Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Rekommendationer

  • Specialister i palliativ vård samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad kan stödja svårt sjuka patienter och deras närstående genom att förbättra symtomkontroll, minska ångest och skapa förutsättningar för vård där patienten och de närstående önskar.
  • Specialister i palliativ vård samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad bör inkluderas tidigt i ett multidisciplinärt team i vården av patienter med avancerade stadier av cSCC för att förbättra symtomkontroll, ge stöd till patienter och deras närstående, och vid behov koordinera vården av patienter mellan olika vårdgivare. Patienter och närstående med komplexa behov bör erbjudas remiss till ett specialiserat palliativt team.
  • Specialister i sårbehandling kan med fördel inkluderas i det multidisciplinära teamet i vården av patienter med destruerande tumörsår för att förbättra symtomkontroll och livskvalitet.

Vid cSCC är det patienter med metastatisk sjukdom eller de med lokal invasion som behöver palliativ vård och insatser 167. Den lokala vävnadsdestruktionen kan bli omfattande 168, se avsnittet 15.6 Omvårdnad av maligna tumörsår vid cSCC. Patienter och närstående behöver ses som en enhet och bådas behov ska tillmötesgås i enlighet med intentionen i palliativ vård 169.

Palliativ vård är inte endast vård i livets slutskede, utan erbjuds med fördel tidigt i det palliativa förloppet som stöd under onkologisk behandling med palliativ intention. När vården övergår i en palliativ inriktning behövs en bedömning om patienten behöver allmän palliativ vård (t ex via primärvården) eller om behoven är mer komplexa och ett specialiserat palliativt team behövs. Remiss till specialiserad enhet utfärdas lämpligen om symtom överstiger NRS 3 trots insatta åtgärder eller om helhetssituationen inklusive stödet till närstående inte är tillräckligt. Specialiserad palliativ enhet arbetar med fördel i nära samarbete med specialister i sårbehandling.

Läs mer i: