Till sidinnehåll

Kategorisering av tumören

Rekommendationer

 • Diagnostisk stansbiopsi bör tas där tumören är som tjockast men inte inom ulcererat område.
 • Excisionspreparatet eller tumören bör inte skäras igenom eller delar avlägsnas av provtagaren då det försvårar orientering, radikalitetsbedömning och adekvat sampling av tumörmaterialet.
 • Misstänk eller uteslut Merkelcellscancer (MCC) vid ”små-, blåcelliga tumörer”.
 • Primär immunohistokemisk utredning: CK20, synaptofysin, CK7, TTF1, CD56, CD45, S100 samt CD99 bör utföras i samtliga fall av misstänkt MCC 8081.
 • Perinukleär dot-like eller diffus cytoplasmatisk CK20 reaktivitet 8283 och samtidig synaptofysin-positivitet är obligatorisk för diagnosen av MCC.
 • Invasionsnivå anges alltid i svaret då denna uppgift samt klinisk diameter avgör stadieindelningen.
8.1

Patologins roll i den diagnostiska processen

Syftet med det histopatologiska utlåtandet är att ge behandlande läkare information som behövs för optimal behandling och prognosbedömning av patientens Merkelcellscancer (MCC).

De viktigaste delarna i den histopatologiska bedömningen är korrekt diagnos, bedömning av tumörens invasionsnivå samt mikroskopisk bedömning av radikalitet. Den kliniska tumördiametern och invasionsnivån nedom subkutan fettvävnad är avgörande för prognosen och är grunden för klassifikation av MCC enligt AJCC 812. Övriga histopatologiska riskfaktorer som är associerade med sämre prognos men inte används i klassificering och stadieindelning är ökad tumörtjocklek enligt Breslow, mitosförekomst, infiltrativt växtmönster, lymfovaskulär invasion och samtidig förekomst av annan malignitet 84.

Immunhistokemiskt uppvisar MCC både epiteliala och neuroendokrina drag 85. Immunohistokemisk undersökning med antikroppar mot CK20, synaptofysin samt CK7, TTF1, CD56, CD45, S100, CD99 bör utföras i samtliga fall av misstänkt MCC 81. Perinukleär dot-like eller diffus cytoplasmatisk CK20 reaktivitet 8283 och samtidig synaptofysin-positivitet är obligatorisk för diagnosen av MCC. Kutana tumörer med neuroendokrin differentiering som saknar CK20 reaktivitet klassificeras som neuroendokrin cancer UNS och kräver klinisk korrelation och vidare utredning.

Lymfkörtelmetastaser påvisas hos ca 26 % av patienter med MCC och är associerade med sämre överlevnad 12. Dödligheten vid regionala metastaser är lägre än vid fjärrmetastaserad sjukdom (5-årsöverlevnad 35,4 % respektive 13,5 %) 12. Portvaktskörtelbiopsi rekommenderas vid utredningen av samtliga patienter med MCC utan palpabla lymfkörtelmetastaser. Det finns inget allmänt accepterat protokoll för undersökning av portvaktskörtel men användning av immunohistokemiska färgningar 86 rekommenderas för att öka detektionsnivån. Lämpligast används de antikroppar som den aktuella tumören uttrycker starkast enligt följande protokoll (HE, antikropp 1, antikropp 2, HE).

Identifiering av en enda Merkelcell i en portvaktskörtel är tillräckligt för klassifikation som metastas.

Histopatologiskt kan MCC vara svår att skilja från andra lågt differentierade, kutana och icke-kutana maligniteter som inräknas i gruppen ”små-, blåcelliga tumörer” 8788.

Samtliga dessa maligniteter saknar CK20 reaktivitet 8788.

Viktiga CK20-negativa differentialdiagnoser och fallgropar är:

8.2

Anvisningar för provtagarens hantering av provet

Samtliga preparat skickas i ett tillräckligt stort kärl med 4-procentig buffrad formalin och med åtminstone 10 x preparatets volym. Preparatburken ska vara markerad med patientens namn, personnummer, typ av preparat och lokalisation med sidoangivelse i relevanta fall.

Preparatet bör hanteras varsamt, i synnerhet stansbiopsier, för att undvika artefakter som försvårar bedömningen (fragmentering, klämartefakter). Detta gäller i synnerhet MCC som är extra känsligt för klämskador och uttorkning, vilket kan äventyra diagnostiken och resultatet av den immunhistokemiska analysen.

