Till sidinnehåll

Primär behandling

11.1

Val av behandling

Rekommendationer

Gällande sarkom, retroperitonealt, intraabdominellt eller inom gynsfären

Behandlingsrekommendationer bör utformas vid en multidisciplinär konferens på ett sarkomcentrum, och definitiv behandlingsplan görs därefter i samråd med patienten.

Kirurgi övervägs i första hand.

 • Kirurgin bör utföras vid regionalt eller nationellt sarkomcentrum av kirurg och/ eller gynekolog med kunskap och vana av sarkom inklusive kirurgisk teknik och mål.

Preoperativ och/ eller postoperativ tilläggsbehandling bör övervägas vid:

 • Primärt icke operabel tumör där storleksminskning skulle kunna göra kirurgi möjlig
 • Där läget eller storleken på tumören skulle ge stympande kirurgi som kan undvikas med storleksminskning.
 • Vid vissa diagnoser. Ges alternativt som strålbehandling eller medicinsk antitumoral behandling.

Antitumoral behandling bör alltid övervägas vid:

 • icke operabel tumör som primärt inte bedöms bli operabel oavsett storleksminskning
 • spridd sjukdom
 • permanent nedsatt allmäntillstånd, patienter som inte bedöms tolerera kirurgi

Beslut om kirurgi, medicinsk antitumoral behandling och strålning samt samordningen av dessa behandlingar bör fattas på MDK (Casali, Abecassis, et al., 2018; Casali, Bielack, et al., 2018; European Partnership Action Against Cancer consensus et al., 2014).

Kirurgi är förstahandsval vid lokaliserade sarkom oavsett lokalisation, vilket både inkluderar sarkom i buk (inklusive GIST), retroperitoneum och gynsfären. Kirurgin bör utföras vid ett regionalt eller nationellt sarkomcentrum av kirurg eller gynekolog som har kunskap om och vana av sarkom inklusive kirurgisk teknik och mål. Målsättningen vid kirurgin är på samma sätt som för sarkom i extremiteterna primärt ”vid kirurgisk marginal”, enligt definitionen nedan (punkt 11.2) vilken har modifierats för att passa buk och retroperitoneum. Det innebär att tumören bör omges av frisk normalvävnad, vilket betyder allt från bara peritoneum till delar av eller hela omgivande organ och vävnader. Komplett resektion med tumörfria resektionsränder vid första operationen är den enskilt viktigaste faktorn för överlevnad (Bevilacqua et al., 1991; Karakousis et al., 1996; Lewis et al., 1998; Saeter et al., 2002). Vid retroperitoneala sarkom är det sällan man kan uppnå annat än marginell marginal.

I bedömningen av vilken behandling patienter med sarkom bör rekommenderas bör nedanstående faktorer beaktas:

 • Tumörens läge
 • Involverade organsystem
 • Histologisk typ
 • Grad
 • Storlek
 • Mutation
 • Komorbiditet
 • Biologisk ålder
 • Funktionsnedsättning av behandling

Preoperativ behandling bör alltid övervägas vid vissa sällsynta diagnoser, t.ex. rhadomyosarkom, synoviala sarkom, Ewings sarkom och osteosarkom, vilka alla uppträder mycket sällsynt i buk och retroperitoneum. Preoperativ behandling i tumörkrympande syfte bör också övervägas vid alla typer av sarkom där kirurgi innebär mycket hög risk för svåra komplikationer och funktionsnedsättning. Detta är viktigt att diskutera och överväga vid den multidisciplinära konferensen och i samråd med patienten (Bumming et al., 2003; Jian et al., 2010) I de fall där primärtumör inte bedöms operabel pga. läge, utbredning eller metastaser bör kirurgi användas bara i selekterade fall och annan antitumoral behandling bör övervägas istället.

I palliativt syfte kan kirurgi i många fall ändå vara motiverat, t.ex. vid långsamt växande tumörer eller där resektion av hela eller delar av en tumör eller metastaser, bedöms kunna ge långvarig palliation och symtomlindring (Lewis et al., 1998).

