Till sidinnehåll

Omvårdnad och rehabilitering

17.1

Översikt

En viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingars biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning (patientlag 2014:821).

Omvårdnad är en angelägenhet för hela vårdteamet och innebär generellt att patientens allmänmänskliga och personliga behov tillgodoses, och att individens egna resurser tillvaratas för att hen ska bevara eller återvinna optimal hälsa. Omvårdnad i cancervården innebär således alltid ett moment av rehabilitering 153.

Sjukvårdsteamets uppgift är att stödja patienten genom sjukdomen, finnas till hands, lyssna och ge adekvat information. Utöver teamet av läkare och sjuksköterskor är det nödvändigt att patienten vid behov har tillgång till professioner såsom kurator, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och psykolog.

17.1.1

Kontaktsjuksköterska

Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på den cancervårdande kliniken med syfte att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten och stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 2009:11). Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt i patientlagen (2014:821). Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har enats om en gemensam generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Den finns att läsa på Cancercentrum.

Att patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska ska dokumenteras i patientens journal och om möjligt registreras i kvalitetsregister.

17.1.2

Min vårdplan

En individuell skriftlig vårdplan, kallad Min vårdplan, ska tas fram för varje patient med cancer. Det framgår i den nationella cancerstrategin för framtiden (SOU 2009:11) och i de patientcentrerade kriterierna som ska utmärka ett regionalt cancercentrum (Socialdepartementet: 2011). Läs mer på Cancercentrum.

17.1.3

Aktiva överlämningar

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patienten och de närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”.

Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans. Den som aktivt överlämnat har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att de tagit kontakt med patienten. Uppstartade åtgärder och insatser inom omvårdnad, palliation och cancerrehabilitering ska följas upp, utvärderas och dokumenteras i Min vårdplan.

17.2

Löpande cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Nedan beskrivs endast rehabilitering och insatser specifika för MDS och KMML. I övrigt, se det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

17.2.1

Regelbunden behovsbedömning för patienter och närstående

Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancersjukdom och framåt. Behovet av rehabilitering ska därför bedömas regelbundet. Patienten och de närstående ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser som erbjuds. I patientens skriftliga vårdplan, Min vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå. Vissa rehabiliteringsbehov, till exempel psykosocialt stöd, kan kräva behandling livet ut.

Såväl patienter som närstående kan omfattas av rehabiliteringsinsatser. Närstående kan vara exempelvis partner, barn, förälder, syskon eller en annan person som patienten anser sig ha nära relation till. Barn som anhöriga har en särställning eftersom hälso- och sjukvården har skyldighet att ge dem information, råd och stöd, enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 5 kap. 7 §.

17.2.2

Grundläggande och specialiserad rehabilitering

All personal inom hälso- och sjukvården ska göra grundläggande behovsbedömningar och ge grundläggande insatser inom cancerrehabilitering. Vid mer avancerade behov ska patienten alltid erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist. Även andra professioner som sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.

Patienter med MDS är en heterogen grupp med varierande symtom beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad. Detta bör beaktas vid behovsbedömning och planering av rehabiliteringsinsatser.

17.3

Omvårdnad

17.3.1

Psykosocialt omhändertagande

Rekommendationer

 • Vilken typ av psykosocialt stöd som behöver ges bör värderas och bedömas individuellt av det behandlande teamet.

Patienten bör ges basalt psykosocialt stöd av läkare och sjuksköterska. Behov utöver detta kan tillgodoses av kurator eller annan profession. Att stödja närstående innebär att indirekt stödja patienten. Vid ett cancerbesked är ofta de psykologiska och sociala konsekvenserna lika stora som de fysiska för patienten och de närstående, speciellt eftersom MDS ofta har en palliativ inriktning redan från diagnos. Se även vårdprogrammet för cancerrehabilitering 153 om existentiella, psykologiska och psykiatriska aspekter.