Biopsier tas lämpligast där tumören är som tjockast men inte ulcererad. Excisionspreparatet eller tumören får inte skäras igenom då det försvårar orientering, radikalitetsbedömning och adekvat sampling av tumörmaterialet. Delar av preparatet får inte avlägsnas. Vid avsteg från dessa rutiner krävs samråd med handläggande patologavdelning.

Excisionspreparat kan märkas med sutur för orientering. Tunna eller svårorienterade preparat, till exempel från huvud- och halsområdet, nålas med fördel på korkplatta. Skiss eller bild kan eventuellt bifogas.

8.3

Anamnestisk remissinformation

Remissinformation till patologen.

I samband med provtagning ska följande anges:

 • Frågeställning.
 • Tumörens lokalisation.
 • Tumörens diameter i mm.
 • Typ av preparat: excision, stansbiopsi, shavebiopsi, curretage,
  – vid biopsi: var i tumören har biopsin tagits (perifert, centralt, annat).
 • Klinisk excisionsmarginal.
 • Anamnes, ange särskilt
  – immunosupression (till exempel autoimmuna sjukdomar, organtransplantation, HIV)
  – tumörens utveckling över tid
  – tidigare behandlad eller recidiverande MCC
  – hudcancer eller annan malignitet (KLL, annan blodmalignitet, solida tumörer).
 • Kliniskt utseende, eventuellt foto.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).
8.4

Klassificering av tumören

Obligatoriska uppgifter i en histopatologisk bedömning

 • Diagnos.
 • Invasionsnivå: dermis, subkutan fettvävnad, fascia, muskulatur, brosk, skelett.
 • Radikalitet: MCC i resektionsytan: ja/nej.
 • Övriga uppgifter som bör anges om förekommande: lymfovaskulär invasion, anslutande annan cancer (skivepitelcancer, basalcellscancer, aktinisk keratos, annat).
8.4.1

Klassifikation och stadieindelning

Klinisk tumördiameter och tumörens invasionsnivå är grunden för klassifikationen av MCC i huden enligt AJCC8 1298. AJCC T categories for eyelid carcinoma medger en mer detaljerad stadieindelning för tumörer mindre än 2 cm. Det kan vara en fördel att klassificera MCC på ögonlock enligt denna klassifikation då tumörstorleken har prognostisk betydelse. Till exempel har den förväntade sjukdomsfria överlevnaden för patienter med MCC på ögonlock i stadium T2a eller mindre visat sig vara 100 % efter 3 år 99.

8.4.1.1

Klinisk TNM-stadieindelning av MCC, AJCC VICC 8:e upplagan

Primärtumör

T-stadium

T-kriterier

Tx

Vävnadsprovet otillräckligt för kategorisering av tumör

T0

Okänd primärtumör

Tis

Tumör in situ

T1

Tumörens diameter ≤ 2 cm

T2

Tumörens diameter > 2 cm upp till ≤ 5 cm

T3

Tumörens diameter > 5 cm

T4

Tumörväxt ner i fascia, muskel, brosk eller ben


Angående prognostisk klinisk stadieindelning, se tabell 8.4.1.3 Klinisk och patologisk stadieindelning.

Regional spridning

N-stadium

N-kriterium

Nx

Regionala lymfkörtelmetastaser kan inte bedömas

N0

Inga regionala lymfkörtelmetastaser

N1

Regional lymfkörtelmetastas

N2

In transit-metastas utan regional lymfkörtelmetastas

N3

In transit-metastas med regional lymfkörtelmetastas

Distala metastaser

M-stadium

M-kriterier

M0

Inga bevis för distala metastaser efter klinisk eller radiologisk undersökning

M1

Kliniskt eller radiologiskt bevis för distala metastaser

M1a

Distala metastaser i hud, subcutis eller distal lymfkörtelmetastasering

M1b

Lungmetastaser

M1c

Distala metastaser i andra inre organ

63

8.4.1.2

Patologisk stadieindelning av MCC enligt AJCC8/ UICC 8:e upplagan

Primärtumör (pT)

Patologisk T-kategori motsvarar klinisk T-kategori, se avsnitt 8.4.1.1 Klinisk TNM-stadieindelning av MCC, AJCC VICC 8:e upplagan.

