Till sidinnehåll

Fördjupning

21.1

Andra preoperativa icke-invasiva diagnostiska metoder

Konfokal mikroskopi (in vivo Reflectance Confocal Microscopy, RCM) kan bidra till mer exakt diagnostisering, framför allt differentiering mellan BCC och cSCC, samt optimering av biopsiplats och operationsmarginaler. Den når dock inte tillräckligt djupt för bedömning av hela tumören 217218219220. Optisk koherenstomografi (Optical Coherence Tomography, OCT) är också för ytlig, men kan tänkas förfina differentiering mellan tidig invasiv SCC och in situ-tumör 221222223. Ännu finns inte tillräcklig evidens för dessa metoder.

21.2

Klassifikationssystem

Det finns inget allmänt accepterat klassifikationssystem för primär cSCC. Det första klassifikationssystemet AJCC7 (American Joint Committe on Cancer) publicerades 2010 224 och en reviderad klassifikation specifikt för skivepitelcancer i huvud- och halsregionen publicerades 2017 i AJCC8 225. Alternativa klassifikationssystem publicerades av Breuninger et al 2012 226 och Brigham Womens Hospital (BWH) 2013 106 och reviderades 2014 102. Översikt av klassifikationssystem finns i KVAST-bilagan.

TNM-systemet utifrån AJCC7 och UICC (International Union against Cancer) baseras på tumördiameter samt flera riskfaktorer inklusive tumördjup, perineural invasion, primär lokalisation, differentieringsgrad samt fett- och beninvasion. Även om AJCC är det mest använda klassifikationssystemet har det kritiserats för låg specificitet och för att vara alltför komplicerat för klinisk praxis 227. Detsamma gäller den senaste versionen av TNM-systemet (AJCC8 2018/UICC 2017 225. Denna lägger ihop cSCC av olika differentieringsgrad, har endast validerats på organtransplanterade patienter och har utvecklats för cSCC i huvud- och halsområdet.

Andra stadieindelningssystem har tagits fram av en grupp på Brigham and Women’s Hospital (BWH), där fyra riskfaktorer definierar riskkategorier 102, samt av Breuninger och medarbetare 226. Breunigers system baseras primärt på tumörens kliniska tumördiameter och histologiska tjocklek.

I en jämförande fall-kontroll studie mellan de fyra systemen (AJCC7, AJCC8, BWH och Breuninger) befanns BWH:s och Breunigers system bäst på att identifiera vilka patienter med cSCC som har hög risk för metastasering i en oselekterad kohort 131. Dock behövs förbättrade system för säkrare prognos och tydligare utredningsrekommendationer 228.

Klassificeringssystem för lymfkörtelmetastaser inkluderar AJCC7 224, AJCC8 225 och UICC8 133. Det finns alternativa system utvecklade för lymfkörtelmetastaser i huvud-halsregionen inklusive parotis/halsklassifikation av O´Brien et al. publicerad 2002 och en förenklad N-klassifikation, N1S3-klassifikationen, publicerad av Forest et al. 2010. AJCC7, AJCC8, UICC8 och O`Briens klassifikation är komplicerade, och avseende O`Briens klassifikation är det inte klarlagt ifall det finns några fördelar med att separera engagemang av parotis- och halslymfkörtlar.

N1S3-klassifikationen delar in patienter med lymfkörtelmetastaser i huvud-hals regionen i 3 stadier:

 • stadium I definieras av en lymfkörtel med metastas ≤ 3 cm
 • stadium II definieras av multipla lymfkörtlar med metastaser ≤ 3 cm eller en lymfkörtel med metastas ≥ 3 cm
 • stadium III definieras av multipla lymfkörtlar med metastaser och ≥ 1 lymfkörtel med metastas ≥ 3 cm.

Sjukdomsspecifik överlevnad är 90 % för patienter i stadium I, 75 % för patienter i stadium II och 42 % för patienter i stadium III.

