Till sidinnehåll

Primärbehandling

Sammanfattning

Vid lokaliserad analcancer är strålbehandling i kombination med cytostatika (mitomycin C med 5-FU eller kapecitabin) förstahandsvalet. (Evidensgrad ++++)

Slutdosen till primärtumör styrs av stadium: 54 Gy till tumörer < 4 cm och 58 Gy till tumörer ≥ 4 cm eller vid lymfkörtelmetastasering. (Evidensgrad +++)

Strålbehandlingen bör ges med IMRT- eller VMAT-teknik för att reducera stråldosen till normalvävnad. (Evidensgrad +++)

Strålbehandlingen ges med 1,8–2,0 Gy per fraktion, alternativt med simultant integrerad boost. (Evidensgrad ++)

Paus under strålbehandlingen bör undvikas. (Evidensgrad ++)

Akuta biverkningar är ofta uttalade och behöver kontrolleras varje vecka under behandlingen. (Evidensgrad ++)

12.1

Bakgrund

Länge var kirurgi den enda behandlingen för analcancer. På 1970-talet introducerade Nigro et al. 4546 strålbehandling kombinerat med 5-fluorouracil (5-FU) och mitomycin C (= FUMI) som preoperativ behandling i syfte att förbättra det kirurgiska resultatet. Snart visade det sig att de flesta av patienterna var tumörfria vid operation. Långtidsresultat visade också att sjukdomsfri överlevnad med detta koncept var bättre än med den tidigare standardbehandlingen abdominoabdominal rektumresektion (APR) och permanent stomi. Det finns inga randomiserade studier som jämför kirurgi med radiokemoterapi (kombinerad cytostatika- och strålbehandling).

På 1990-talet genomfördes randomiserade radiokemoterapistudier som visade att FUMI och strålbehandling gav bättre lokal kontroll än enbart strålbehandling 47 och att FUMI gav bättre sjukdomsfri överlevnad än 5-FU 48 som tillägg till strålbehandling. Därefter visades att cisplatin/5-FU inte förbättrade överlevnaden jämfört med FUMI 4950 och att neoadjuvant 4951 eller adjuvant 50 cytostatika inte heller förbättrade överlevnaden. Därför är radiokemoterapi med FUMI fortfarande betraktat som standardbehandling av analcancer. 5-FU kan bytas ut mot peroralt kapecitabin i kombination med mitomycin C (CapMi), vilket har likvärdig effekt som FUMI 52535455565758.

Radiokemoterapi av analcancer är oftast en effektiv behandling. I ca 90% av fallen uppnås en lokal komplett remission 59. Vid 3 år är den sjukdomsfria överlevnaden 65–75 % och totalöverlevnaden 75–85% 304950. Stor primärtumör (T3-4), lymfkörtelmetastasering (N+), fjärrmetastasering (M1), p16-negativ tumör och manligt kön är oberoende faktorer som är associerade med sämre prognos 3060616263.

Beträffande hiv-positiva patienter med analcancer visar flertalet studier att prognosen är jämförbar med den hos hiv-negativa analcancerpatienter 28. Huruvida HAART påverkar utfallet av radiokemoterapin är ännu oklart, men vid CD4-nivåer som ligger över 200/mm3 kan hiv-positiva få samma behandling för sin analcancer som hiv-negativa patienter 28.

Cytostatika givet samtidigt med strålbehandling förstärker alltså den antitumorala effekten men gör samtidigt att de akuta biverkningarna ökar. Det är däremot oklart om tillägget av cytostatika till strålbehandling leder till mer sena bieffekter.

12.2

Val av behandling

Stadieindelning sker på MDK, vilket utmynnar i en övergripande behandlingsrekommendation (figur 7). Behandlingsbeslutet fattas av behandlande läkare (onkolog eller kirurg) tillsammans med patienten, med beaktande av personens allmäntillstånd, samsjuklighet och preferenser.

Vid en liten (< 2cm) perianal cancer rekommenderas i första hand lokal resektion, där radikaliteten avgör behovet av eventuell adjuvant behandling (avsnitt 12.4.2). De flesta patienter är aktuella för kurativt syftande radiokemoterapi (avsnitt 12.3), även de i hög ålder, förutsatt att samsjukligheten är begränsad. Individuell handläggning rekommenderas för mycket sköra patienter med kort förväntad överlevnad (avsnitt 12.3.7) och för patienter med samtidig fjärrmetastasering (avsnitt 12.6.4).

Lokal tumörkontroll bör vara ett syfte i sig eftersom okontrollerad tumörväxt i analregionen kan vara förenad med svåra symtom såsom smärtor, blödningar, sekretion, inkontinens och avföringsobstruktion.

Kirurgi kan vara aktuellt i olika situationer:

  1. vid primär resektion av liten (< 2 cm) perianal tumör (avsnitt 12.4.2)
  2. vid resttumör eller lokalt återfall efter radiokemoterapi (avsnitt 13.1)
  3. när strålbehandling till kurativa doser inte är möjlig på grund av tidigare bestrålning (avsnitt 12.4.3).

Efter primär resektion av en perianal tumör behöver diskussion ske på MDK angående adjuvant behandling. Risken för återfall efter enbart kirurgi är oklar.

I en nordisk retrospektiv studie 64 sågs en hög risk för återfall (30–40 %) för patienter som enbart opererats för en T1-2 tumör perianalt eller i analkanalen, medan andra studier har visat goda resultat av enbart resektion av perianala T1-tumörer 65. I en pågående brittisk studie, ACT3 66, ges adjuvant radiokemoterapi vid en mikroskopisk resektionsmarginal på < 1 mm, dvs R1-resktion, men inte efter R0-resektion. Detta är också vad som rekommenderas i ESMO:s senaste guidelines 67, som vårdprogramsgruppen ställer sig bakom.