11.2

Kirurgi

 • Kirurgi viktigaste behandlingen vid sarkom
 • Första resektionen den viktigaste för prognosen
 • Kirurgin bör genomföras med ”vida” kirurgiska marginaler för att åstadkomma R0 resektion
 • Delar av eller hela andra organ eller strukturer som sitter fast eller är överväxta av tumören tas med, med marginaler enligt punkt 2.1.

Möjligheten att åstadkomma varaktig bot är störst vid första operationstillfället (Bevilacqua et al., 1991; Karakousis et al., 1996; Lewis et al., 1998; Saeter et al., 2002). Därför är det viktigt att man planerar kirurgin noggrant och har all extern kirurgisk hjälp planerad och tillgänglig i samband med ingreppet. Den kirurgiska planen och genomförandet går ut på att på alla sätt åstadkomma så goda marginaler som möjligt och undvika blottad tumörkapsel då det medför hög risk för tumörspridning och recidiv.

Grundkonceptet vid kirurgin är att få bort tumören med så goda marginaler att man säkrar en R0-resektion vilket för dessa oftast infiltrativt växande tumörer kräver vida marginaler, se avsnitt 11.2.1 nedan. För retroperitoneala sarkom är kolektomi och nefrektomi på samma sida närmast att betrakta som standardkirurgi, och ofta också svansresektion av pankreas för tumörer på vänster sida. Om andra organ eller strukturer är engagerade så att de sitter fast, eller tumören växer över, bör man ta med så mycket att man erhåller vid marginal. Det är inte heller ovanligt att kärlen a. iliaca communis eller iliaca externa engageras av tumör och behöver tas med i resektatet, vilket normalt kan rekonstrueras med en femoro-femoral crossover bypass. Inget av ovanstående ger i normalfallet patienten någon funktionsnedsättning men ibland kan det vara nödvändigt med stympande kirurgi, till exempel rektumresektion, delning av n. femoralis, eller total gastrektomi med åtföljande funktionsnedsättningar. Paradoxalt gäller att unga patienter med lågmalign sjukdom bör få maximal kirurgi och behandling, eftersom det hos dessa finns stor chans till bot, om behandlingen och kirurgi genomförs korrekt, och de har dessutom ett långt förväntat liv.

Om nefrektomi övervägs, vilket nästan är standardbehandling, bör man preoperativt ha undersökt den kontralaterala njurens funktion. Om båda njurar laddar kontrast likvärdigt vid DT och patienten har bra biokemisk njurfunktion behövs ingen ytterligare utredning. Om inte, kan renogram klarlägga funktionen i respektive njure. Om njurfunktionen är dålig på kontralaterala sidan kan autotransplantation av njuren på samma sida som tumören vara aktuell om det är möjligt utan att förlora radikaliteten, det vill säga om det inte finns någon överväxt på njuren.

Öppen biopsi vid öppen eller laparoskopisk kirurgi av misstänkta sarkom ska aldrig genomföras då det leder till omfattande tumörspridning och försämrad prognos i likhet med rupturerad eller intralesionell kirurgi.

11.2.1

Marginaler

Vid marginal

Vid marginal definieras som en R0-resektion (mikroskopiskt negativa marginaler, dvs. inga tumörceller kan påvisas i resektionsranden) med mer än 2 cm kirurgisk marginal i ursprungsorganet eller vävnad som tumören utgår från. Dessutom mer än 2 cm marginal i de organ eller strukturer som tumören sitter fast mot, eller växer över på och som skall tas med ”un block” vid resektionen. Alternativt utgör en intakt peritoneum eller fascia också en acceptabel barriär och kan ersätta 2 cm.

Marginell marginal

Marginell marginal definieras på samma sätt som ”vid marginal” med R0-resektion, men med mindre än 2 cm marginal i ursprungsorganet och/eller i organ och vävnader som den sitter fast mot, eller växer över på, och som tagits med ”un block” vid resektionen. Inkluderar en intakt peritoneum eller fascia på ytor av tumören som inte täcks av annan vävnad. Fascia är en acceptabel barriär som ersätter 2 cm.

Intralesional marginal

Intralesional marginal definieras som en R1-resektion (mikroskopiskt positiva marginaler, dvs. tumörceller kan påvisas i resektionsranden) vilket inkluderar om man skär i eller skadar tumören, tumörruptur (spontan eller iatrogen) eller enukleation och även när den omgivande peritoneala ytan är skadad (Ahlen et al., 2018; Bucher et al., 2006; Ng et al., 1992; Rutkowski et al., 2007; Sampo et al., 2008).