21.3

Portvaktskörtelbiopsi vid cSCC

Nyttan av portvaktskörtelbiopsi för att identifiera vilka patienter med cSCC som skulle ha fördel av lymfkörtelutrymning eller adjuvant strålbehandling, har utvärderats i flera studier. Bland annat har en systematisk översikt av 692 patienter rapporterat positiv portvaktskörtel hos 24 % av patienter med anogenital- respektive 21 % med icke-anogenital SCC 229. Studier av patienter med högrisk icke-anogenital cSCC, som genomgått framgångsrik portvaktskörtelbiopsi, rapporterar subkliniska körtelmetastaser hos 7-21 % av patienterna 130229230231232233234235236237238. Variationen kan troligen förklaras av lågt antal inkluderade patienter (n < 200), och skillnader i typ och antal av högriskfaktorer i urvalet. De riskfaktorer för positiv portvaktskörtel som hitintills urskilts är tumördiameter (> 4 cm), tumörtjocklek (> 6 mm), angiolymfatisk inväxt, perineural invasion och multipla högriskfaktorer 130231236. Risken för lymfkörtelmetastaser har även visats vara större för vissa subgrupper med cSCC, framför allt AJCC8 stadium T3 225 med låg
differentiering 239, än för mellantjocka melanom 240. En studie som tittat specifikt på prediktionsvärdet av portvaktskörtel vid cSCC baserad på AJCC-8 och BWH kom fram till att patienter med AJCC-8 stadium T3+ eller BWH stadium T2b-T3 skulle kunna  rekommenderas portvaktskörtel samt att båda systemen tycks kunna appliceras vid cSCC på bål och extremiteter 132.

Flera studier har visat att man trots negativ portvaktskörtel senare funnit lymfkörtelmetastas hos 2-7 % av patienter med lokaliserad SCC 130229230231233234235237238241. Förutom falskt positiva portvaktskörtlar, utvecklade 7-12 % av patienterna lokala återfall eller lymfkörtelmetastas i icke-biopserad lymfkörtelstation.

Även efter lymfkörtelutrymning har patienter med positiv portvaktskörtel 33-45 % högre risk för återfall eller metastas samt signifikant lägre 3-årsöverlevnad än patienter med negativ portvaktskörtel 111130230231233236

21.3.1

Portvaktskörtel

Histopatologisk undersökning utförs vanligtvis på en till tre portvaktskörtlar från en region. Kirurgen avgör vad som är portvaktskörtel och icke-portvaktskörtel.

Om det finns icke-portvaktskörtlar bör dessa skickas i separata preparatburkar.

21.4

Radiologisk diagnostik inklusive fördelar och nackdelar

21.4.1

Datortomografi

Datortomografi (DT) är en datoruträknad röntgenbild som med modern multidetektorteknik ger bilder i valfria plan med valbar snittjocklek. Den görs med eller utan intravenös kontrastmedelstillförsel och är ofta förstahandsundersökning inför påvisande av regional lymfkörtelmetastasering med UL-FNAC. Se avsnitt 7.6.1.2 Hantering av cytologisvar.

DT rekommenderas preoperativt över metastaserad lymfkörtelstation för att bestämma storlek, antal och lokalisation av involverade körtlar, över thorax-buk-bäcken för att påvisa fjärrmetastasering samt över primärtumörområde för att visualisera lokal växt eller invasion (framför allt i skelett) och metastasering.

 Fördelar jämfört med MRT:

 • DT finns på alla sjukhus, den är oftast snabbt tillgänglig och till ett relativt lågt pris.
 • Huvud, hals, thorax och bäcken kan avbildas vid samma undersökning.
 • Bildtagningen går snabbare, vilket är en stor fördel för att undvika rörelseoskärpa.
 • DT-tunneln är kortare och öppnare, vilket ger minimal risk för klaustrofobi.
 • Pacemaker, nervstimulatorer m.m. utgör ingen kontraindikation, till skillnad från vid MRT.
 • DT är förutom att avbilda patologiska lymfkörtlar också en bra metod för att påvisa maligna lungförändringar.
 • Destruktion av skelett liksom förkalkat brosk syns väl på DT.