Eftersom detta handlar om en adjuvant situation, där man inte på förhand kan förutse vem som ”behöver” tilläggsbehandling, så är det viktigt att göra en risk-nytta-bedömning tillsammans med patienten där risken för sena biverkningar av radiokemoterapi ska vägas mot risken för återfall om man avstår. Se även avsnitt 12.4.2.

Behandling av SIL avhandlas separat (avsnitt 12.5).

I figur 7 ses en översiktlig behandlingsalgoritm för behandling av lokaliserad analcancer. Detaljer avseende strålbehandling, cytostatika och kirurgi redovisas under respektive behandlingsmodalitet.

Figur 7. Behandlingsalgoritm för lokaliserad analcancer.image7jbyw.png

12.3

Radiokemoterapi

Radiokemoterapi innebär att strålbehandling och cytostatika ges samtidigt. Syftet är att eliminera primärtumören och lymfkörtelmetastaser samt eventuell mikroskopisk sjukdom i angränsande lymfkörtlar. Behandlingen ges 5 dagar per vecka i 4–6 veckor beroende på behandlingsschema. Den sammanlagda behandlingstiden (overall treatment time) har betydelse för prognosen, ju kortare behandlingstid desto bättre lokal kontroll 68. Man bör därför eftersträva att undvika uppehåll under strålbehandlingen.

12.3.1

Strålbehandlingens doser

Internationellt råder ingen absolut konsensus kring dosnivåer men några generella drag kan ses i riktlinjer och vårdprogram. Vid stadium T1N0 rekommenderas slutdoser kring 45–50 Gy, även om vissa studier tyder på att doser kring 30 Gy med samtidig cytostatika kan vara tillräckligt vid små tumörer 4569. Vid stadium T2–3N0 rekommenderas doser kring 50–55 Gy och vid stadium T4N0 och alla N+ rekommenderas 55–60 Gy mot primärtumör. Mot lymfkörtelmetastaser rekommenderas 50–60 Gy, beroende på metastasernas storlek.

Stråldoserna mot elektiva lymfkörtlar varierar mellan 30 och 46 Gy i olika länder 1970. I de nordiska riktlinjerna från 2000 (NOAC) rekommenderades mot elektiva lymfkörtlar 42 Gy vid stadium T1–2N0 (i kombination med en cykel FUMI) och 46 Gy vid mer avancerat tumörstadium eller om man inte samtidigt gav cytostatika.

I RTOG 98–11 gavs 30,6 Gy och 36 Gy adjuvant mot bäckenkörtlar respektive ljumskar med en rapporterad regional återfallsfrekvens på 6% efter medianuppföljning på 2,5 år 49. I ACT II-studien gavs 30,6 Gy till både bäcken och ljumskar adjuvant. Lokoregionalt återfallsmönster är ännu inte redovisat 50. Flera andra retrospektiva studier har visat låg återfallsrisk efter 30–36 Gy elektiv lymfkörteldos 5071727374. I de nuvarande brittiska riktlinjerna rekommenderas en totaldos till elektiva volymer på 40 Gy på 28 fraktioner, dvs. 1,43 Gy per fraktion 70.

I det första nationella vårdprogrammet för analcancer (2017) introducerades de nu gällande dosrekommendationerna, vilket innebar en generell sänkning av stråldoserna till lymfkörtlar jämfört med de tidigare nordiska riktlinjerna och en anpassning till internationella riktlinjer.

I flertalet studier har man gett strålbehandlingen med 1,8–2,0 Gy per fraktion och ”shrinking field”-teknik, dvs. först behandling av hela targetvolymen inkluderande elektiva lymfkörtlar, och därefter boost mot primärtumör och eventuella körtelmetastaser. Ett annat sätt att fraktionera sin behandling är att använda s.k. simultan integrerad boost (SIB), där alla target-volymer får samma antal fraktioner, men man ger olika fraktionsdos i primärtumör, körtelmetastaser respektive elektiva lymfkörtlar. Det finns inga kontrollerade studier som jämför olika fraktioneringsmetoder men allt fler centra använder numera SIB-fraktionering

12.3.2

Behandlingsteknik

Strålbehandlingen av analcancer bör ges med intensitetsmodulerad teknik (IMRT). Man kan därmed minska volymerna av normalvävnad som får höga stråldoser, med syfte att reducera de akuta biverkningarna. Detta ökar möjligheterna att genomföra den ordinerade behandlingen utan onödiga uppehåll. Reduktionen av stråldos till riskorganen i bäckenet ger sannolikt också färre senbiverkningar. Om strålvolymens längd överskrider 35–40 cm är det svårt att ge behandlingen på en vanlig linjäraccelerator. I stället kan behandlingen då ges med tomoterapi-teknik, vilket finns på onkologkliniken i Lund.

12.3.3

Cytostatika

I dag är FUMI givet samtidigt med strålbehandling en allmänt accepterad standardbehandling av analcancer. Olika doseringsscheman används på olika ställen i världen. I Nigros initiala schema gavs mitomycin C 15 mg/m2 dag 1 46. I de brittiska ACT-studierna användes en mitomycin C-dos på 12 mg/m2 dag 1 5075. I Nordamerika har två mitomycin C-doser om 10 mg/m2 dag 1 och 29 tillämpats, liksom i Norden.

