Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

25.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

25.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Hege Garelius*, överläkare, med.dr, ordförande i vårdprogramgruppen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Andreas Björklund, bitr. överläkare, med.dr, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Anna Porwit, överläkare, professor (emerita) Lunds universitet, Labmedicin Skåne, Klinisk patologi, Lund

Bengt Rasmussen*, överläkare, doktorand, Universitetssjukhuset, Örebro

Bianca Tesi, specialistläkare, med.dr, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Bo Karlsson, patientrepresentant, Blodcancerförbundet

Daniel Moreno Berggren, ST-läkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Elisabeth Ejerblad, överläkare, docent, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Eva Hellström-Lindberg, överläkare, professor, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Evangelia Baimpa, specialistläkare, Skånes universitetssjukhus

Inger Andersson, sjuksköterska, fil.dr i omvårdnad, sektionen för Hematologi och koagulation, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Johanna Ungerstedt*, överläkare, docent, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Johannes Bålfors*, specialistläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Jörg Cammenga, överläkare/senior lecturer, docent, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Lund

Karin Olsson, vårdprogramhandläggare, RCC Mellansverige

Lars Nilsson*, överläkare, med.dr, Skånes universitetssjukhus, Lund

Lars Skagerlind, sjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Magnus Tobiasson, överläkare, PhD docent, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Maria Creignou, bitr. överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Maria Knutsson, sjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Petter Willner Hjelm*, specialistläkare, Universitetssjukhuset Linköping

Sara Pettersson, sjuksköterska, VO Hematologi, Onkologi och strålfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

* = representant från respektive sjukvårdsregion som RCC utsett till arbetsgruppen för nationellt vårdprogram MDS.

25.3

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har bedrivits utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Samtliga medlemmar i vårdprogramsgruppen har lämnat jävsdeklarationer.

Några medlemmar i vårdprogramgruppen har uppdrag som föreläsare arvoderade av läkemedelsföretag. Flera av medlemmarna har varit huvudprövare för kliniska studier.

Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum Mellansverige.

25.4

25.4 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Hege Garelius till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

Fysioterapeuterna, sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi
Hematologen NUS
Hematologen Uppsala
Kunskapsteam Cancersjukdomar, akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm
BMS
NAC, Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel
NAG Cancerprevention, RCC
Nationella primärvårdsrådet
RCC Norr PNR
RCC Väst PNR
RCC Norr
Region Halland
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Stockholm
Region Värmland
Region Örebro län
Region Jönköpings län,
Region Kalmar län
Region Östergötland
Region Uppsala
Region Västmanland
Region Västra Götaland
SBU
Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
Stockholm/RCC ordf. NVP cancerrehab
Svensk förening för Hematologi
SFPM
Svenska BMT gruppen
Sveriges Arbetsterapeuter
SWEDPOS
TLV

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.