Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

Något kvalitetsregister för skivepitelcancer i huden finns inte.

Skivepitelcancer i huden ska anmälas till cancerregistret. Vid canceranmälan används TNM-klassifikation enligt UICC8 (se 8.7 Klassificering av metastaserad sjukdom). Om TNM-stadium ändras under utredningens gång är det viktigt att det slutgiltiga TNM-stadiet rapporteras in. A-anmälan upprättas elektroniskt via CanINCA eller på blankett.

19.1

Cancerregistret

Det svenska cancerregistret startade redan 1958. Registret ger underlag för såväl planering och utvärdering av sjukvård som forskning.

Cancerregistret är inrättat enligt lag och samtliga vårdgivare är skyldiga att rapportera till registret (se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2016:7 och HSLF-FS 2023:36). I föreskrifterna beskrivs vilka tumörtillstånd som ska rapporteras. Trots registrets namn omfattar det även förstadier till cancer, misstänkta cancerfall och vissa godartade tumörformer.

Canceranmälan ska skickas till Regionalt cancercentrum (RCC) i respektive sjukvårdsregion så snart diagnosen är ställd och uppgifterna för en anmälan finns tillgängliga. RCC kodar och vidarebefordrar uppgifterna till Socialstyrelsen.

Samtliga fall av cSCC ska anmälas till cancerregistret. Anmälan görs elektroniskt via CanINCA eller på blankett. Från och med 2024 behöver klinikerna inte längre göra en anmälan till cancerregistret för epiteliala in situ-tumörer. Canceranmälan för dessa typer av tumörer görs endast från patologilaboratoriet.

För ytterligare information, se sidan Cancerregistret på cancercentrum.se.