Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

År 2015 inleddes ett nationellt arbete med nivåstrukturering av njurcancerkirurgin i Sverige på uppdrag av SKR och RCC i samverkan. En sakkunniggrupp gav sitt utlåtande i oktober 2015, man visade att det finns ett tydligt behov av en regional nivåstrukturering men såg inga skäl att centralisera någon kirurgisk åtgärd till nationell nivåstrukturering. För patienterna har det stor betydelse att alla operationstekniker finns vid ett sjukhus eller en enhet för att de ska kunna erbjudas individuell kirurgisk rekommenderad behandling. RCC i samverkan har utgått från sakkunniggruppens utlåtande och gav i december 2016 landstingen och regionerna följande rekommendationer när det gäller regional nivåstrukturering:

  • Kirurgisk behandling av njurcancer med avancerade tumörer såsom tumörtromb i vena cava och/eller överväxt på intilliggande organ ska utföras vid högst sex sjukhus i landet, ett för varje sjukvårdsregion.
  • Övrig kirurgisk behandling av njurcancer ska utföras vid vårdenheter som utför minst 50 operationer per år.

RCC i samverkan har följt upp detta och konstaterar i sin rapport i juni 2019 att ingen sjukvårdsregion har antagit ovan nämnda strukturering med njurcancerkirurgi vid enheter med minst 50 ingrepp/år. När rekommendationerna inte följts har det oftast motiverats med att mottagande sjukhus har kapacitetsproblem medförande långa väntetider samt att remitterande enhet befarar läkarflykt.(https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/nivastrukturering/rapport-regional-nivastrukturering-faststalld-av-rcc-i-samverkan-190625-final.pdf) .

Sedan dess har ansvaret för nationell nivåstrukturering gått över från RCC till Socialstyrelsen, som har arbetat vidare i frågan. Under hösten 2021 har en så kallad Bruttolista (Socialstyrelsen Dnr: 110/2021) arbetats fram. Där finns inte njurcancer inräknad och ska därmed skötas och nivåstruktureras sjukvårdsregionalt.

Vårdprogramgruppen ser att operationsvolym påverkar överlevnaden på kort och kanske lång sikt, till fördel för centra med stor volym 134135136137138. I litteraturen är det däremot svårt att se ett tydligt tröskelvärde för kirurgisk volym 139. Regionerna har även ett ansvar för övrig försörjning av urologisk vård samt utbildning av urologisk kompetens. Det finns olika regionala förutsättningar, men regioner eller sjukhus med små volymer bör avstå njurkirurgi på eget initiativ. Regioner bör skapa förutsättningar för alla behandlingsmodaliteter (kirurgi, ablation, onkologi), samt ha struktur för vård, utbildning och beredskap för komplikationer. Uppföljning av kvalitet och komplikationer bör följas i njurcancerregistret.

En förutsättning för ovanstående regionala samarbete är att en regional terapi- och multidisciplinär konferens finns i varje region.

Volymen av kirurgisk behandling av njurcancer med avancerade tumörer såsom tumörtromb i vena cava och/eller överväxt på intilliggande organ minskar över tid, vilket talar för att samarbete bör ske mellan enheter i dessa fall (tabell 10).

Tabell 10: Antal opererade per operationsår och T-stadium. 

 

2013 

2017

2021

T3b

62

39

11

T3c

>5

7

2

T4

18

19

7

Antal opererade per operationsår och T-stadium registrerade till och med 2022-03-24.