Regional spridning (pN)

pN-stadium

pN-kriterium

pNx

Regionala lymfkörtlar kan ej bedömas (tidigare avlägsnade av annan orsak eller ej avlägsnade för patologisk bedömning)

pN0

Inga regionala lymfkörtelmetastaser vid patologisk bedömning

pN1

Regional lymfkörtelmetastas

      pN1a(sn)

Kliniskt okänd regional lymfkörtelmetastas, identifierad vid portvaktskörtelbiopsi

      pN1a

Kliniskt okänd regional lymfkörtelmetastas, identifierad efter lymfkörtelutrymning

      pN1b

Kliniskt och/eller radiologiskt påvisad regional lymfkörtelmetastas, mikroskopiskt bekräftad

pN2

In transit-metastas utan regional lymfkörtelmetastas

pN3

In transit-metastas med regional lymfkörtelmetastas

Fjärrmetastaser (pM)

pM-stadium

pM-kriterier

pM0

Inga bevis för distala metastaser efter klinisk eller radiologisk undersökning

pM1

Distala metastaser, mikroskopiskt bekräftat

     pM1a

Distala metastaser i hud, subcutis eller distal lymfkörtelmetastasering, mikroskopiskt bekräftat

     pM1b

Lungmetastaser, mikroskopiskt bekräftat

     pM1c

Distala metastaser i andra inre organ, mikroskopiskt bekräftat

8.4.1.3

Klinisk och patologisk stadieindelning

Stadium

Primärtumör-område

Lymfkörtlar

Fjärrmetastaser

0

 

In situ

N0:

Inga metastaser till lymfkörtlar

M0:

Inga fjärrmetastaser

I

Klinisk

T1:

≤ 2 cm max klinisk tumördiameter

N0:

Lymfkörtlar kliniskt utan spridning

(ingen patologisk undersökning gjord)

M0:

Inga fjärrmetastaser

I

Patologisk

pT1

≤ 2 cm max klinisk tumördiameter

pN0:

Lymfkörtlar utan spridning (patologisk undersökning)

pM0:

Inga fjärrmetastaser

IIA

Klinisk

T2, T3:

> 2 cm klinisk tumördiameter

N0:

Lymfkörtlar kliniskt utan spridning

(ingen patologisk undersökning gjord)

M0:

Inga fjärrmetastaser

IIA

Patologisk

pT2, pT3:

> 2 cm klinisk tumördiameter

pN0:

Lymfkörtlar utan spridning (patologisk undersökning)

pM0:

Inga fjärrmetastaser

IIB

Klinisk

T4:

Primärtumör invaderar ben, muskel, fascia eller brosk

N0:

Lymfkörtlar kliniskt utan spridning

(ingen patologisk undersökning gjord)

M0:

Inga fjärrmetastaser

IIB

Patologisk

pT4:

Primärtumör invaderar ben, muskel, fascia eller brosk

pN0:

Lymfkörtlar utan spridning (patologisk undersökning)

pM0:

Inga fjärrmetastaser

III

Klinisk

Alla T

N1, N2, N3:

Lymfkörtlar kliniskt med tumör

(ingen patologisk undersökning gjord)

M0:

Inga fjärrmetastaser

IIIA

Patologisk

pT1, pT2, pT3, pT4

pN1a, pN1a(sn):

Lymfkörtlar positiva enbart med patologisk undersökning

(ej kliniskt upptäckbara)

pM0:

Inga fjärrmetastaser

IIIA

 

pT0:

Ej upptäckbar (”okänd primärtumör”)

pN1b:

Lymfkörtlar kliniskt med tumör och bekräftade via patologisk undersökning

pM0:

Inga fjärrmetastaser

IIIB

Patologisk

Alla pT

pN1b, pN2, pN3:

Lymfkörtlar kliniskt med tumör och bekräftade via patologisk undersökning ELLER in transit-metastaser

pM0:

Inga fjärrmetastaser

IV

Klinisk

Alla T

Alla N:

+/- regionala lymfkörtlar involverade

M1:

Fjärrmetastaser konstaterade vid klinisk undersökning

IV

Patologisk

Alla pT

Alla pN:

+/- regionala lymfkörtlar involverade

pM1:

Fjärrmetastaser konstaterade vid patologisk undersökning