Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

20.1

Kvalitetsregister

Ett nationellt kvalitetsregister för analcancer finns sedan 2015. Organisatoriskt ligger detta som en separat modul under svenska kolorektalcancerregistret. I analcancerregistret registreras patienter med skivepitelcancer i analregionen, lokaliserad i analkanalen eller perianalt inom en 5 cm radie från anus eller i distala rektum. Täckningsgraden är god, de senaste åren > 95 %, och registret innehåller nu (hösten 2022) data på drygt 1300 fall. I registret samlas uppgifter om utredning, stadium, behandling och uppföljning. Registrering i analcancerregistret gäller även som anmälan i cancerregistret. Årsrapporter från analcancerregistret har publicerats i interaktiv form sedan 2019, se sidan Nationellt kvalitetsregister för analcancer på cancercentrum.se.

Registrering i analcancerregistret förutsätter att patienten, efter att ha fått muntlig och/eller skriftlig information, inte aktivt valt att avstå från att ingå i registret. Länk till RCC sida med användbara mallar.

20.2

Cancerregistret

Det svenska cancerregistret startade redan 1958. Registret ger underlag för såväl planering och utvärdering av sjukvård som forskning. 

Cancerregistret är inrättat enligt lag och samtliga vårdgivare är skyldiga att rapportera till registret (se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2016:7 och HSLF-FS 2023:36). I föreskrifterna beskrivs vilka tumörtillstånd som ska rapporteras. Trots registrets namn omfattar det även förstadier till cancer, misstänkta cancerfall och vissa godartade tumörformer. 

Canceranmälan ska skickas till Regionalt cancercentrum (RCC) i respektive sjukvårdsregion så snart diagnosen är ställd och uppgifterna för en anmälan finns tillgängliga. RCC kodar och vidarebefordrar uppgifterna till Socialstyrelsen.

Av de tillstånd som beskrivs i detta vårdprogram ingår inte LSIL och inte heller majoriteten av HSIL i kvalitetsregistret. Från och med 2024 behöver kliniker inte längre göra anmälan till cancerregistret för HSIL. Canceranmälan för HSIL görs nu endast av patologilaboratoriet. För att patologienhetens anmälan ska bli komplett krävs att remissen till patologienheten innehåller adekvata uppgifter, till exempel tydlig angivelse av tumörens anatomiska lokal och eventuellt sida.

För ytterligare information, se sidan Cancerregistret på cancercentrum.se.