Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer

  • Information om egenvård bör ges till patienten muntligt och skriftligt och givetvis individualiseras.
  • Patienten bör tydligt informeras om vad som gäller vid akuta besvär och kontakt med sjukvården.
18.1

Levnadsvanor

Kontaktsjuksköterska och läkare bör informera patienten om Socialstyrelsens råd för hälsosamma levnadsvanor under behandling.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvård bör ha rutiner för hur man erbjuder stöd till patienter som vill förändra sina levnadsvanor

Det finns även ett nationellt kliniskt kunskapsstöd i dessa frågor, se Nationellt kliniskt kunskapsstöd/Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor.

18.2

Rökning

Om patienten är rökare bör läkare och kontaktsjuksköterska informera om rökningens negativa effekter, inklusive försämrad effekt av cancerbehandlingen. Patienten bör hänvisas till primärvården eller den specialiserade vården för rökavvänjning (NVP Cancerrehabilitering). Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00. För egenvård kan internetbaserat (1177/Hjälp att sluta röka) eller tryckt material erbjudas patienten.

18.3

Komplementär och alternativ medicin

Patienten bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerbehandlingen. I de fall patienten väljer en annan behandling än den som vårdteamet rekommenderar, ska detta respekteras. Patienten bör erbjudas information om eventuella interaktioner 153162.

En broschyr om komplementär och alternativ medicin (KAM) Komplementär och alternativ medicin - RCC (cancercentrum.se) har tagits fram av RCC för att ge stöd i mötet med patienter och bidra till att skapa en bättre dialog kring komplementära och alternativa metoder mellan patienter och vården.

18.4

Alkohol

Patienten bör informeras om att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar 153.

18.5

Fysisk aktivitet

Patienten bör informeras om att fysisk aktivitet kan minska biverkningar i samband med behandling på både kort och lång sikt. Under behandlingen ger fysisk aktivitet minskad trötthet och oro samt bättre sömn och livskvalitet 153. Det är dock viktigt att ta hänsyn till behandlingsintensitet, infektionskänslighet och blodvärden, framför allt vid låga trombocytvärden. Vid TPK-värde < 50 finns en viss ökad blödningsrisk. Patienten bör avrådas från träning som kan riskera blödning, exempelvis kampsport, boxning och utförsåkning 163.

18.6

Matvanor

Patienten bör informeras om att hälsosamma matvanor bidrar till att bättre klara av de biverkningar som orsakas av behandlingen. Det är viktigt att patienten får i sig tillräckligt med energi och näringsämnen, och de kostrekommendationer som gäller hela befolkningen är tillämpliga även inom cancerrehabilitering, så länge patienten inte har några nutritionsproblem 153.

18.7

Solvanor

Patienten bör rekommenderas att använda solskydd med hög solskyddsfaktor och vistas i skuggan. Behandling med antitumorala läkemedel, till exempel hydroxyurea och azacitidin, ökar känsligheten i huden och ökar risken för att utveckla hudcancer 164.

18.8

Vaccinationer

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket rekommenderar att alla som har nedsatt immunförsvar att vaccinera sig mot säsongsinfluensan, pneumokocker och covid-19. Mer exakt tidpunkt i förhållande till behandlingen bör diskuteras med behandlande läkare. Ev. behov av andra vaccinationer bör diskuteras med behandlande läkare. Patienter som har genomgått en allogen HSCT bör få ett särskilt vaccinationsschema.

Även närstående, inklusive äldre barn, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa och covid-19.

18.9

Vid akuta besvär

I Min vårdplan bör respektive enhet specificera när och hur patienter med MDS och MDS/MPN med eller utan pågående antitumoral behandling ska kontakta vården.

18.10

Kunskap och stöd till patienter och närstående

Patienter och närstående bör informeras om patientföreningen Blodcancerförbundet.se, Cancerfonden.se och 1177.se. Här finns aktuell och saklig information om diagnos, cytostatikabehandling, att vara närstående, efter cancerbeskedet med mera. Genom patientföreningen kan man även få en stödperson. Blodcancerförbundets stödpersonsverksamhet riktar sig till patienter och närstående.

Det är också av värde att informera patienter med MDS och MDS/MPN om att de själva kan se sina provsvar på 1177 Vårdguiden (gäller inte alla regioner än). Detta bör kunna öka patienternas känsla av förståelse för sin sjukdom och delaktighet i behandlingen.