I FUMI ingår 5-FU som infusion, som regel i dosen 1 000 mg/m2 och dygn, dag 1–4 och dag 29–32. Ett likvärdigt alternativ till 5-FU-infusion är att använda peroralt kapecitabin i kombination med mitomycin C (CapMi), där några fas II-studier och flera kohortstudier tyder på att det ger lika god effekt som FUMI 52535455565758, utan att biverkningarna ökar. Denna kombination finns med som ett rekommenderat alternativ i flera internationella riktlinjer. Man ger då kapecitabin 825 mg/m2 x 2, samtliga stråldagar i kombination med mitomycin C enligt ovan.

5-FU och kapecitabin metaboliseras av enzymet dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) som i sin tur regleras av genen DPYD. Ca 7% av befolkningen har en variant av DPYD som medför en ökad risk för allvarliga biverkningar, såsom enterit och benmärgspåverkan. Därför rekommenderas testning av DPYD innan behandlingsstart. Vid DPD-brist reduceras dosen av 5-FU eller kapecitabin till ca 50%, kan gradvis ökas om god tolerans.

Internationellt har man alltså ofta gett två cykler cytostatika, under strålbehandlingsvecka 1 respektive 5. Så har vi gjort även i Norden till de mer avancerade tumörerna (T2 [> 4 cm] –T4 eller N+), medan vi till mindre tumörer endast gett en cykel FUMI, under den första strålveckan. Detta är alltså ett avsteg från internationella riktlinjer, men resultaten med det nordiska protokollet är fullt jämförbara med publicerade internationella studierna 30. Därför rekommenderar vårdprogramsgruppen fortsatt en cykel FUMI eller CapMi till tidiga tumörer och två cykler till de mer avancerade (tabell 2).

Att ge två cykler i stället för bara en cykel FUMI ökar biverkningarna, framför allt om den andra cykeln innehåller mitomycin C. Strålenterit i kombination med neutropeni kan leda till svåra akuta komplikationer under de avslutande veckornas behandling. Därför kan man behöva dosreducera FUMI cykel 2. Profylaktiskt G-CSF har inte studerats vid radiokemoterapi av analcancer. Däremot finns en randomiserad studie på huvud-halscancer som visade sämre lokal kontroll med tillägg av G-CSF 76. Dessutom finns studier som talar för att G-CSF kan aggravera trombocytopeni 77 vid radiokemoterapi, möjligen medierat via minskad mobilisering av CD34+-celler 78. Därför rekommenderas inte profylaktiskt G-CSF vid radiokemoterapi av analcancer. I vissa studier har profylaktisk antibiotika använts (tablett ciprofloxacin 250 mg x 2 under hela behandlingsperioden 5079. Evidensen för detta är svag men kan övervägas för sköra patienter.

12.3.4

Behandlingsschema radiokemoterapi

Nedan (tabell 3) ges de rekommenderade doserna vid adjuvant indikation (A), tidig tumör (B) och mer avancerad sjukdom (C). Patienter som är aktuella för radiokemoterapi enligt schema C, bör erbjudas inklusion i SWANCA-studien (se avsnitt 12.3.9).

I tabell 3 anges slutdoser i olika targetvolymer, givet med en fraktionsdos på 2 Gy sekventiellt, med krympning av strålfälten när elektiva volymer är färdigbehandlade. Alternativt kan man använda simultant integrerad boost (SIB-teknik), vilket leder till lägre fraktionsdos till riskorganen, medan slutdosen blir något högre än med 2 Gy-fraktioner. Det är oklart om detta påverkar risken för akuta respektive sena biverkningar, men eftersom SIB-fraktionering innebär praktiska fördelar på strålbehandlingsavdelningen så har allt fler enheter gått över till detta.  I tabell 3 ges doseringsförslag med SIB-doser i olika behandlingsscheman som är korrigerade med BED/EQD2-formalismen: EQD2 = D ∙ (d + α / β) / (2 + α / β) med α / β = 10 Gy, dvs. utan korrektion för ev. skillnader i total behandlingstid. I behandlingsschema C finns två SIB-versioner: SIB 1 är normerad efter 2,0 Gy fraktionsdos i primärtumör medan SIB 2 är normerad efter identisk dosering i elektiva lymfkörtlar som i behandlingsschema B.

Tabell 3. Föreslagna stråldoser i de olika behandlingsschemana, vid konventionell fraktionering, det vill säga 2,0 Gy/fraktion.

Behandlingsschema A (T1N0M0 postoperativt)

44 Gy mot operationsområde analt / perianalt

40 Gy mot elektiva lymfkörtelstationer

1 FUMI / CapMi

Behandlingsschema B (T1–2 (< 4 cm) N0M0)

54 Gy mot primärtumör

40 Gy mot elektiva lymfkörtelstationer

1 FUMI / CapMi

Behandlingsschema C (T2 (> 4 cm) –T4/N+M0)

58 Gy mot primärtumör

58 Gy mot lymfkörtelmetastaser > 2 cm

50 Gy mot lymfkörtelmetastaser 2 cm i diameter

40 Gy mot elektiva lymfkörtelstationer

2 FUMI / CapMi

Tabell 4. Exempel på fraktioneringsscheman vid sekventiell strålbehandling respektive simultant integrerad boost (SIB).

 

Behandlings­schema A

Behandlings­­schema B

Behandlings­schema C

Stadium

T1N0M0 postop.