17.3.2

Fatigue

Rekommendationer

 • Patienter med MDS och MDS/MPN bör i varje kontakt med sjukvården bedömas på ett systematiskt sätt med avseende på fatigue.
 • Högre hemoglobinnivåer och fysisk aktivitet bör rekommenderas vid cancerrelaterad fatigue.

Många patienter med MDS och MDS/MPN upplever nedsatt livskvalitet relaterat till fatigue 154. Fatigue är ofta mer besvärande vid allvarligare typer av MDS 155.

I den återkommande dialogen mellan patienten, de närstående och vårdpersonalen bör utrymme ges för information och evidensbaserade råd. Sjuksköterskan ansvarar för den fortlöpande uppföljningen och dokumentationen (ref: 1177/Trötthet vid cancersjukdom – fatigue).

Anemi försvårar symtom av fatigue och kan minskas genom högre hemoglobinnivåer. Studier visar att blodtransfusioner med syfte att höja hemoglobinnivåerna minskar känslan av fatigue 62156.

Fysisk aktivitet är en rekommenderad intervention vid cancerrelaterad fatigue. Den bör ske regelbundet och om möjligt utökas successivt samt ske utifrån individens förmåga. En fysioterapeut bidrar med information om lämplig träning, ofta i samråd med en arbetsterapeut, för att finna bra strategier i vardagen. Ett gott nutritionsstatus kan också minska symtom av fatigue 153. Även ett samtal kring energisparande åtgärder i vardagen samt behov av att planera in kortare vilostunder under dagen kan lindra känslan av fatigue hos patienter med MDS 157.

17.3.3

Infektionsförebyggande åtgärder

Rekommendationer

 • Patienter med MDS och MDS/MPN behöver få information om risken för ökad infektionskänslighet, framför allt i samband med antitumoral behandling.
 • Informationen bör balanseras och individualiseras så att patienterna och de närstående inte isolerar sig i onödan.
 • Personal som sköter MDS-patienter bör vaccinera sig mot säsonginfluensa och covid-19 för att undvika smittspridning.

Patienter med MDS och KMML kan ha neutropeni i perioder, på grund av både sjukdomen i sig och den antitumorala behandlingen. Vårdgivaren bör informera patienten när värdena är låga och hur patienten och de närstående bör förhålla sig till detta i hemmet. Exempelvis genom att tillämpa god personlig hygien inklusive handhygien, undvika att träffa personer som är sjuka samt undvika stora folkmassor och kollektivtrafik. Patienten bör också informeras om att söka sjukvård vid feber, se avsnitt 16.4 vid akuta besvär.

17.3.3.1

Infarter

Patienter med MDS, särskilt de som är transfusionskrävande, kan behöva någon typ av central infart (t.ex. subkutan venport eller PICC-line). En central infart kan vara ingångsport för infektioner. En vårdhygieniskt korrekt skötsel av patientens centrala infart är ett mycket viktigt infektionsförebyggande åtgärd.

För utförlig beskrivning av principer och tekniker, se Vårdhandboken.

17.3.4

Munhälsa

Rekommendationer

 • En god munhygien kan förebygga infektioner som förekommer i eller utgår från munhålan samt lindra komplikationer i munhålan.

Under perioder med neutropeni bör patienten använda en mjuk tandborste och mild tandkräm. Vid rengöring mellan tänderna används individuellt anpassade hjälpmedel. För att lindra muntorrhet bör patienten skölja munhålan ofta med vanligt vatten och/eller kolsyrat vatten 158.

I efterförloppet kan patienten kan vara berättigad till särskilt tandvårdsbidrag, se Försäkringskassan.

17.3.5

Nutrition

Rekommendationer

 • Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare bör tidigt i sjukdomsförloppet identifiera riskpatienter för undernäring och vid behov koppla in dietist.