Kirurgiska marginaler i ventrikelvägg eller tarm

Kap 11.2.1 Figur 1.png

Kap 11.2.1 Figur 2.png

(Enneking et al., 1980; Scandinavian Sarcoma Group Trials (SSG), 2017; Trovik et al., 2000)

11.3

Onkologisk behandling

Rekommendationer

 • Behandlingen planeras på MDK och fastslås i samråd med patienten.
 • Behandlingen ska ges av onkolog med erfarenhet och kompetens inom området.
11.3.1

Intraabdominella och retroperitoneala sarkom

Cytostatikakänsligheten varierar mycket mellan olika typer av sarkom med hög känslighet, t.ex. Ewings sarkom, synoviala sarkom och rhabdomyosarkom, och sarkom med låg känslighet, t.ex. kondrosarkom och klarcellssarkom.

Strålbehandling vid retroperitoneala sarkom ges ej som rutin då dess roll ej är fullständigt klarlagd och data från randomiserade studier saknas, men kan diskuteras i utvalda fall vid MDK vid sarkomcenter.

Rekommendationen är att, om strålbehandling föreslås, den ges före operation då postoperativ behandling ökar risken för akuta och sena biverkningar. Kombination med tillägg av postoperativ boost eller kombination med peroperativ strålbehandling ex. brachyterapi avrådes p.g.a. risk för ökad toxicitet (Haas et al., 2018; Trans-Atlantic RPS Working Group, 2015). 

Barn med sarkom behandlas och följs huvudsakligen inom kliniska studier eller behandlingsprotokoll. Vid 18 års ålder remitteras patienten till vuxenonkolog (Barncancerfonden, 2017).

För mer information, se SALUB.

11.3.1.1

Preoperativ behandling

Det saknas konsensus kring preoperativ onkologisk behandling, men sådan behandling kan övervägas vid tumörer som bedöms ha något mer cytostatikakänslig histologi och som bedöms vara inoperabla vid diagnos, alternativt där man riskerar kirurgi med intralesionell marginal primärt. Syftet är då att möjliggöra senare radikal kirurgi. Den onkologisk behandlingen kan i dessa fall innefatta såväl medicinsk behandling som strålbehandling.

Vad gäller cytostatikabehandling är doxorubicin-baserad behandling förstahandsval. Tillägg av ifosfamid kan öka responsen och bör övervägas. Vanligen ges 2–3 kurer, och därefter radiologisk utvärdering och diskussion på MDK för beslut om kirurgi (Almond et al., 2018) Det är mycket viktigt att patienten följs upp och utvärderas tidigt under den preoperativa behandlingen för att tidigt upptäcka eventuellt progress.

Patienter med särskilt känsliga tumörer, såsom Ewings sarkom och rhabdomyosarkom, bör erbjudas preoperativ cytostatikabehandling enligt särskilda protokoll: ISG/SSG III och IV, EuroEwing 99, EuroEwing 2008 (Whelan et al., 2018) eller CWS guidance (Barncancerfonden, 2017; Casali, Bielack, et al., 2018). Ewing sarkom hos vuxna har tidigare behandlats enligt ISG/SSG III-protokollet. På basen av tidiga resultat från studien EuroEwing 2012 som visar bättre event-free survvial (EFS) och OS hos patienter som behandlades i arm B, dvs. VDC/IE (vinkristin, doxorubicin, cyklofosfamid, ifosfamid, etoposid) följt av operation och postoperativ behandling beroende på respons (Brennan et al., 2020), rekommenderas numera detta protokoll för primär behandling av Ewing sarkom (+++). Längre tids uppföljning är dock nödvändig. För dessa diagnoser önskas tidig start av systemisk behandling för att förebygga hematogen spridning.

Preoperativ strålbehandling vid operabla RPS studerades i en randomiserad studie (STRASS) och resultaten visar ingen överlevnadsvinst och mer komplikationer i strålgruppen med slutsatsen att preoperativ strålbehandling ej bör användas som standardmetod (Bonvalot et al., 2020). En amerikansk registerstudie påvisade en överlevnadsvinst vid både pre-och postoperativ strålbehandling för patienter behandlade vid sarkomcenter, samt befarade att STRASS studien kunde vara underdimensionerad för att kunna påvisa en överlevnadsvinst (Nussbaum et al., 2016).

