Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

 • Multidisciplinär och multiprofessionell handläggning av patienter med lokalt avancerad respektive metastaserad cSCC ger ett bättre omhändertagande.
 • För alla patienter med lokalt avancerad respektive metastaserad cSCC eller där andra behandlingsalternativ än kirurgi kan vara aktuella, bör beslut om fortsatt utredning och behandlingsrekommendation om möjligt fattas vid en regional multidisciplinär konferens (MDK).
 • En MDK bör finnas i varje region främst för att ge möjlighet att diskutera patienter med lokalt avancerad respektive metastaserad cSCC.

I en majoritet av fallen är tumörerna belägna i huvud- och halsregionen. Dessa fall bör diskuteras på den regionala huvud- och hals-MDK:n. Hur detta är organiserat kan dock skilja sig åt i landet. Konferensen kan vara videobaserad och utgöra en regional konferens för speciellt komplicerade fall där flera sjukhus kan delta samtidigt.

Följande funktioner rekommenderas att medverka vid MDK för cSCC:

 • öron-näsa-halskirurg*/kirurg*/plastikkirurg* (för patienten ansvarig läkare**)
 • onkolog**
 • patolog**
 • dermatolog
 • radiolog/nuklearmedicinare**
 • kontaktsjuksköterska
 • koordinatorsfunktion
 • forskningssjuksköterska.

Slutgiltigt behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och, om patienten önskar det, de närstående.

* Minst en av dessa specialiteter ska regelmässigt närvara beroende av tumörlokalisation.

** Samtliga dessa specialiteter ska närvara regelmässigt.