb utveckling inom flera områden som: patologi med molekylära faktorer, kirurgisk teknik, minimal invasiva tekniker, och uppföljning. Preoperativa biopsier och biopsier av tumörer inför systemisk behandling och minimal-invasiv behandling kommer att utvecklas. Vikten av patient-upplevda utfallsmått i framtida vårdprogram behöver också tydliggöras. 

2.3

Standardiserat vårdförlopp

För njurcancer finns ett standardiserat vårdförlopp (SVF) framtaget, gällande från och med år 2017. 

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också läsas i sin helhet i Kunskapsbanken.

2.4

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen. 

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bland annat diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap 1–2 § patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt samt information om möjlighet till ny medicinsk bedömning, även inom annan region. Vårdgivaren ska också informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppenvård. Enligt det så kallade patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, till exempel hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan. 

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vårdförlopp som RCC har tagit fram och som regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin.

I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att beakta barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd (5 kap 7 §).

2.5

Evidensgradering

Vårdprogrammet följer evidensgradering enligt EAUs Renal Cell Carcinoma guidelines.