Till sidinnehåll

Sammanfattning

Kapitel

Huvudbudskap

Evidensgrad

Bakgrund

Sjukdomen är ovanlig men incidensen ökande.

+++

Majoriteten av analcancertumörer är orsakade av humant papillomavirus (HPV).

++++

Primärprevention

HPV-vaccin kommer sannolikt att reducera incidensen av HPV-positiv analcancer på sikt.

+

HPV-negativ analcancer förväntas inte påverkas av vaccinationsprogrammet.

+

Screening

Screening kan övervägas i högriskpopulationer.

+

Symtom och tidig utredning

Vid anala symtom: klinisk undersökning (inspektion, rektalpalpation och palpation av ljumskar).

+

Vid misstänkt analcancer: proktorektoskopi med px.

+

Diagnostik

Fastställande av sjukdomsutbredning är avgörande för beslut om rätt behandling.

++

Vid nyupptäckt analcancer rekommenderas MRT lilla bäckenet och PET-DT torax-buk.

+++

Utredningen ska utmynna i en stadieindelning enligt TNM.

++

Patologi

Skivepitelcancer är den vanligaste typen av malignitet i analregionen.

++++

Indelning i olika subtyper har dålig reproducerbarhet och rekommenderas inte.

++

Immunhistokemisk färgning för p16 rekommenderas.

++

Multidisciplinär konferens (MDK)

Alla fall av nydiagnostiserad analcancer och alla återfall bör diskuteras på en nationell MDK.

+

Primärbehandling

Vid lokaliserad analcancer är strålbehandling i kombination med cytostatika (mitomycin C med 5-FU eller kapecitabin) förstahandsvalet.

++++

Slutdosen till primärtumör styrs av stadium: 54 Gy till tumörer < 4 cm och 58 Gy till tumörer ≥ 4 cm eller vid lymfkörtelmetastasering.

+++

Strålbehandlingen bör ges med IMRT- eller VMAT-teknik för att reducera stråldosen till normalvävnad.

+++

Strålbehandlingen ges med 1,8–2,0 Gy per fraktion, alternativt med simultant integrerad boost.

++

Paus under strålbehandlingen bör undvikas.

++

Akuta biverkningar är ofta uttalade och behöver kontrolleras varje vecka under behandlingen.

++

Bedömning avseende behov av avlastande stomi bör utföras innan start av onkologisk behandling.

+

Lokal excision kan utföras som enda behandling vid perianal T1N0 tumör samt verrukös cancer, men vid tveksam radikalitet rekommenderas kompletterande radiokemoterapi.

++

Primär abdominell resektionskirurgi används endast undantagsvis.

+

Vid begränsad metastasering bör kurativt syftande behandling övervägas, inkluderande lokalt ablativa åtgärder, såsom metastaskirurgi eller strålbehandling.

++

Som palliativ cytostatikabehandling av metastaserad analcancer rekommenderas i första hand paklitaxel/karboplatin.

+++

Behandling av resttumör och återfall

Vid resttumör eller lokalt återfall bör salvagekirurgi om möjligt utföras.

+++

Salvagekirurgi av analcancer efter strålbehandling är ofta tekniskt komplicerad, vilket kräver ett erfaret team med kompetens att utföra bäckenexentration och plastikkirurgisk rekonstruktion.

++

Understödjande vård före och under behandling

För att patienten ska kunna genomgå optimal onkologisk behandling krävs omedelbart insatta åtgärder för god symtomkontroll, främst inriktade mot smärta och avföringsrubbingar.

++

Omvårdnad och rehabilitering

Seneffekter efter behandling är vanliga och kan försämra livskvaliteten.

+++

Vid analinkontinens eller kroniska diarréer efter behandling rekommenderas tarmreglerande medel såsom fiberpreparat och loperamid.

+++

För att förebygga sammanväxningar i vagina rekommenderas vaginaldilatator.

++

Premenopausala kvinnor bör erbjudas hormonsubstitution vid strålinducerad menopaus.

+++

Strålbehandling av bäckenskelett kan leda till sviktfrakturer.

+++

Uppföljning

Det kan ta upp till 6 månader efter avslutad radiokemoterapi innan remissionsstatus går att fastställa.

++

Responsbedömningen är huvudsakligen klinisk, vilket kräver stor erfarenhet. Högsta möjliga läkarkontinuitet bör eftersträvas.

+

Vid responsbedömningen rekommenderas PET-DT och/eller MRT bäcken 3–6 månader efter avslutad radiokemoterapi, åtminstone vid icke-palpabel lymfkörtelmetastasering och lokalt avancerad primärtumör.

++

Uppföljningen har flera syften: att upptäcka recidiv, följa upp sena biverkningar och att identifiera rehabiliteringsbehov.

++

Misstänkt resttumör/återfall ska alltid biopsi verifieras innan salvagekirurgi aktualiseras.

++

För patienter som gått i komplett remission rekommenderas uppföljning i 5 år, kan i vissa fall avslutas tidigare.

+

Vid T3–4/N+ rekommenderas DT buk-torax efter 1, 2 och 3 år, om patienten bedöms kunna genomgå avancerad onkologisk/kirurgisk behandling av metastatisk sjukdom. Vid mindre tumörer rekommenderas endast kliniska kontroller.

+

Efter lokal excision av perianal tumör (som enda åtgärd) rekommenderas kliniska kontroller i 5 år och MRT bäcken vid 6, 12, 18, 24, 36, 48 och 60 månader.

+

Efter salvagekirurgi av resttumör eller lokalt återfall och efter metastaskirurgi rekommenderas DT torax-buk och bäcken vid 6, 12, 24 och 36 månader.

+