Nackdelar jämfört med MRT:

 • Patienten får joniserande strålning.
 • Patienten får oftast intravenöst kontrastmedel, vilket kan belasta njurarna.
 • Metall i kroppen kan lokalt försvåra bedömningen men är inget stort problem.
 • Vävnadskontrasten är ofta något sämre än på MRT, vilket delvis försvårar bedömningen av tumörkaraktäristik och inväxt i omgivande strukturer.
 • Perineural invasion eller intrakraniell tumörväxt visualiseras dåligt. Av dessa skäl kan ibland kompletterande undersökning med MRT behövas.
21.4.2

Magnetisk resonanstomografi

Magnetisk resonanstomografi (MRT) är en undersökning som görs i en stor statisk elektromagnet, i vilken spolar genererar temporära mindre fält och skickar in samt avläser radiovågor. Bilden ges av hur väteatomkärnor (vatten) rör sig i de starka magnetfälten när de stimuleras av dessa radiovågor. MRT används som komplement vid utredning i vissa fall av cSCC.

Fördelar

 • Metoden ger ingen joniserande strålning till patienten.
 • MRT är bäst metod för att avbilda perineural invasion och intrakraniell tumörväxt.
 • MRT ger mycket bra detaljupplösning av mjukdelar, kan användas för att avbilda tumörinvasion i brosk, skelett, hjärnhinnor och perineural tumörväxt. MRT är vidare fördelaktigt att använda inom huvud- och halsområdet, speciellt ovan tungbenet, där anatomin är mer komplicerad.

Nackdelar

 • MRT är mer tidskrävande än DT. Detta gör att t.ex. andning, sväljning och pulsationer kan ge rörelseartefakter, särskilt om undersökningsområdet är stort. MRT bör därför endast utföras som kompletterande undersökning vid behov, över ett begränsat område.
 • Bedömningen av framför allt halsens lymfkörtelstationer är inte lika bra med MRT som med DT eller ultraljud, eftersom området är stort och tar lång tid att avbilda.
 • Metall, beroende på graden av magnetism, kan förvränga bilden vid MRT. Man kan använda sig av sekvenser som reducerar graden av artefakter men i direkt anslutning till metall kan bilden vara mycket svårbedömd.
 • MRT är inte en lämplig metod för att detektera lungmetastaser.
 • MRT-tunneln är lång och trång; vissa patienter får en känsla av klaustrofobi. Detta kan avhjälpas med sederande läkemedel.
 • Pacemaker, cochleaimplantat, shuntventiler, medicinpumpar m.m. kan utgöra kontraindikation mot MRT. Moderna pacemakrar kan vara kompatibla med MRT men närvaro av kardiolog kan behövas. För detaljer om MRT-säkerhet och olika implantat hänvisas till Säkerhetshandbok för MR.
21.4.3

PET-DT

Metoden kombinerar positronemissionstomografi med DT och är en helkroppsundersökning. En positronemitterande radionuklid, vanligen 18-F (fluorid) med 110 minuters halveringstid, kopplas till en biologisk markör vars metabolism man vill studera. Vid de flesta kliniska PET-DT-undersökningar används sockeranalogen FDG (fluorodeoxyglukos) som markör. Vävnadsupptaget beror på den metabola aktiviteten och upptaget är inte tumörspecifikt. PET avbildar FDG-fördelningen i kroppen, medan samtidig DT med diagnostisk kvalitet kan hjälpa till att lokalisera FDG-upptag och differentiera tumörvävnad från postterapeutiska förändringar.

