Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Detta är första versionen av det nationella vårdprogrammet för skivepitelcancer i huden (cSCC). Det övergripande målet med vårdprogrammet är att förbättra handläggningen av patienter med cSCC samt erbjuda en mer jämlik vård inom landet. Vårdprogrammet ska bidra till att garantera en god, säker, patientfokuserad, kostnadseffektiv och evidensbaserad vård i rimlig tid med riktlinjer och rekommendationer som är kompatibla med internationella rekommendationer.

Vidare har vårdprogrammet som mål att ge patienter och närstående en möjlighet till ökad information, öka samarbetet mellan de discipliner som deltar i utredning, behandling och rehabilitering och ge stöd åt de personalkategorier som kommer i kontakt med dessa patienter. Vårdprogrammet är även till för att stimulera forskning och utveckling samt ge underlag för förbättring i det preventiva arbetet för patienter med cSCC.

Vårdprogrammet kommer kontinuerligt att uppdateras. Vårdprogrammets rekommendationer bör ligga till grund för diskussionen om utredning och behandling, både vid multidisciplinära konferenser och i samråd mellan den behandlande läkaren och den enskilda patienten.