Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Skivepitelcancer i huden (cSCC) handläggs inom både primärvården och specialistsjukvården. Handläggningen av patienter med cSCC sker vid behov i nära samarbete mellan flera specialiteter som primärvårdsspecialister, dermatologer, kirurger, onkologer, patologer och röntgenologer. Vid lokalt avancerad och metastaserad sjukdom bör annan specialiserad personal som sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, dietister och fysioterapeuter vara delaktiga i hela vårdkedjan och väl insatta i den rekommenderade behandlingen och dess risk för komplikationer. En väl fungerande kommunikation mellan universitetssjukhuset, länssjukhuset och primärvården bör finnas, eftersom den är väsentlig inom alla vårdkategorier för att optimera omhändertagandet av patienten med cSCC. Forskning och utveckling bör vara etablerad och aktiv. Vanligen sker detta från universitetssjukhusen ut mot länssjukhusen och öppenvården.

Diagnostisk och kurativ excision av misstänkt cSCC kan ske inom primärvården, gärna efter konsultation med dermatolog via teledermatoskopiremiss om den möjligheten finns tillgänglig. Patienten bör omgående remitteras till dermatolog eller vid behov annan kirurg för operation om den inte är möjlig vid den sjukvårdsenhet där misstanke om cSCC väcks.

Ytterligare kirurgisk handläggning och eventuell cytologisk alternativt röntgenologisk utredning bör ske inom specialistsjukvården. Rekommendation om kirurgi, strålbehandling eller onkologisk behandling vid sjukdom i stadium III och IV ska föregås av diskussion på MDK. Avancerad behandling av metastaserad cSCC bör bedrivas vid specialiserade kliniker, där det finns tillräckliga kunskaper och resurser för att hantera de svåra överväganden och komplikationer som kan uppstå samt möjlighet för patienterna att ingå i kliniska behandlingsstudier vid behov.

För bättre diagnostisk säkerhet vid bedömning av oklara och svårvärderade fall av cSCC inklusive lymfkörtelpreparat rekommenderas användning av gällande kriterier, immunhistokemiska färgningar, nedsnittning, konsultation hos dermatopatolog och klinisk-patologisk korrelation.