Till sidinnehåll

Specifik omvårdnad och rehabilitering vid Merkelcellscancer

14.1

Omvårdnad i samband med kirurgi

14.1.1

Kirurgi med hudtransplantat

Hudtransplantatet skyddas närmast av salvkompress och utanpå detta ett förband som har god uppsugningsförmåga och utövar ett lätt tryck mot hudtransplantatet. Ytterst ett skyddsförband. Förbanden brukas sitta orörda 5–7 dygn. Då förbandet avlägsnas har hudtransplantatet en blåviolett färg som under de följande veckorna successivt närmar sig den normala hudfärgen. Då hudtransplantatet läkt in efter cirka 2 veckor rekommenderas insmörjning med vitt vaselin, eller annan fet oparfymerad salva, flera gånger dagligen i upp till 2–3 månader tills hudens talgproduktion är etablerad.

14.1.2

Kirurgi i huvud-halsområdet

Kirurgi vid Merkelcellscancer (MCC) i huvud-halsområdet kan bli omfattande och det finns risk för svåra funktionella och kosmetiska defekter. Patienten behöver bedömas och behandlas multiprofessionellt och multidisciplinärt både pre- och postoperativt avseende nutrition, röst- och talpåverkan, spottkörtelfunktion, gap- och sväljförmåga med mera. Specifika omvårdnadsbehov kan exempelvis handla om problem med lambåer, fistlar, komplicerade sår, fatigue, smärta, munhåleproblem och förändrat utseende.

För mer information, se specifik omvårdnad i Nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer.

14.1.2.1

Kirurgi vid lymfkörtelutrymning i huvud-halsområdet

Efter operationen har patienten ett eller två aktiva drän på halsen som tar hand om överflödig lymfvätska och tidigt ger tecken på ev. postoperativ blödning. Dränen avvecklas normalt inom 2–3 dagar och därefter kan patienten oftast lämna sjukhuset. Det är viktigt med fysioterapi för att inte stelna i nacke, axel och skuldra. Efter en portvaktkörtelbiopsi på halsen behöver inte alltid drän användas.

Senkomplikationer, förutom känselnedsättning runt ärret och hudområdet motsvarande n auricularis magnus utbredningsområde, är ovanliga efter en selektiv halslymfkörtelutrymning och mycket ovanliga efter portvaktkörtelbiopsi på halsen. Vid utbredd metastasering måste naturligtvis ibland viktiga strukturer som exempelvis marginella facialisgrenen, n accessorius eller andra kranialnerver tas med i resektatet med efterföljande sjuklighet. Beroende på operationsteknik (radikal eller modifierad radikal neck dissection) finns större eller mindre risk för accessoriuspares. Bedömning av en fysioterapeut bör göras innan utskrivning, och remittering för uppföljning i primärvården bör ske vid behov.

14.1.3

Kirurgi vid axill- och inguinalutrymning

Drän läggs in i sårhålan för att ta hand om överflödig sår- och lymfvätska. Dränet kan avlägsnas polikliniskt. Även enbart portvaktkörtelbiopsi (där drän inte används) ger en del övergående komplikationer (axillen 5 % och ljumsken 14 %) som sårinfektion, blödning och serom, rapporterat i en större studie från 2016 160. Dessa tidiga komplikationer är mer frekventa, men fortfarande övergående, vid lymfkörtelutrymning på respektive lokal (axillen 28 % och ljumsken 49 %). I ljumsken kan dock den tidiga postoperativa sjukligheten vara ganska utdragen och uttalad, vilket patienterna bör informeras om preoperativt.

Efter axillkirurgi är det viktigt att träna upp rörligheten i axel och skuldra, för att förhindra att ärrvävnad orsakar stramhet och rörelseinskränkningar. En fysioterapeut bör första dagen postoperativt träffa patienten för att tillsammans gå igenom träningsprogrammet för axelrörligheten och inleda träningen med att rörligheten tas ut till smärtgränsen. Patienten bör informeras om risken för besvär med lymfsträngar och nedsatt känsel i och runt axillen. Patienten ska följas upp hos fysioterapeuten 161 cirka 4–6 veckor efter operation för kontroll av rörligheten samt bedömning av tidiga tecken på lymfödem.