Patienter med MDS och KMML är en riskgrupp när det gäller undernäring. Exempelvis kan antitumoral behandling orsaka aptitlöshet och illamående. En förstorad mjälte kan leda till tidig mättnadskänsla och viktnedgång 159. Nutritionsstatus bör följas på alla patienter med MDS, från diagnos och under hela sjukdomsförloppet för att motverka viktnedgång och undernäring 153.

En strukturerad riskbedömning bör baseras på en sammanvägning av följande faktorer 153160:

 • ofrivillig viktförlust
 • ätsvårigheter
 • undervikt.

Det är viktigt att lindra symtom som orsakar eller försvårar näringsintag, till exempel genom god munvård, profylax mot illamående och god smärtlindring.

17.3.5.1

Kost vid neutropeni

Värdet (från infektionsrisksynpunkt) av mer rigorösa kostrestriktioner för patienter med cytostatikainducerad neutropeni är inte visat 161.

Patienten bör följa de rekommendationer som ges av Livsmedelsverket.

17.3.6

Illamående

Rekommendationer

 • Illamående vid antitumoral behandling är vanligt och bör bedömas kontinuerligt och förebyggas med antiemetika.

Antiemetikabehandlingen bör individualiseras beroende på typ av cytostatika och patientens tidigare respons.

RCC har tagit fram svenska riktlinjer för bedömning och utvärdering, se Antiemetika vuxen, Kunskapsbanken, RCC. Sammanställningen utgår från internationella riktlinjer såsom MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) MASCC Guidelines - MASCC och ESMO (European Society for Medical Oncology) Antiemetic Guideline. 

17.3.7

Gastrointestinala biverkningar: förstoppning och diarré

Rekommendationer

 • Gastrointestinala besvär är vanligt och bör bedömas individuellt i förebyggande syfte.

Förstoppning och/eller diarré är vanliga biverkningar av understödjande läkemedel, såsom antiemetika (5-HT3-antagonister) och opiater men också av antitumoral behandling, till exempel azacitidin.

För ytterligare råd om tarmbesvär hänvisas till Tarmfunktion i Vårdhandboken.

17.3.8

Sexualitet

Rekommendationer

 • Det är viktigt att tidigt i sjukdomsförloppet samtala med patienten och eventuell partner om sexuell hälsa och därigenom minska risken för kommande bekymmer.

Sexuell hälsa är mer än ett aktivt sexliv. Närhet är ett av våra grundläggande behov och i samband med cancer är det vanligt att behovet till närhet ökar [153].

Låga blodvärden är inget hinder för samlag. Patienten bör dock avvakta med att försöka bli gravid till efter avslutad cytostatikabehandling.

Män bör också informeras om att använda kondom i samband med aktiv behandling, eftersom cytostatika kan finnas kvar i sperma i upp till 72 timmar efter behandling. Om partnern är en kvinna i fertil ålder måste hon dessutom använda adekvat skydd med hög skyddseffekt (lågt Pearl Index) för att undvika graviditet.

För mer information om hur behandlingen påverkar sexualiteten, och rekommendationer för hur vårdteamet bör hantera detta, se nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Se även Blodcancerförbundets hemsida om Sex och samlevnad samt foldern ”Sex och samlevnad vid blodsjukdom” (Sesaminfo) eller Cancerfondens skrift ”Sex och cancer”.

17.3.9

Fertilitet

Rekommendationer

 • En yngre patient med MDS och KMML bör erbjudas fertilitetsbevarande åtgärder.

Behandling av MDS och MDS/MPN innebär i olika utsträckning en risk för långvarig eller permanent påverkan av fertiliteten. Störst risk innebär antitumoral behandling som Hydrea och Vidaza. Infertilitet är inte aktuellt för huvuddelen av patienterna med MDS på grund av sjukdomens åldersprofil. Dock är detta viktigt för yngre patienter i fertil ålder. Flera läkemedel som används vid behandling av MDS kan också orsaka fosterskador. Remiss till fertilitetsenhet bör erbjudas.