Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

21.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Lisa Villabona, ordförande, med.dr, specialistläkare i onkologi, patientområde huvud, hals, lunga, hud, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Alexander Shams, specialistläkare, Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst

Anna Hafström, docent, överläkare, Öron-näsa-hals-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Daniel Lieb Nosek, överläkare, klinisk patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, patologrepresentant

Ebba Lindqvist, docent, bitr. överläkare, Verksamhetsområde kirurgi, Södersjukhuset, Stockholm

Giuseppe Masucci, docent, överläkare, Cancercentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm Gotland

Gustav Ullenhag, professor, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Mellansverige

Görel Ingner, specialistsjuksköterska, Neuroendokrina tumörsjukdomar, Isotopterapiavdelningen, Skånes universitetssjukhus, Lund, omvårdnadsrepresentant

Hannah Björn Andtback, specialistläkare i onkologi, patientområde huvud, hals, lunga, hud, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Inger Berg, patientrepresentant

John Paoli, professor, överläkare, Avdelningen för dermatologi och venereologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Kari Nielsen, docent, överläkare, Hudklinikerna, Skånes universitetssjukhus, Lund, samt Helsingborgs lasarett, Svenska sällskapet för dermatologisk kirurgi och onkologi

Liselott Sahlberg, processledare och samordnande kontaktsjuksköterska hudcancerprocessen, RCC Stockholm Gotland, patientområde huvud, hals, lunga, hud, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Margareta Nilsson, överläkare, verksamhetsområde neuroradiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Max Levin, docent, överläkare, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Oscar Zaar, docent, överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Roger Olofsson Bagge, professor, överläkare, Sektionen för bröst- och melanomkirurgi, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Viveca Björnhagen Säfwenberg, med.dr, kirurgi, tidigare överläkare vid Kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Zinaida Bucharbajeva, överläkare, Hud och STD, Norrlands Universitetssjukhus, Processledare malignt melanom, Region Västerbotten, RCC Norr

21.3

Adjungerade författare

Eva Dafgård Kopp, med.dr, oftalmologi, St Eriks ögonsjukhus, Solna

Kersti Sjövall, överläkare, specialist inom oftalmologi, ögonkliniken, Västerås sjukhus

21.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer medverkade till den föregående versionen av vårdprogrammet: Anna Sundlöv, Maja Zemmler och Rachel Cardoso Fróes.

21.5

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har några pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Sydöst.

21.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Lisa Villabona till vårdprogramgruppens ordförande.
Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från RCC:s arbetsgrupper, enskilda kliniker, företag och företrädare för patienter och profession.

 • Dietisternas Riksförbund
 • Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud-Halskirurgi (FÖNH)
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC)
 • Palliativt centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Regional arbetsgrupp onkologi, region Sydöst
 • Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)
 • Svensk förening för nuklearmedicin (SFNM)
 • Svensk förening för palliativ medicin (SFPM)
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Sveriges arbetsterapeuter

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.