14.1.4

Senkomplikationer efter lymfkörtelutrymning

Senkomplikationer efter lymfkörtelutrymningar förekommer. Erysipelas i den extremitet eller i det område som dränerats av den utrymda körtelstationen är ovanlig, men risken är förhöjd livet ut. Det är viktigt att informera patienterna om denna risk. Huden måste vårdas med omsorg, särskilt vid småsår eller insektsbett, och patienterna bör ha låg tröskel för att uppsöka sjukvård vid en misstänkt begynnande infektion.

Lymfödem är den vanligaste senkomplikationen och risken för att utveckla kroniskt lymfödem uppges till 33 % för nedre extremiteter 162 och 9 % för övre extremiteter 163, men kan öka till ca 50 % vid tillägg av axillär strålbehandling 164. Efter inguinal eller ilioinguinal utrymning rekommenderas majoriteten av patienterna att använda en preoperativt utprovad kompressionsstrumpa dagtid i 3–6 månader postoperativt. Den vetenskapliga evidensen för att kompressionsstrumpan minskar risken för lymfödem är dock relativt låg. Det är viktigt att man vid uppföljningen efter operationen är observant på om lymfödem utvecklats och om så är fallet ska dessa patienter remitteras till en lymfödemmottagning. Övervikt och inaktivitet ökar risken för lymfödem varför viktreduktion och fysisk aktivitet bör uppmuntras. Perifer vaskulär sjukdom ökar risken för benlymfödem 163.

För information om behandling av lymfödem, se Svensk Förening för Lymfologi och Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering.

14.2

Omvårdnad i samband med strålbehandling

Strålbehandling kan användas i kombination med kirurgi eller som en enskild behandling. Detta innebär kirurgi för att avlägsna tumören och därefter kompletterande strålbehandling när operationssåret är läkt. Strålbehandling som metod kan väljas när tumören inte kan avlägsnas på kirurgisk väg eller när patienten inte är i skick för att klara en kirurgisk åtgärd.

14.2.1

Biverkningar

Olika biverkningar kan uppstå vid strålbehandling. Det finns akuta biverkningar som uppträder snabbt efter en viss tidpunkt i behandlingen men även sena biverkningar som kan uppkomma vid en senare tidpunkt efter att strålbehandlingen är avslutad. Detta beror på de olika celltypernas känslighet. Eftersom friska celler har större reparationsförmåga än tumörceller fungerar strålning som behandlingsmetod. Biverkningarna har också att göra med vilket ställe på kroppen som bestrålas 165.

14.2.2

Hudreaktioner och omvårdnad vid strålbehandling

Rekommendationer

 • Använd en bedömningsskala för att gradera hudreaktionen, exempelvis RTOG.
 • Inspektera det bestrålade området dagligen.
 • Hel hud smörjs dagligen med mjukgörande, fuktgivande kräm eller lotion.
 • Huden som bestrålas ska vara kladdfri (smörj inte direkt innan strålbehandlingen).
 • Eventuell klåda mäts med VAS eller NRS och i första hand används fuktgivande kräm mot klådan.
 • Rekommendera löst sittande kläder för att undvika skav på huden.
 • Rekommendera elektrisk rakapparat istället för hyvel för att undvika skärsår på huden.

De flesta patienter som strålbehandlas drabbas av någon grad av hudbiverkningar; ca 85 % av de som behandlas i kurativt syfte drabbas i varierande omfattning och intensitet. Svårighetsgraden beror på strålningsrelaterade samt patientrelaterade faktorer. Faktorer som är relaterade till patienten kan vara nutritionsstatus, förmåga att följa hudvårdsråd, rökning och samtidig behandling med cytostatika eller immunterapi. Reaktionerna pågår under strålbehandlingsperioden och kan förvärras inom 7–10 dagar efter avslutad behandling, för att sedan avta under 2–3 veckor. Det är viktigt att hudreaktioner läggs om fortlöpande och att patienten kontaktar vården vid tecken på infektion. Hudområdet bör inspekteras dagligen samt bedömas med exempelvis bedömningsskalan RTOG (Radio Therapy Oncology Group, Acute Radiation Morbidity Scoring Criteria).

