Till sidinnehåll

Egenvård

17.1

Levnadsvanor

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är användbara även under cancerbehandlingen. Riktlinjerna har granskats och anpassats för personer med cancer till ett kunskapsunderlag med anpassade råd om levnadsvanor till personer före, under och efter behandling mot cancersjukdom 81.

17.1.1 Tobak

Tobaksanvändning är skadligt för individers hälsa, både i närvaro och frånvaro av cancer. Komplikationsrisken är större för rökare än icke-rökare i samband med operation. Personer som röker får mer biverkningar än icke-rökare av såväl cytostatikabehandling som strålbehandling 282838485868788.Vad gäller konsumtion av tobak i andra former, exempelvis snus eller e-cigaretter, saknas vetenskaplig evidens för hälsorisker i samband med cancerbehandling.

Patienten bör få hjälp med rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta-röka-linjen på 020-84 00 00.  

17.1.2 Alkohol

Det finns anledning att rekommendera alkoholuppehåll eller en liten konsum­tion av alkohol under cancerbehandling 89. I samband med operation finns ökad risk för blödningar, infektioner och akuta hjärthändelser.

17.1.3 Fysisk aktivitet        

Studier har visat att fysisk aktivitet, både konditionsträning och styrketräning, kan minska oro, depression och sömnsvårigheter och har en positiv effekt på livskvalitet, fysisk funktion och emotionellt välbefinnande hos patienter med cancer 909192. Se Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för rekommendationer.

17.2

Komplementär och alternativ medicin och behandling

Patienten bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan ha en negativ påverkan på effekterna av cancerläkemedel 9394.

Det är viktigt att skapa en relation så att patienten och de närstående känner sig trygga med att berätta för vårdpersonalen om vilken eventuell komplementär eller alternativ medicin och behandling de använder, se Integrativ medicin från RCC Stockholm Gotland.

Vid behandling med tyrosinkinashämmare, (se avsnitt 13.10 Tyrosinkinashämmare), är samtidigt intag av grapefrukt 96 samt preparat innehållande johannesört 97 kontraindicerat då det påverkar behandlingsresultatet. Patienterna ska upplysas om detta före start av behandling.