T1–2 (< 4 cm)
N0 M0

T2 (> 4 cm) T4/N+M0

 

SIB
D/n
(d)

SIB
D/n
(d)

SIB 1
D/n
(d)

SIB 2
D/n
(d)

Primärtumör

44,0/22

(2,00)

54,0/27

(2,00)

58,0/29

(2,00)

57,5/27

(2,13)

Lgl-met

> 2 cm

 

 

58,0/29

(2,00)

57,5/27

(2,13)

Lgl-met

2 cm

 

 

51,0/29

(1,76)

50,5/27

(1,87)

Elektiva lgl

40,7/22

(1,85)

41,6/27

(1,54)

42,1/29

(1,45)

41,6/27

(1,54)

Cyto­statika

FUMI / CapMi x 1

FUMI / CapMi x 1

FUMI / CapMi x 2

D = totaldos (Gy),
d = fraktionsdos (Gy),
n = antal fraktioner,
Lgl-met = lymfkontrelmetastaser,
Elektiva lgl = lymfkörtlar mot vilka adjuvant strålbehandling ges

12.3.5

Strålbehandlingens volymer – targetritning

Strålbehandlingen riktas mot primärtumör, lymfkörtelmetastaser och de elektiva lymfkörtelstationer som ligger i riskzonen för att innehålla mikroskopiska tumörhärdar. Primärtumören ritas in som GTVT, lymfkörtelmetastaser som GTVNx och elektiva lymfkörtelstationer som CTVN(e). För att ta hänsyn till mikroskopisk spridning i anslutning till tumörområdet läggs en marginal från GTVT till CTVT samt från GTVNx till CTVNx.

GTVT: Primärtumör perianalt, i analkanal och/eller rektum, baserat på klinisk undersökning och bilddiagnostik. GTVT utvidgas till att inkludera hela analkanalens/rektums cirkumferens på tumörens nivå.

GTVNx: Lymfkörtelmetastaser enligt en sammanlagd bedömning av MRT och PET-CT.

CTVT: 10–15 mm isotrop expansion från GTVT. Indragning anteriort bör undvikas perianalt, men kan ofta göras till ca 5–10 mm för tumörer (ej T4) som är lokaliserade i analkanalen eller rektum.

CTVNx: 5–10 mm isotrop expansion från GTVNx, indraget för naturliga barriärer såsom muskel och skelett. Större metastaser och radiologi talande för extranodal extension motiverar den större marginalen, men för en mindre metastas är oftast 5 mm marginal tillräcklig.

CTVN(e): Under åren 2022–2023 pågick ett arbete inom den nordiska NOAC-gruppen vars syfte var att skriva ihop nya konsensus-riktlinjer för riskadapterad inritning av CTVN(e) vid analcancer. Riktlinjerna publicerades i juli 2023 80. och i dem anges två olika alternativ för vilka lymfkörtelstationer som ska inkluderas i CTVN(e), där båda anses acceptabla. ”Alternativ A” innebär att använda samma strålvolym för samtliga patienter. Enligt ”Alternativ B” risk adapteras i stället strålvolymen, så att patienter med hög risk för återfall strålas mot större volymer än tidigare, medan patienter med låg risk för återfall strålas mot mindre volymer än tidigare. För exakta definitioner av strålvolymerna hänvisas till artikeln som du hittar här (tanfonline.com). Vårdprogramgruppen anser att de nordiska konsensus-riktlinjerna ska följas, vilket i praktiken innebär att behandlande läkare/sjukhus kan ta beslut om att följa antingen ”Alternativ A” eller ”Alternativ B”.

12.3.6

Riskorgan

Risken för biverkningar från de organ eller strukturer som exponeras för strålning är relaterad till absorberad dos och exponerad volym. Riskökningen påverkas också av miljö- och patientspecifika faktorer såsom rökning, samsjuklighet eller genetisk känslighet.

Det finns omfattande litteratur inom modellering av sambandet mellan dos, volym och akuta respektive sena biverkningar De framtagna modellerna, så kallade Normal Tissue Complication Probability diagram (NTCP), har hittills visat sig ha lågt prediktivt värde för den enskilda patienten 81. Med ökade möjligheter att väva in andra faktorer i modellerna kan de komma att få en större användbarhet för prediktion i varje enskilt fall.

Vid planering och genomförande av strålbehandling vid analcancer ska ansvarig strålbehandlingsenhet eftersträva en så optimal dosfördelning som möjligt. Definitionen av optimal dosfördelning vid analcancerbehandling baseras på publicerade modeller och kontinuerlig multidisciplinär diskussion. Detta vårdprogram innefattar inga specifika rekommendationer kring detta, och inte heller några riktlinjer för sådan optimering.

12.3.7

Vid nedsatt allmäntillstånd eller hög samsjuklighet

Enbart hög kronologisk ålder är ingen kontraindikation mot att ge radiokemoterapi. Däremot kan hög biologisk ålder och annan sjuklighet göra att behandlingen inte går att genomföra enligt ovanstående scheman. Behandlingen kan då behöva modifieras genom att exempelvis ge reducerade doser av cytostatika eller genom att minska målvolymer vid strålbehandlingen.

Till patienter där det pga samsjuklighet är olämpligt att ge fluoropyrimidin (5‑FU eller kapecitabin), kan kombinationen cisplatin och mitomycin C övervägas, tillsammans med strålbehandling [82]. Detta visade sig i en liten randomiserad fas 2-studie ge responser i samma nivå som FUMI.

