Till sidinnehåll

Sammanfattning

Vårdprogrammet njurcancer 2019 är en uppdatering av vårdprogrammet från 2017. Innehållet är anpassat till internationella riktlinjer, speciellt European Association of Urologys (EAU:s) riktlinjer för Renal Cell Carcinoma (RCC) som uppdateras årligen. ESMOs guidelines är också rekommenderat 1. Det första nationella vårdprogrammet färdigställdes 2004 efter initiativ från såväl Svensk Urologisk Förening som Svensk Onkologisk Förening. EAU:s RCC Guidelines för njurcancer är mer omfattande och redovisar nödvändiga referenser till litteraturen, grad av kunskapsevidens och grad av rekommendationer.

Vi har valt att inte belasta det svenska vårdprogrammet med referenser utan de finns tillgängliga på European Association of Urology. Ett antal specifika referenser infogas för tydlighetens skull. 

I arbetsgruppen för vårdprogrammet har representanter för samtliga regioner med onkologer, urologer och kontaktsjuksköterskor ingått samt representanter med radiologisk och morfologisk kompetens. Representant för patientföreningen för njurcancer har inbjudits och deltar i vårdprogramarbetet.