Fall där preoperativ strålbehandling kan var aktuell är om tumörer är tekniskt inoperabel alternativt ett gränsfall avseende operabilitet samt före operation av lokalrecidiv (Trans-Atlantic RPS Working Group, 2015, 2016).

Det är oftast vid bakre bukväggen, kring aorta och kotkroppar där det kan vara svårast att få en god kirurgisk marginal.  Strålbehandling av hela tumörvolymen rekommenderas, eventuellt med tillägg av boost till högriskområde för positiva marginaler (Baldini, Bosch, et al., 2015; Haas et al., 2018). Riktlinjer för inritning av target, GTV, CTV, hög-risk CTV, PTV mm finns publicerade. För tumörer i övre delen av buken bör rörelser av target beaktas (Baldini, Abrams, et al., 2015; Baldini, Bosch, et al., 2015; Baldini, Wang, et al., 2015).

Rekommenderad dos är 1,8 Gy x 28 till 50,4 Gy alt 2Gy x25 till 50 Gy. Simultan integrerad boost till doser runt 60 Gy studeras.

Preoperativ strålbehandling av myxoida liposarkom bör alltid övervägas då dessa anses vara särskilt strålkänsliga. I första hand syftar preoperativ strålbehandling till att förbättra möjligheten att uppnå goda kirurgiska marginaler. För extremitetssarkom pågår DOREMY-studien för myxoida liposarkom, där man undersöker om lägre dos vid preoperativ strålbehandling kan ha samma effekt.

11.3.1.2

Postoperativ behandling

Patienter som opererats och bedöms ha hög risk för recidiv kan erbjudas postoperativ behandling i form av cytostatika eller strålbehandling eller en kombination av båda behandlingsmodaliteterna. Beslut tas på individuell basis på en MDK.

Frågan är kontroversiell och ingen enskild studie har visat någon fördel med postoperativ behandling. Vad gäller postoperativ cytostatikabehandling av mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg finns viss evidens för förbättrad recidivfri överlevnad och totalöverlevnad.

När man i samråd med patienten bestämt sig för att ge postoperativ behandling innefattar detta vanligen doxorubicin med eller utan tillägg av ifosfamid. Till unga vuxna med tumörer med aggressiv histologi kan man överväga behandling enligt barnprotokoll, för närvarande enligt CWS guidance (Barncancerfonden, 2017). För detaljer, kontakta lokalt barnonkologiskt centrum.

I undantagsfall kan postoperativ strålbehandling övervägas.

11.3.2

GIST

Rekommendationer

 • Behandlingen planeras på MDK och fastslås i samråd med patienten (++++).
 • Behandling ska planeras och ges av onkolog med kompetens och erfarenhet inom området.
 • Mutationsstatus på tumören bör alltid kontrolleras i syfte att bedöma känsligheten på TKI preparat och bedöma tumörbiologi (++++).

Tumörformen GIST är helt okänslig för klassisk cytostatikabehandling men behandlas däremot framgångsikt med tyrosinkinashämmare. Mutationsstatus i tumören har såväl prognostiskt som prediktivt värde och bör alltid kontrolleras inför behandlingsbeslut.

 • Patienter med aktiverande mutation i KIT- eller PDGFRA-genen responderar vanligen på behandling med tyrosinkinashämmare (TKI). Tumörer som saknar mutation i KIT- eller PDGFRA-genen benämns ”wild-type GIST” och utgör cirka 10 % av GIST-fallen bland vuxna. Vid ”wild-type” förekommer andra mutationer, t.ex. i BRAF, SDH eller NF1, och känsligheten för TKI är generellt lägre. Om patienten har ”wild-type ”GIST med förlust av SDHB/SDHA på immunohistokemi då rekommenderas analys av SDHx-gener (från blodprov) för att utesluta ärftligt form. För ytterligare detaljer se kapitel 6 Ärftlighet.
 • Risken för återfall efter primär kirurgi baseras på tumörstorlek, mitosantal, tumörlokalisation och eventuell tumörruptur eller intralesionell marginal. Mutationsstatus bör alltid kontrolleras, i synnerhet om medicinsk behandling bedöms vara indicerad. För detaljer om återfallsrisken, se även tabell 2 nedan ”Recidivrisk vid GIST”.