Onkologisjuksköterskans kunskap om omvårdnadsåtgärder vid strålbehandling är essentiell för patientens egenvård vid de olika stadierna av hudreaktioner. Noggrann information om omvårdnadsåtgärder och stöttning av patienten under behandlingstiden har stor betydelse för förekomsten av strålbiverkningar 166.

14.2.3

Smärta

Rekommendationer

 • Gradera smärta med visuell analog skala (VAS) eller Numeric rating scale (NRS).
 • Lokalanestesi såsom Lidokainhydroklorid Oral Cleaner (munsköljvätska) kan användas främst som smärtlindring innan måltid upp till 60 ml/dag.
 • Opioider tilläggs vid svårare smärta där bedömning görs av behandlande läkare för optimal smärtlindring.
 • Smärtkonsult och annan specialvård såsom medicinsk tandvård, fysioterapi, remiss till hudklinik och kurator kan vara till hjälp för att hantera smärtan.

Patienter som får strålbehandling kan drabbas av smärta i det bestrålade området, och detta är vanligt i samband med bestrålning i huvud-halsområdet. Även biverkningar från cytostatika kan orsaka smärta, exempelvis cytostatikautlöst mukosit. Smärta kan även vara psykogen då emotionell stress vid en cancersjukdom och behandling kan ge upphov till huvudvärk och myalgi. Underliggande psykiska problem kan förvärra smärtproblematiken och göra det svårt att lindra med opioider. Vid psykogen smärta ska behandlingen alltid riktas mot den psykiska grundorsaken 165. Se även Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer.

14.2.4

Nutrition

Rekommendationer

 • Dietistkontakt bör upprättas och patienten genomgå nutritionsbedömning om näringsintaget kan påverkas av behandlingen.
 • Behovet av nasogastrisk sond för hjälp med nutrition ska bedömas innan och under behandlingen.
 • Uppföljning ska ske under behandlingstiden med täta kontakter med dietist och behandlande personal. Det är även viktigt med fortsatt uppföljning efter behandlingen, eftersom nutritionsproblem kan kvarstå en tid efteråt.

Vid strålbehandling mot huvud-halsområdet kan patientens nutrition påverkas i hög utsträckning. Kaloribehovet är större under behandlingsperioden, och det är därför viktigt med kostråd så att patienten inte går ner i vikt under behandlingen. Patienten kan också under och efter avslutad behandling uppleva förändrad smak och lukt av livsmedel. Nutritionen kan då påverkas ur ett socialt perspektiv, när de egna upplevelserna av mat inte delas av andra. Det finns då risk för social påverkan på livskvaliteten 165.

14.2.5

Oral mukosit

Rekommendationer

 • Använd WHO:s skala mukositindex vid symtomkontroll.
 • Rekommendera god munhygien med mild tandkräm utan laurylsulfat.
 • Rekommendera sköljning med lidokainhydroklorid eller annan oral lösning för lokalbedövning.
 • Rekommendera rengöring av munhåla med mjuk tandborste 2–4 gånger per dag.
 • Sköljning med fysiologisk koksaltlösning (NaCl) kan underlätta.
 • Läkemedel i form av munskölj kan användas för att förhindra inflammation vid behandling. 5-fluoruracil som är antiinflammatoriskt kan vara bra, dock med observandum på produkter som innehåller alkohol.

De flesta som strålbehandlas i huvud-halsområdet kan drabbas av oral mukosit, som är en skada samt inflammation av epitel och närmast underliggande vävnad i munnen och svalget. Kliniska fynd på mukosit är rodnad och sårbildning samt blödningar.

De tidigaste tecknen på mukosit kan visa sig en bit in i strålbehandlingen och mot slutet av behandlingen kan den vara som mest märkbar. Mukosit som orsakas av strålning kvarstår åtminstone två veckor efter avslutad behandling innan den börjar avta 167.