Hos patienter där cytostatika är kontraindicerat (exempelvis på grund av nyligen genomgången hjärtinfarkt eller svår njursvikt) men där allmäntillståndet i övrigt är acceptabelt, bör enbart strålbehandling erbjudas med kurativ intention, till en totaldos av 60–64 Gy mot primärtumören och 46 Gy mot adjuvanta volymer. Vid kort förväntad överlevnad eller samsjuklighet som omöjliggör kurativt syftande behandling kan man överväga en kortare palliativ strålbehandlingsserie för lokal kontroll, exempelvis 3 Gy x 10–17, 4 Gy x 10 eller 5 Gy x 5 till manifest tumör, och man avstår då oftast från elektiv lymfkörtelbestrålning.

För hiv-positiva patienter, se kommentar i avsnitt 12.1.

12.3.8

Brakyterapi

Analcancer lämpar sig väl för brakyterapi då tumören som regel är lätt att palpera och kan behandlas med hög tillförlitlighet. Stråldosen till omgivande normalvävnad kan därmed minimeras. En begränsande faktor är dock att brakyterapi av analcancer bara kan ges mot relativt små tumörer, som engagerar mindre än halva cirkumferensen.

Det finns inga randomiserade studier som värderar brakyterapins roll vid behandling av analcancer. Litteraturen är sparsam och består av retrospektiva studier, mestadels av äldre datum 83848586. Slutsatsen av dessa studier är att det inte finns några säkra belägg för att radiokemoterapi följt av brakyterapiboost ger bättre behandlingsutfall jämfört med om hela behandlingen ges externt med IMRT eller teknik som är baserad VMAT (Volumetric Arc Therapy). Brakyterapi vid analcancer används bara vid ett fåtal specialiserade centrum. Störst erfarenhet av interstitiell brakyterapi (IBT) av analcancer i Sverige finns vid onkologkliniken i Örebro och kontaktterapi (KT) vid onkologkliniken i Uppsala.

Speciella indikationer för brakyterapi kan finnas hos njurtransplanterade, hos patienter som tidigare fått bäckenbestrålning, för lokal kontroll hos palliativa patienter eller de som inte kan opereras. I övrigt anser vårdprogramgruppen att brakyterapi enbart bör användas inom ramen för studieprotokoll.

IBT kan ges med högdosrat, HDR (> 12 Gy/tim), med lågdosrat, LDR
(0,5–1 Gy/tim) eller med pulsad dosrat, PDR. Vid IBT av analcancer används som regel Iridium-192 som strålkälla. Modern IBT levereras med PDR eller hyperfraktionerad HDR. Olika behandlingstekniker kan användas, beroende på tumörlokalisation:

  • Cancer i analkanalen. Nålimplantat med mall och central analstav. Kräver spinal/epidural anestesi i 2–3 dygn samt sängläge. Behandlingen är tänkt som en boost till primärtumören, dos 10–25 Gy beroende på respons på initial radiokemoterapi med cirka 46 Gy.
  • Perianal, ytlig analcancer. Kateter eller ytapplikation. Uppegående patient. Behandlingstid 6 dygn. I denna situation ges hela behandlingen som brakyterapi.

KT kan användas i kombination med radiokemoterapi eller ensamt mot mindre tumörer (upp till 45 mm):

  • Cancer perianalt samt distala analkanalen. Hudapplikator (upp till 45 mm) respektive rektalapplikator (upp till 30 mm). Ingen förbehandling eller premedicinering. 6–10 Gy per fraktion till 42 Gy under 4–5 veckor.
  • Cancer i övre analkanalen samt distala rektum. Rektalapplikator (upp till 30 mm). Mikrolax 20 minuter före behandling och eventuellt lugnande premedicinering samt analblockad vid 30 mm applikatorn. 20–30 Gy per fraktion till 90–110 Gy under 4–6 veckor.
12.3.9

Protonbehandling

Målet med strålbehandling är att ge tumörinnehållande vävnad en adekvat stråldos, ibland så hög som möjligt, och intilliggande normalvävnad så liten stråldos som möjligt. Protoner har fysiska egenskaper som gör att detta mål lättare uppnås. Protonbehandling finns tillgänglig i Sverige vid den nationella anläggningen Skandionkliniken i Uppsala. Jämförande dosplaneringsstudier vid bäckentumörer visar ofta dosfördelar som kan vara kliniskt relevanta¨, men kliniska prospektiva studier som bekräftar nytta av protoner saknas. Sedan 2021 pågår en svensk studie (SWANCA), där patienter med analcancer som är aktuella för radiokemoterapi enligt schema C (se avsnitt 12.3.4 ), randomiseras till strålbehandling med protoner eller fotoner. Primär endpoint är akut toxicitet. Professor Björn Zackrisson, onkologkliniken i Umeå är PI för studien. Du kan läsa mer om studien här.

I enstaka fall där en tillfredsställande dosfördelning inte kan uppnås med konventionell behandling kan individuell bedömning ligga till grund för protonbehandling, utanför ramen av kliniska studier. Det kan gälla vissa patienter som tidigare fått strålbehandling i området och där en tillräcklig dos inte kan uppnås i tumören med konventionella metoder. Potentiellt aktuella patienter kan diskuteras på den nationella protonkonferens som hålls varje måndag och onsdag kl. 13.00 via videolänk. Där jämförs dosplaner för foton- respektive protonbehandling. Om man finner klara dosimetriska fördelar med protonbehandling kan patienten därefter remitteras till Skandionkliniken.