Tabell 2. Risk för recidiv vid GIST uppdelat i fyra riskgrupper, utifrån tumörstorlek, antal tumörceller i delning och tumörlokalisation (Joensuu, 2008).

Riskkategori

Tumörstorlek (cm)

Mitosfrekvens

(per 50 HPF)

Primär tumörlokalisation

Mycket låg risk

 2,0

≤ 5

Alla

Låg risk

2,1–5,0

≤ 5

Alla

Intermediär risk

2,1–5,0

> 5

Magsäck

 

< 5,0

6–10

Alla

 

5,1–10,0

≤ 5

Magsäck

Hög risk

Alla

Alla

Rupturerad tumör

 

> 10,0

Alla

Alla

 

Alla

> 10

Alla

 

> 5,0

> 5

Alla

 

2,1–5,0

> 5

Mag-tarmkanal utom magsäck

 

5,1–10,0

≤ 5

Mag-tarmkanal utom magsäck

11.3.2.1

Preoperativ behandling

Preoperativ TKI-behandling kan, för utvalda patienter, vara indicerad i syfte att minska tumörstorleken, minska risken för peroperativ ruptur och blödning eller minska risken för kirurgisk morbiditet. För dosering, se ”adjuvant situation”. Preoperativ behandling med TKI gör det svårare att bedöma risken för återfall och därmed ta ställning till postoperativ TKI-behandling, med anledning av att mitosräkning på TKI-behandlad tumör inte är representativ. Mitosfrekvensen är oftast mycket låg om responsen på TKI är god.

Patienter där preoperativ TKI-behandling bör övervägas:

 • Primärt inoperabla patienter som kan förväntas bli operabla om tumören minskar i storlek
 • Minska risken för handikappande kirurgi
 • Minska risken för peroperativa komplikationer

Mutationsstatus bör alltid utredas före behandlingsstart, på biopsi eller cytologimaterial. Resultatet är nödvändigt inför behandlingsstarten för att bedöma TKI-känslighet. Man bör även genomföra en PET-DT före behandlingsstart och metabol utvärdering med ny PET-DT 2–3 veckor efter behandlingsstart (Farag et al., 2018). Vid PET-DT negativ tumör görs en första responsutvärdering med DT efter cirka 1 månad. Även vid bekräftad behandlingsprediktiv mutation bör PET-DT göras enligt ovan. Om undersökningen inte ger någon respons bör kirurgi eller byte till annan TKI övervägas.

Rekommenderad måldos av imatinib utifrån mutationsstatus (Corless et al., 2014; Joensuu et al., 2017). Beroende på tolerans kan dosen behöva justeras individuellt.

 • KIT exon 11: 400 mg/dag
 • KIT exon 9: 400–800 mg/dag (800 mg ej undersökt i adjuvant situation)
 • KIT exon 13 och 17: överväg 400 mg/dag på individuell bas
 • PDGFRA exon 18 D842V: imatinibresistent. Ingen adjuvant behandling

Vid följande imatinibresistenta mutationer bör direkt kirurgi övervägas i första hand

 • PDGFRA mutation i exon 18 D842V och
 • NF1-relaterad (KIT/PDGFR-wild-type):

Optimal behandlingstid avgörs individuellt beroende på radiologisk respons, och DT görs var tredje månad. Vanligen önskas maximal tumörkrympning, vilket oftast uppnås inom 6–8 månader.

Behandlingen med preoperativ Imatinib pågår fram till och med operationsdagen och återupptas postoperativt så snart patienten kan inta tabletter. Behandlingen fortgår tills beslut är fattat angående postoperativ TKI-behandling. Vid andra TKI kan uppehåll behöva göras.

