Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Sammanfattning

Alla fall av nydiagnostiserad analcancer och alla återfall bör diskuteras på en nationell MDK. (Evidensgrad +)

Den multidisciplinära konferensen (MDK) är numera ett naturligt och viktigt nav inom all cancervård. Sedan den 1 januari 2017 finns en nationell MDK för analcancer, som äger rum varje vecka. Vid denna deltar kirurger, onkologer, radiologer, nuklearmedicinare, koordinatorer och kontaktsjuksköterskor. Inför en MDK ska det finnas en beskrivning av kliniskt tumörstatus, PAD, MRT och PET-DT, vilken ligger till grund för stadieindelning enligt TNM. Demonstrerande bilddiagnostiker skriver ett demonstrationsutlåtande som ska vara en sammanvägd bedömning. Detta bör ske enligt en standardiserad svarsmall. Dokumentation från MDK görs också av den enhet som anmält patienten. Diskussionen vid MDK utmynnar i en behandlingsrekommendation. Det är vårdprogramsgruppens uppfattning att central bildvisning (radiolog och nuklearmedicinare på ett ställe demonstrerar alla bilder) är att föredra framför decentraliserad visning, där bilder demonstreras från respektive ort.

Vid nationell MDK diskuteras

  • alla nydiagnostiserade fall
  • resttumör eller återfall (lokalt, regionalt eller systemiskt) efter primärbehandling
  • alla fall som är potentiellt aktuella för salvagekirurgi
  • postoperativt PAD efter salvagekirurgi
  • svårbehandlade sena komplikationer till behandlingen
  • HSIL som inte kan kontrolleras med begränsade kirurgiska resektioner.

Det finns även möjlighet att diskutera handläggning av andra, ovanliga, anala tumörer såsom Mb Paget och anala adenocarcinom.

Nationell MDK är dessutom ett forum för ny medicinsk bedömning av patienter med analcancer, där ”second opinion”-ärenden kan diskuteras.