Till sidinnehåll

Terapikonferens och multidisciplinär konferens

11.1

Terapikonferens

Om den radiologiska utredningen inte ger misstanke om metastasering eller lokalt avancerad växt bör minst en urolog med erfarenhet av njurkirurgi och en radiolog diskuterar bildmaterialet och kommer överens om eventuell kompletterande undersökning. Vid en sådan terapikonferens diskuteras behandling. Detta understryker behov av regelbundna schemalagda röntgenronder vid alla enheter. Patienter med små njurtumörer (< 7 cm) bör diskuteras avseende nefronsparande kirurgi med regionala enheter där sådan kirurgi utförs.

Patienter med nedsatt njurfunktion bör diskuteras med en nefrolog, liksom patienter som efter genomförd kirurgi förväntas få nedsatt njurfunktion (GFR mindre än 30 ml/min/1,73 m2).

Kontaktsjuksköterska bör närvara.

11.2

Multidisciplinär konferens (MDK)

En multidisciplinär konferens (MDK) omfattar urolog, onkolog, radiolog och kontaktsjuksköterska samt eventuellt patolog och/eller andra specialister. Behandlingsrekommendation sammanfattas på MDK och beslut om behandling tas tillsammans med patienten.

En bedömning genom MDK ökar sannolikheten för att patienter får bästa behandling. Konferensen är dessutom viktig för att utbilda blivande specialister inom urologi, radiologi, onkologi och patologi samt för att identifiera patienter som kan inkluderas i kliniska studier.

MDK bör tillämpas för patienter med

  • metastaserad sjukdom
  • lokalt avancerad sjukdom
  • recidiv i njurloge och/eller lokoregionala lymfkörtlar
  • ovanliga diagnoser som kan kräva skyndsam handläggning.

Inför MDK ska uppgifter finnas tillgängliga om performance status (bilaga 2), samsjuklighet och Hengs kriterier för riskklassificering, se avsnitt 13.7 Prognostiska riskfaktorer.