11.3.2.2

Postoperativ behandling

Rekommendationer

Behandling planeras på MDK och fastslås i samråd med patienten. (++++)

Patienter med högrisktumörer ska erbjudas postoperativ behandling i 3 år vid imatinib känsliga mutationer. (++++)

Postoperativ utvärdering innefattar PAD-bedömning inklusive läge, storlek, mitosfrekvens, mutationsanalys och kirurgiska marginaler. Om patienten inte har en högrisktumör ges ingen postoperativ behandling, bara kontroller enligt schema. Om det gäller en högrisktumör bör patienten erbjudas TKI, baserat på Skandinaviska sarkomgruppens (SSG:s) studie SSG XVIII (Joensuu et al., 2016) med 3 års adjuvant behandling med imatinib, se tabell ovan om riskstratifiering. Individuell bedömning görs vid tumörer med intermediär risk och vid intralesionella marginaler. För närvarande pågår en studie (SSG XXII) som jämför imatinib adjuvant i 3 år med 5 år. Om patienten haft preoperativ behandling går det inte att bedöma antalet celler i mitos i operationspreparatet och därmed inte heller bedöma om patienten tillhör högriskgruppen. Som regel ges då även postoperativ behandling efter beslut för varje enskild patient.

Nedan anges rekommenderad måldos imatinib utifrån mutationsstatus (Corless et al., 2014; Joensuu et al., 2017). Beroende på tolerans kan dosen behöva justeras individuellt.

 • KIT exon 11: 400 mg/dag
 • KIT exon 9: 400–800 mg/dag (800 mg ej undersökt i adjuvant situation)
 • KIT exon 13 och 17: överväg 400 mg/dag på individuell bas
 • PDGFRA exon 18 D842V: imatinibresistent. Ingen adjuvant behandling
 • PDGFRA övriga mutationer: 400 mg/dag
 • NF1-relaterad (KIT/PDGFR-wild-type): ingen adjuvant behandling
11.3.3

Aggressiv fibromatos (desmoida tumörer)

Aggressiv fibromatos, eller Desmoid utgörs av en fibroblastproliferation utan metastaseringspotential och har varierande förlopp med spontana remission i upp till 33 % av fallen och/eller perioder av stabil sjukdom. Aggressiv fibromatos uppträder vanligast hos kvinnor i 30–40-årsåldern med en tumör i rektusmuskulaturen.

Det finns ingen utarbetad evidensbaserad behandlingsalgoritm för patienter som diagnostiseras med desmoid/ aggressiv fibromatos. Beslut om behandling bör fattas vid MDK och i samråd med patienten (Kasper et al., 2015; Kasper et al., 2017). Förstahandsvalet är aktiv expektans och i andra hand om tumören progredierar systemisk behandling med i första hand läkemedel med låg toxicitet.

Beroende på lokalisation och symtom kan kirurgi vara aktuellt, i synnerhet för patienter med tumörer i rektusmusculaturen där recidivrisken av oklar anledning är låg. Kirurgin bör dessutom trots ett infiltrativt växtsätt utföras med minimala marginaler för att minimera kirurgiska sekvele.

Systemisk behandling med mer toxiska läkemedel bör endast ges vid progress eller uttalade symtom.

Följande behandlingsalternativ (ej rangordnade) finns:

 • COX-2 hämmare
 • utsättning av p-piller/annan hormonbehandling
 • tamoxifen 20 mg x 1 (högre dos kan vara relevant)
 • imatinib
 • pazopanib (Toulmonde et al., 2019; Toulmonde et al., 2018)
 • kirurgi
 • interferonbehandling (Leithner et al., 2000)
 • metotrexat-vinblastin
 • vinorelbin
 • strålbehandling.

Vid behov av mer aggressiv behandling och/eller vid desmoid på besvärliga lokaler har antracyklin använts med framgång. På grund av risken för långtidstoxicitet rekommenderas då i första hand liposomalt doxorubicin, särskilt för unga patienter.

Alla patienter som diagnostiseras med en desmoid bör koloskoperas med anledning av att det finns en stark koppling till polypos (FAP) och den därmed ökade risken för att utveckla koloncancer.

I samband med graviditet är risken för progress eller recidiv hög, varför dessa kvinnor bör kontrolleras under graviditet, t.ex. med MRT i vecka 18 respektive 30 för att vid behov kunna intervenera. Trotts den ökade risken för progress eller recidiv under graviditeten blir prognosen på lång sikt densamma som för kvinnor med desmoid som inte blivit gravida, varför man inte bör avråda från graviditet.