12.3.10

Akuta biverkningar under radiokemoterapi

Under de första 1–2 veckorna med radiokemoterapi domineras biverkningarna av den reaktion patienten har på den inledande cytostatikabehandlingen. Ofta ses mukosit av 5-FU i varierande grad. FUMI ger benmärgspåverkan med nadir kring dag 14–21, framför allt i form av leuko- men även trombocytopeni. Patienten kan känna en tydlig förbättring av förekommande tumörsymtom redan under de första veckorna. Från och med vecka 3 av strålbehandlingen och upp till 4 veckor efter avslutad strålbehandling domineras biverkningarna av dermatit och enterit där symtomen accentueras vid avföring och miktion. Risken är också hög för bakteriell infektion, febril neutropeni och sepsis som kan bli livshotande, framför allt efter FUMI cykel 2. Vid leukopeni och epitelit grad 3 med begynnande infektionstecken rekommenderas antibiotikabehandling (t.ex. tablett ciprofloxacin 500 mg x 2) och på vida indikationer peroral behandling mot svampinfektion (t.ex. tablett flukonazol 50–100 mg x 1). Det rekommenderas att allmäntillstånd, vikt, blodstatus och hudbiverkningar bedöms av läkare minst en gång/vecka.

Hög ålder, ensamboende och strålbehandling mot bäckenet är generellt tre oberoende riskfaktorer för akut och oplanerad inläggning inom slutenvård i samband med strålbehandling. Biverkningarna under och direkt efter radiokemoterapin vid analcancerbehandling är till stor del förutsägbara, och rätt åtgärder vid rätt tillfälle kan i hög grad skydda patienten från akuta eller allvarligare komplikationer. Ett profylaktiskt agerande från det medicinska teamet ökar chanserna till att hela den ordinerade radiokemoterapin kan ges enligt planen och därmed ges bästa förutsättningar till bot. För handläggning av akuta biverkningar under behandling hänvisas till avsnitt 14.1.

12.4

Kirurgi som primärbehandling

Sammanfattning

  • Bedömning avseende behov av avlastande stomi bör utföras innan start av onkologisk behandling. (Evidensgrad +)
  • Lokal excision kan utföras som enda behandling vid perianal T1N0 tumör samt verrukös cancer, men vid tveksam radikalitet rekommenderas kompletterande radiokemoterapi. (Evidensgrad ++)
  • Primär abdominell resektionskirurgi används endast undantagsvis. (Evidensgrad +)
12.4.1

Pre-terapeutisk stomi

På grund av t. ex. inkontinens, obstruktion eller fistulering behöver omkring 10–20% av analcancerpatienterna avlastande stomi före start av onkologisk behandling. Rekommenderad stomityp är ändkolostomi (med eller utan mukös fistel) men om obstruktion kan loopkolostomi vara ett alternativ. Eftersom en stor andel preterapeutiska stomier aldrig reverseras är det viktigt att patienten informeras om det och att stomin konstrueras optimalt 87. Primär kirurgisk teknik bör vara minimalinvasiv och särskilt ska beaktas att högersidans rektus abdominis-muskulatur bevaras intakt med tanke på framtida möjligheter till lambåkirurgi.

12.4.2

Lokal excision

Lokal excision som enda terapi bör övervägas vid perianal p16-positiv tumör T1N0 vilket överensstämmer med ESMO Guidelines rekommendation 67. Patienten bör utredas fullständigt med MRT och PET-DT under terapiförloppet (dvs även efter ”överraskningsfynd” på PAD) och diskussion på nationell MDK är obligatoriskt innan beslut att avstå adjuvant radiokemoterapi Samtliga opererade patienter bör således diskuteras vid nationell MDK postoperativt när histopatologisk undersökning samt p16-analys utförts. Om resektionsmarginalen inte överstiger 1 mm eller tumören är p16-negativ bör postoperativ radiokemoterapi erbjudas 67 (se avsnitt 12.2). I fall där HSIL detekteras i eller nära resektionsmarginalen kan indikationen för adjuvant radiokemoterapi stärkas.

Äldre retrospektiva nordiska data 45 vilka dock även inkluderade T2-tumörer, indikerar en icke försumbar recidivrisk, i synnerhet lokalt, varför noggrann uppföljning bör utföras, se avsnitt 17.5.2.

Verrukös analcancer utgör en egen entitet som inte är relaterad till HPV (se avsnitt 10.6.3). Tillståndet bedöms ha lägre malignitetsgrad än annan analcancer varför lokalexcision som regel kan utföras som enda terapi. Det är dock av stor vikt att excisionspreparatet undersöks histomorfologiskt noggrant och vid förekomst av mer maligna foci kan postoperativ radiokemoterapi vara indicerad.

12.4.3

Abdominell resektionskirurgi

Patienter som tidigare strålbehandlats mot bäckenet kan vara aktuella för primär resektionskirurg. Utredning med MRT och PET-DT bör utföras preoperativt ock kirurgin individanpassas, efter pre-operativ diskussion på nationell MDK. Om lämpligt bör minimalinvasiv teknik användas. Diskussion kring samtidig hysterektomi bör ske hos kvinnor i synnerhet vid HPV-associerad sjukdom.

I enstaka fall kan omständigheter föreligga där nationell MDK bedömer att resektionskirurgi är lämpligt men denna bör föregås av radiokemoterapi vilken då kan betraktas som preoperativ.

12.5

Behandling av premalign skivepiteldysplasi

Skivepiteldysplasi i analregionen klassificeras numera som låg- eller höggradig intraepitelial skivepitellesion (LSIL respektive HSIL), se avsnitt 10.6.1. Vid palpabel tumör och fynd av endast LSIL/HSIL bör förnyad biopsitagning utföras. LSIL/HSIL kan vara multifokal varför noggrann undersökning av hela analregionen bör utföras. Kvinnor bör erbjudas gynekologisk undersökning. Patienter med skivepiteldysplasi bör erbjudas hiv-test.

