Till sidinnehåll

Terapi- och Multidisciplinär konferens

11.1

Terapikonferens

Om den radiologiska utredningen inte ger misstanke om metastasering eller lokalt avancerad växt bör minst en urolog med erfarenhet av njurkirurgi och en radiolog diskutera bildmaterialet och komma överens om eventuell kompletterande undersökning. Vid en sådan terapikonferens diskuteras kirurgisk behandling expektans och uppföljning. Detta understryker behov av regelbundna schemalagda konferenstillfällen vid alla enheter. Patienter med små njurtumörer (<7 cm) bör diskuteras avseende nefronsparande behandling (njurresektion, ablation) med regionala enheter där sådan behandling utförs. Patienter med nedsatt njurfunktion liksom patienter som efter genomförd kirurgi förväntas få nedsatt njurfunktion (GFR mindre än 30 ml/min/1,73 m2) bör diskuteras med nefrolog.

Kontaktsjuksköterska bör närvara.

11.2

Multidisciplinär konferens (MDK)

Om den radiologiska utredningen ger misstanke om metastasering eller lokalt avancerad växt bör patienten diskuteras på en multidisciplinär konferens (MDK) med närvaro av urolog, onkolog, radiolog och kontaktsjuksköterska samt eventuellt patolog och/eller andra specialister. Vid begäran om eftergranskning av befintligt bildmaterial önskas en tydligt formulerad frågeställning (lokal tumörstatus, lymfkörtelengagemang, förekomst av tumörtromb, metastaslokaler, behov av kompletterande undersökningar) som underlag till en strukturerad genomgång. 

MDK bör tillämpas för patienter med

  • metastaserad sjukdom
  • lokalt avancerad sjukdom
  • recidiv i njurloge och/eller lokoregionala lymfkörtlar
  • ovanliga diagnoser som kan kräva skyndsam handläggning. 

Vid MDK ska all relevant information om patienten finnas tillgänglig inkluderande samsjuklighet, performance status (bilaga 1), omvårdnads- och/eller rehabiliteringsbehov,  komplettering av laboratorieprover (Hb, neutrofiler, TPK och korrigerat calcium) för IMDC riskklassificering, se avsnitt 13.4.1 Prognostiska riskfaktorer enligt IMDC. 

Efter en MDK ska konsensus av diskussionen och rekommendationer av fortsatt handläggning dokumenteras i journalen och patienten ska informeras så fort som möjligt. Beslut om behandling tas därefter tillsammans med patienten. En bedömning genom MDK ökar sannolikheten för att patienter får bästa behandling. Konferensen är dessutom viktig för att utbilda blivande specialister inom urologi, radiologi, onkologi och patologi samt för att identifiera patienter som kan inkluderas i kliniska studier.