Till sidinnehåll

Ärftlighet

Med dagens kunskap finns det inget som talar för att analcancer skulle ha en ärftlig orsak, mer än undantagsvis. Fanconis anemi är en ovanlig autosomalt recessiv sjukdom som beror på mutationer i DNA-reparationsgener. Personer med Fanconis anemi har en kraftigt ökad risk för skivepiteltumörer i olika delar av kroppen i ung ålder, exempelvis huvud-halscancer och analcancer 9. Om släktanamnesen skulle inge misstanke om Fanconis anemi (exempelvis att ett syskon dött i ung ålder av benmärgssvikt) bör genetisk utredning övervägas.
På grund av nedsatt förmåga att reparera DNA-skador har patienter med Fanconis anemi ofta en kraftigt ökad risk för svåra biverkningar av strålbehandling och cytostatika 10, vilket måste beaktas vid behandling av exempelvis en analcancer.

För övriga personer med analcancer finns ingen indikation för genetiska utredningar.