Vid biopsitagning kan stans, kniv, tång samt endoskopiska instrument användas.

Randomiserade data har visat att ablativ terapi vid HSIL hos hivpositiva signifikant reducerar risken för övergång i manifest analcancer, jämfört med aktiv monitorering 7. För personer utan riskfaktorer är dels incidensen lägre men vinst av borttagande av lesion mer osäker. Dock kan symptom föreligga vilket ökar indikationen för mer aktiva åtgärder.

En lång rad olika tekniker för borttagande av LSIL/HSIL finns beskrivna. I den ovannämnda studien 7 användes infraröd koagulation, diatermi, laser, excision men även lokalterapi med imikvimod och fluoruracil. För förändringar i analkanalen kan endoskopiska tekniker som endoskopisk submukös dissektion (ESD) användas.

En fullständigt evidensbaserad handläggningsalgoritm vid LSIL/HSIL kan ej anges. I figur 8 anges ett förslag att förhålla sig till, men individanpassad handläggning bör erbjudas.

Figur 8. Förslag till behandlingsalgoritm vid SILimagepycdg.png

Vid kontrolltillfällena bör suspekta lesioner biopseras. Om oförändrat status i 2 år överväg att glesa ut eller avsluta kontroller. Om uteblivet svar på imikvimod, recidiv eller i övrigt komplicerande faktorer bör specialiserad enhet kontaktas.

12.6

Behandling av primärt metastaserad sjukdom

Sammanfattning

Vid begränsad metastasering bör kurativt syftande behandling övervägas, inkluderande lokalt ablativa åtgärder, såsom metastaskirurgi eller strålbehandling. (Evidensgrad ++)

Som palliativ cytostatikabehandling av metastaserad analcancer rekommenderas i första hand paklitaxel/karboplatin. (Evidensgrad +++)

Knappt 10 % har synkron metastasering utanför bäckenet, dvs stadium M1, vid diagnos av analcancer och 10–20 % av patienterna utvecklar fjärrspridning metakront, dvs efter avslutad radiokemoterapi. Spridning till lever, lungor och lymfkörtlar paraaortalt är vanligast 88. Behandlingsupplägg styrs av tumörutbredning och allmäntillstånd. Vid begränsad spridning, oligometastasering, bör kurativt syftande behandling övervägas, som kan bestå av radiokemoterapi, cytostatika och kirurgi eller andra ablativa behandlingar av fjärrmetastaser 8990. Dessa fall är ofta komplexa och bör diskuteras på nationell MDK, och i förekommande fall även med thorax- och leverkirurger. I figur 9 presenteras ett förslag till övergripande behandlingsalgoritm för behandling av metastaserad analcancer.

Figur 9. Behandlingsalgoritm för analcancer med fjärrmetastaser, stadium M1. Karbo/pakli, karboplatin/paklitaxel; mDCF, modifierad docetaxel/cisplatin/5FU; EGFRi, EGFR inhibitor (cetuximab eller panitumumab); BSC, best supportive care; *med utvidgade strålfält som inkluderar para-aortala lymfkörtlarimager6nm2.png

12.6.1

Oligometastaser

Begreppet oligometastaser avser ett mellanting mellan lokaliserad botbar sjukdom och generaliserad icke-botbar sjukdom. Vid oligometastaser finns chans till långtidsöverlevnad eller till och med bot med lokalt ablativa behandlingar av oligometastaserna. Trenden det senaste decenniet har varit att patienter med oligometastaser allt oftare har behandlats med kurativ intention och det gäller även patienter med analcancer. Ett specialfall av oligometastaser vid analcancer är spridning till M1-lymfkörtlar vid iliaca communis eller para-aortalt. Alltmer evidens talar för att radiokemoterapi med kurativ intention kan leda till långtidsöverlevnad hos uppemot hälften av fallen, och till de patienterna rekommenderas därför i första hand behandling enligt schema C med höjd kraniell gräns på strålvolymen 91. Detta innebär en ökad risk för framför allt gastrointestinala biverkningar, vilket måste beaktas vid behandlingsbeslutet. Vid utbredd paraaortal lymfkörtelmetastasering kan induktionsbehandling med cytostatika övervägas, före radiokemoterapin, men evidensen för detta är svag. Vid begränsad spridning till lever och lungor bör metastaskirurgi övervägas 9293. Även vid metastaser i andra lokaler, exempelvis hjärna, skelett och supradiafragmala lymfkörtlar, kan det vara aktuellt med lokalt ablativa behandlingar. För varje enskild patient ska efter diskussion på MDK den mest lämpliga lokalt ablativa behandlingen väljas, som förutom kirurgi och radiokemoterapi också kan vara mikrovågsablation eller stereotaktisk strålbehandling.

12.6.2

Metastaskirurgi

Evidensen för effekt av metastaskirurgi av analcancer är begränsad. Dock finns retrospektiva genomgångar som tyder på att resektion av metastaser i lever och lungor leder till ungefär lika hög chans till långtidsöverlevnad vid analcancer som vid kolorektal cancer 90.

12.6.3

Medicinsk behandling

Flertalet patienter med fjärrmetastaserad analcancer blir föremål för cytostatikabehandling, antingen som induktionsbehandling inför metastaskirurgi eller som palliativ behandling. Eftersom detta är ett ovanligt tillstånd så är det vetenskapliga underlaget för val av behandling begränsat. Fram till nyligen har det inte funnits några randomiserade studier, utan enbart enstaka fas II-studier och i övrigt retrospektiva sammanställningar och fallrapporter 94.

