Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer

  • Patienter med cSCC bör få individuellt anpassad information och undervisning om egenkontroller av huden och sunda solvanor.
  • Patienter bör rekommenderas att avstå från rökning.
  • Patienter med cancerbehandling bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan ha en negativ påverkan på effekterna av cancerläkemedel.
  • Patienter bör rekommenderas att vara restriktiva med alkohol under alla typer av cancerbehandling.
  • Patienter bör informeras om vikten av fysisk aktivitet, både konditionsträning och styrketräning, för fysisk funktion och emotionellt välbefinnande.
16.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, 2018 är användbara även under cancerbehandling. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning. Broschyren ”Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer” utgår ifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Se även Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.

16.2

Kontrollera huden

Patienter som haft cSCC bör upplysas om vikten av regelbundna egenkontroller av huden. Patienter med lokalt avancerad eller metastaserad cSCC bör undervisas i egenkontroll av kontaktsjuksköterskan som även följer upp patientens förmåga att utföra dessa 187. Egenkontrollen bör genomföras systematiskt. Initialt cirka en gång per vecka för att lära känna sin hud och sina körtelstationer, därefter lämpligen cirka varannan månad.

I egenkontrollen ingår att:

  • Inspektera och känna igenom operationsärret och inspektera hela huden för att se om nya röda fläckar, knutor eller andra avvikande hudförändringar uppkommit.
  • Känna efter förstorade lymfkörtlar i armhålor, ljumskar och på halsen, i synnerhet bör det lymfkörtelområde som dränerar primärtumörområdet undersökas. Det görs lättast när patienten tvålar in sig i duschen. Höger och vänster sida bör jämföras.

Vid misstänkt förändring bör patienten uppmanas att kontakta sin läkare i primärvården för en undersökning. Om patienten är under uppföljning eller behandling för sin cSCC, rekommenderas patienten att kontakta sin kontaktsjuksköterska eller motsvarande på aktuell enhet för råd och bedömning.

16.3

Sunda solvanor

Patienten ska ges råd om solskydd och om ett förståndigt beteende i solen. Råden bör innehålla information om att undvika direkt solstrålning mellan klockan 11 och 15 då solen är som starkast. Kläder och hatt bör i första hand användas som solskydd. Solskyddskräm med hög skyddsfaktor (SPF 30-50+) som innehåller skydd mot både UVA och UVB bör användas som komplement till andra solskyddande åtgärder, till exempel kläder och skugga. Ofta överskattar individen hur länge hen kan vistas i solen utan att bränna sig.

Solens strålar är också olika starka på olika breddgrader, och hänsyn till detta bör tas vid resor. God hjälp kan fås av SMHI:s prognos för UV-index samt Strålsäkerhetsmyndighetens ”Min soltid” som även finns som app.

Informationen bör även innehålla en varning för solariesolande (icke-medicinskt) i syfte att bli brun. Solarieanvändning är förbjudet enligt lag för barn under 18 år.

För ytterligare information kan patienten hänvisas till Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

16.4

Komplementär och alternativ medicin och behandling

Kontaktsjuksköterskan bör informera om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel negativt 202. Det är viktigt att skapa en god relation med patienten och de närstående, så att de känner sig trygga med att berätta om eventuell sådan behandling. Broschyren om Komplementär och alternativ medicin (framtagen av RCC) kan användas som stöd vid samtal.

För mer information se kapitel 13.5  Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.

16.5

Tobak

Tobaksanvändning är skadligt för hälsan, för personer både med och utan cancer. Förutom de generella risker som alla rökare utsätts för är komplikationsrisken större för rökare än icke-rökare i samband med operation. Personer som röker får också mer biverkningar av såväl cytostatikabehandling som strålbehandling, och rökning i samband med strålbehandling ökar risken för akuta och sena bieffekter i huden samt risken att senare i livet utveckla lungcancer och hjärtinfarkt, se Cancer prevention recommendations. 203204205206207208209.

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, samt hänvisa patienten för rökavvänjning till primärvården eller den specialiserade vården. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen på 020-84 00 00.

För konsumtion av tobak i andra former, exempelvis snus eller e-cigaretter, saknas vetenskaplig evidens för hälsorisker i samband med cancerbehandling.

För mer information se kapitel 13.1 Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.

16.6

Alkohol

Patienten bör rekommenderas att vara restriktiv med alkohol under alla typer av cancerbehandling. Alkoholen ökar risken för komplikationer och biverkningar, även i små mängder 210211212. Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

För mer information se kapitel 13.2 Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.

16.7

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och träning är en av de viktigaste interventionerna för att minska komplikationer i samband med den onkologiska behandlingen, såsom fatigue, nedsatt kondition och minskad styrka. Den har en positiv effekt på oro, depression, sömnsvårigheter, livskvalitet, fysisk funktion och emotionellt välbefinnande hos personer både med och utan cancer 213214215. Alla patienter bör rekommenderas fysisk aktivitet enligt de rekommendationer som gäller övrig befolkning utifrån de riktlinjer som WHO formulerat och som ges i FYSS. Se kapitel 14 Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.