Behandlingar vid oral mukosit används för att reducera inflammationer och irritation i munslemhinnan vid strålbehandling samt för att främja välbefinnandet och underlätta 168169 nutrition Se även Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer.

14.2.6

Svampinfektion

Rekommendationer

 • Inspektera slemhinnor i svalg och mun regelbundet. Var aktsam på förändrad smak av livsmedel.
 • Mekanisk rengöring med mjuka kompresser som dränks in med vichyvatten kan lindra.
 • Tandproteser tas ut och rengörs. Skölj med svampdödande medel (exempelvis med ett klorhexidinpreparat som finns receptfritt) två veckor efter avslutad behandling.
 • Flukonazol eller motsvarande kan behövas för att behandla svampinfektion hos patienter som har strålbehandlats i huvud- hals regionen.

Svampinfektion, primär oral candidos, kan uppstå i samband med onkologiska behandlingar då miljön i munhålan förändras. Typiska symtom är vita beläggningar, rodnad och en brännande känsla i slemhinnorna. Ställningstagande till behandling tas av tandläkare eller läkare.

14.2.7

Muntorrhet

Rekommendationer

 • Var aktsam på om patienten har svårt att svälja segt slem.
 • Regelbundna kontroller av tandläkare och tandhygienist och rätt till särskilt tandvårdsbidrag, se information hos Försäkringskassan.

Egenvårdsråd

 • Använd saliversättningsmedel såsom munsprej med en blandning av olja och vatten.
 • Ha ett vattenglas stående vid sängen om natten och drick vatten ofta under dagtid.

Vid strålbehandling där spottkörtlarna omfattas i strålfältet kan muntorrhet efter avslutad behandling uppstå i munhåla och svalg. Första reaktionen är segt slem och därefter kan salivproduktionen minska och helt upphöra. Salivproduktionen kan eventuellt återkomma med en viss produktion av saliv, dock med viss begränsning. Sväljsvårigheter (dysfagi) samt ökad risk för karies till följd av minskad salivproduktion kan bli besvärande samt psykosocialt påfrestande.

14.3

Omvårdnad i samband med immunterapi

Rekommendationer

14.3.1

Symtommonitorering och patientinformation

Vid immunterapi aktiveras patientens egna T-celler mot tumören. På grund av detta kan det uppstå immunrelaterade biverkningar i flera organsystem av autoimmun karaktär, som i de flesta fall är lindriga, men som kan bli allvarliga och kräva behandling. Alla biverkningar graderas i enlighet med CTCAE-skalan från grad 1 till 5, där grad 1 är mild, grad 2 måttlig, grad 3 svår och grad 4 är livshotande, se CTCAE-skalan v. 4.0 (Se även Nationella Regimbiblioteket: Bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med checkpointhämmare).

Snabb handläggning av immunrelaterade biverkningar är nödvändig. Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll i att utbilda patienten, de närstående och andra vårdgivare om immunterapi och biverkningar. Inför varje ny behandling följer kontaktsjuksköterskan eller den behandlande läkaren upp patienten avseende biverkningar och blodprover. En bra inledning vid symtomkontrollen är en allmän fråga om patienten kan utföra sina normala aktiviteter. Patienterna instrueras att kontakta sin kontaktsjuksköterska eller behandlande läkare utan dröjsmål även vid relativt lätta symtom. Det är viktigt att biverkningarna hanteras tidigt och ofta multidisciplinärt för behandlingsframgång 157170171.

Immunterapin har generellt sett signifikant mindre biverkningar än cytostatikabehandling 172. Det finns en risk att patienter underrapporterar symtom på grund av rädsla för att inte få behandling 170173.