PET-DT kombinerar alltså funktionell och anatomisk information. Metoden kan därför såväl identifiera tumörer och metastaser i obehandlad vävnad som detektera resttumör eller återfall i vävnad som uppvisar omfattande postterapeutiska förändringar. De inflammatoriska förändringar som uppstår efter strålbehandling, kan ibland leda till falskt positivt alt. falskt negativt fynd på PET-DT. Därför bör undersökningen utföras tidigast 10–12 veckor efter avslutad strålbehandling, så att postterapeutisk inflammation hunnit klinga av. Även operation och till exempel postoperativ infektion kan leda till falskt positivt alt. falskt negativt fynd på PET-DT, och vid suspekt sådant bör ny PET göras.

Fördelar

 • PET-DT används för kartläggning av fjärrmetastasering, hela kroppen visualiseras. Lämpligt inför ställningstagande till behandling och uppföljning om behandlingen är adekvat.
 • PET-DT kan användas för stadieindelning av bland annat utbredda och överväxande tumörer, framför allt om omfattande kirurgi planeras.
 • PET-DT kan användas för dosplanering av lokoregionalt avancerade tumörer.
 • PET-DT kan användas postterapeutiskt för att identifiera kvarvarande aktiv tumörsjukdom och tidigt upptäcka återfall, vilket bör utföras tidigast 10–12 veckor efter avslutad behandling.

Nackdelar

 • Patienten får en extra hög stråldos eftersom positronstrålande isotop används utöver röntgenstrålning.
 • Vanligtvis görs PET-DT samtidigt med en lågdos DT-undersökning. Ibland vill man även ha en diagnostisk DT och därmed tillföra intravenöst jodkontrastmedel, vilket kan belasta njurarna. Notera även att mängden joniserande strålning också ökar.
 • Positronstrålande isotoper är mycket kortlivade, vilket gör att PET-DT-användningen kräver mycket logistik och därför inte är tillgänglig överallt.
 • PET-DT är inte alltid användbart för att bedöma perineural invasion, tumörinvasion av dura mater (hjärnhinna), skallbas, brosk eller diffus spridd cancer som lymfangitis carcinomatosa. En lågt differentierad tumör konsumerar mycket glukos och ses väl medan en högt differentierad tumör ger mindre upptag.
 • Mindre än 10 mm stora förändringar eller nekrotiska metastaser är svårvärderade och kan leda till falskt negativt fynd.
21.4.4

Viktigt att notera om kontrastmedel

 • För detaljer kring användning av kontrastmedel hänvisas till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi Kontrastmedelsrekommendationer – SFMR.
 • Både jodkontrastmedel vid DT och gadoliniumkontrast vid MRT kan påverka njurfunktionen negativt.
 • Vid nedsatt njurfunktion eller andra riskfaktorer för kontrastmedelsnefropati bör man undvika att utföra mer än en undersökning samma dag. Det skall gå 48 timmar mellan undersökningarna och nytt kreatinin skall tas.
 • Vid normal njurfunktion och avsaknad av andra riskfaktorer för kontrastmedelnefropati kan undersökning med jod- respektive gadoliniumkontrastmedel utföras samma dag. 
 • Vid kraftigt nedsatt njurfunktion ska intravenöst kontrastmedel helt undvikas vid DT för att inte riskera att ytterligare skada njurarna.
 • Tillförsel av gadoliniumkontrastmedel vid nedsatt njurfunktion kan leda till den sällsynta men allvarliga komplikationen nefrogen systemisk fibros. Risken ökar vid absolut GFR <30.
 • Ange på remissen om patienten har nedsatt njurfunktion, diabetes, metforminbehandling, nefrotoxiska läkemedel eller jodkontrastmedelsöverkänslighet.
 • Vid kontraindikation mot intravenöst kontrastmedel i samband med DT eller MRT kan MRT utan intravenöst kontrastmedel ofta detektera tumör bättre än DT.
 • Om patienten har reducerad muskelmassa (t.ex. kakexi, rullstolsbunden) och därmed lågt kreatinin bör Cystatin C tas för att bättre avgöra njurfunktionen. Detta gäller även patienter med levercirrhos och levertumörer eller levermetastaser eftersom precursorn, kreatin, produceras i levern.