Förstahandsval är kombinationsbehandling med karboplatin/paklitaxel, baserat på InterAACT-studien, den första randomiserade prospektiva studien på metastaserad analcancer, där första linjens palliativa behandling med karboplatin/paklitaxel jämfördes med cisplatin/5-FU. Overall respons (59% vs 57%), progressionsfri överlevnad och toxicitet var jämförbara mellan regimerna, men totalöverlevnaden var signifikant bättre (20 vs 12,3 månader) i paklitaxel/karboplatin armen 95.

Cisplatin i kombination med 5-FU, vilket var den tidigare rekommenderade som förstahandsbehandlingen av metastaserad analcancer 2894, kan väljas som andra linjens behandling efter svikt på karboplain/paklitaxel, till patienter som fortfarande är i gott allmäntillstånd

Mitomycin och 5-FU (FUMI) utgör standardbehandling tillsammans med strålbehandling av lokaliserad sjukdom, och det kan ha effekt även på metastaserad sjukdom 9496.

Äldre små fallrapporter med trippelkombinationer bestående av paklitaxel, karbo/cisplatin och 5-FU eller ifosfamid har visat goda responser 9497. En fransk fas II-studie 98 undersökte olika dosnivåer av docetaxel, cisplatin och 5-FU (DCF) och visade objektiv respons i hela 86%, varav 44% kompletta responser. Bland de patienter som fick modifierad dos av DCF var toxiciteten acceptabel, med bibehållen antitumoral effekt. Modifierad DCF kan därför vara ett alternativ till patienter i gott allmäntillstånd, fr.a. i en konverteringssituation där maximal tumörkrympning eftersträvas för att möjliggöra metastaskirurgi. Erfarenheten av denna regim är dock ännu mycket begränsad i Sverige.

Irinotekan/cetuximab, som dubblett eller i kombination med 5-FU har testats, i vissa fall med god effekt, på patienter med metastaserad analcancer i gott allmäntillstånd som har sviktat på platinumbaserad cytostatikabehandling. Evidensen är dock mycket svag och baseras på enstaka fallrapporter 9499100. Rationalen bakom att studera en EGFR(epidermal growth factor receptor)-hämmare (cetuximab eller panitumumab) vid analcancer är att dessa tumörer ofta överuttrycker EGFR och sällan har KRAS-mutationer, vilket är kopplat till resistens mot EGFR-hämmare.

Immunterapi med s.k. checkpointhämmare vid avancerad analcancer finns med som rekommenderad behandling efter svikt på standardbehandling i NCCNs guidelines, Treatment by Cancer Type (nccn.org) medan det enligt ESMOs riktlinjer i första hand bör ske inom ramen för kliniska studier, vilket också är vårdprogramsgruppens uppfattning.

Fas II-studier på patienter som sviktat på standardbehandling för avancerad analcancer har visat objektiva responser i 12–24% av fallen efter singelbehandling med nivolumab 101, pembrolizumab 102103 respektive retifanlimab 104 och en medianöverlevnad på ca 1 år. I dessa studier noterades något bättre effekt vid PD L-1 CPS > 1 och långvariga remissioner beskrivs bland dem som svarar på behandlingen.

Flera immunterapistudier pågår internationellt, både på lokaliserad och avancerad analcancer. På ASCO 2022 presenterades preliminära resultat från den franska PRODIGE 60-studien 105 där tillägget av atezolizumab (PD-L1 hämmare) till mDCF inte visat någon förbättring av 1-årsöverlevnad jämfört med enbart mDCF, som förstalinjes behandling av avancerad analcancer.

I den pågående randomiserade PODIUM-303/InterAACT2-studien jämförs karboplatin/paklitaxel med eller utan tillägg av retifanlimab (PD-L1 hämmare), som förstalinjes behandling av avancerad analcancer. I Sverige deltar 3 centra i studien (Göteborg, Stockholm, Lund, kontaktperson: Mia Johansson, onkologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg).

12.6.4

Lokal behandling vid metastaserad sjukdom

Lokal kontroll är av yttersta vikt vid analcancer, även hos patienter med fjärrmetastasering (eller annan synkron cancer). Eftersom spridning utanför bäckenet av analcancer är relativt ovanligt finns inga kontrollerade studier att stödja sig emot när det gäller behandlingssekvenser. Därför får behandlingsförslagen utformas från fall till fall, efter diskussion på nationell MDK, baserat på tumörbördan lokalt respektive utbredningen av fjärrmetastaserna samt allmäntillståndet.

Patienter vars fjärrmetastaser bedöms kunna kontrolleras långvarigt med olika metoder, bör erbjudas radiokemoterapi enligt schema B eller C, antingen som första åtgärd eller efter inledande cytostatikabehandling. I denna situation kan övervägas att som cytostatikaregim under radiokemoterapin byta ut FUMI/CapMi mot 5-FU/cisplatin, vilket sannolikt är effektivare mot metastatisk sjukdom och samtidigt väl beprövat i kombination med strålbehandling av analcancer.

Vid utbredda fjärrmetastaser, där situationen är palliativ, inleds behandlingen lämpligen med cytostatika. Beroende på behandlingssvar ges därefter individualiserad lokalbehandling med syfte att uppnå en god lokal kontroll även om det inte är möjligt att bota cancern. Vid gott allmäntillstånd kan radiokemoterapi enligt schema B eller C (tabell 3) övervägas, eventuellt utan bestrålning av elektiva lymfkörtlar, samt med beredskap för att avbryta behandlingen vid uttalade biverkningar. Vid kort förväntad överlevnad rekommenderas en kortare palliativ strålbehandling, se avsnitt 12.3.7.