För omvårdnad vid specifika biverkningar av immunterapi, se länkar:

 • Kunskapsbanken, Stöddokument och de tre dokumenten:
  – Bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med checkpointhämmare
  – Omvårdnad - Bedömningsstöd för biverkningar vid behandling med immunterapi
  – Omvårdnad vid kortisonbehandling av immunrelaterade biverkningar.
 • Nationellt vårdprogram akut onkologi.
14.4

Omvårdnad i samband med cytostatikabehandling

Cytostatika ges i palliativt syfte vid metastatisk sjukdom i de fall där patienten inte har varit aktuell för, eller haft effekt av, immunterapi. Biverkningarna behöver vägas mot effekten på symtomen, särskilt som patienterna är äldre.

Omvårdnadsproblem som kan uppkomma vid cytostatikabehandling är exempelvis nedsatt aptit, mukosit, illamående, hudbiverkningar, håravfall och neuropatier. För nutritionsproblem och övrig symtomlindring, se Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering.

14.4.1

Illamående

Inför start av cytostatikabehandling bör kontaktsjuksköterskan utföra en individuell riskbedömning för illamående och informera om antiemetikabehandling. Insatt antiemetikabehandling behöver också utvärderas inför varje ny kur och i dialog med ansvarig onkolog justeras vid behov.

Egenvårdsråd:

 • Ät små mål ofta.
 • Salt mat kan dämpa illamåendet.
 • Vid illamående på morgonen kan det vara bra att äta torr och knaprig mat, såsom rostat bröd och kex, innan uppstigning.

Se även rekommendationer om antiemetika på Kunskapsbanken, Stöddokument, broschyr Råd om mat och dryck vid illamående från Dietister inom onkologi samt patientbroschyr Mat vid cancer från Cancerfonden.

14.4.2

Hand-fotsyndrom

Egenvårdsråd

 • Undvik tryck, friktion och värmeexponering i händer och fötter.
 • Rengör huden varsamt med oparfymerad tvål och undvik hett vatten.
 • Smörj in huden med mjukgörande kräm som innehåller karbamid dagligen omedelbart efter dusch. Smörj in huden även i förebyggande syfte.
 • Använd fotvänliga skor. Regelbunden medicinsk fotvård kan lindra problemen.

Hand-fotsyndrom (HFS) är ofta inte livshotande, men kan leda till behandlingsuppehåll, kräva dosreduktion och därmed påverka behandlingsresultatet. Hudbiverkningarna har också ofta en negativ inverkan på patientens livskvalitet 174.

HFS påverkar framför allt huden på handflator, fingrar, fotsulor, tår och naglar. Det kan vara olika typer av besvär som är mer eller mindre uttalade beroende på cytostatikatyp och individuella variationer.

Mer information: Radiumhemmets forskningsfonder /Information om hand- och fotsyndrom (HFS).

14.4.3

Oral mukosit

Mukosit är en skada samt inflammation av epitel och närmast underliggande vävnad i munnen och svalget. Kliniska fynd på mukosit är rodnad och sårbildning samt blödningar.

De tidigaste tecknen på mukosit kan börja 4–5 dagar efter start av cytostatikabehandling. 7–14 dagar in i behandlingen är mukositen som mest tydlig. Mukosit orsakad av cytostatika läker spontant efter cirka 3 veckor.

För att regelbundet bedöma och mäta graden av mukosit kan WHO:s skala mukositindex 0–4 vara till hjälp 169.

Att skölja med lidokainhydroklorid eller annan oral lösning för lokalbedövning samt hålla god munhygien med mild tandkräm utan laurylsulfat, kan vara en hjälp för att främja välbefinnandet och underlätta nutrition 168.

14.5

Omvårdnad av maligna tumörsår vid Merkelcellscancer

MCC i avancerade stadier ulcererar ofta, och tumörsåren uppträder vanligen som prolifererande, svamp- eller blomkålsliknande sår eller som destruerande, kraterliknande sår. En onkologisk behandling och en symtomatisk lokal sårbehandling kan minska patientens besvär påtagligt. En strukturerad bedömning och optimal sårbehandling i dialog med patienten är en viktig omvårdnadsaspekt för att skapa förutsättningar för livskvalitet trots dessa sår 168.

För mer information, se Regionalt vårdprogram maligna tumörsår.