Till sidinnehåll

Egenvård

17.1

Levnadsvanor

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 117 är användbara även under cancerbehandlingen. Riktlinjerna har granskats och anpassats för personer med cancer till ett kunskapsunderlag med anpassade råd om levnadsvanor till personer före, under och efter behandling mot cancersjukdom 118. 

Utöver enkla råd rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal vid tobaksrökning eller ohälsosamma matvanor och rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol eller otillräcklig fysisk aktivitet 75. 

Även användandet eller missbruk av substanser som cannabis, centralstimulantia, opioider eller andra substanser kan ha en inverkan på utfallet av behandlingen. En individualiserad, eventuellt multidisciplinär bedömning bör eftersträvas inför behandling och uppföljning.

17.1.1

Tobak

Rökstopp rekommenderas 4–8 veckor före och efter operation eller annan cancerbehandling.

Tobaksanvändning är skadligt för individers hälsa, både i närvaro och frånvaro av cancer. Komplikationsrisken är större för rökare än icke-rökare i samband med operation. Personer som röker får mer biverkningar än icke-rökare av såväl cytostatikabehandling som strålbehandling 2119120121122123124125. Vad gäller konsumtion av tobak i andra former, exempelvis snus eller e-cigaretter, saknas vetenskaplig evidens för hälsorisker i samband med cancerbehandling. 

Patienten bör få hjälp med rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta-röka-linjen på 020-84 00 00. 

17.1.2

Alkohol

Alkoholuppehåll rekommenderas 4–8 veckor före och efter operation eller annan cancerbehandling.

Det finns anledning att rekommendera alkoholuppehåll eller en liten konsumtion av alkohol under cancerbehandling 126. I samband med operation finns ökad risk för blödningar, infektioner och akuta hjärthändelser.

17.1.3

Fysisk aktivitet

Studier har visat att fysisk aktivitet, både konditionsträning och styrketräning, kan minska oro, depression och sömnsvårigheter och har en positiv effekt på livskvalitet, fysisk funktion och emotionellt välbefinnande hos patienter med cancer 127128129. Se Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för rekommendationer.

17.2

Komplementär och alternativ medicin och behandling

Patienten bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan ha en negativ påverkan på effekterna av cancerläkemedel 130131. 

Det är viktigt att skapa en relation så att patienten och de närstående känner sig trygga med att berätta för vårdpersonalen om vilken eventuell komplementär eller alternativ medicin och behandling de använder, se broschyren Om du funderar på Komplementär och alternativ medicin.

Vid behandling med tyrosinkinashämmare är samtidigt intag av grapefrukt 132 samt preparat innehållande Johannesört 133 kontraindicerat då det påverkar behandlingsresultatet. Patienterna ska upplysas om detta före start av behandling.