Till sidinnehåll

Indikatorer och målnivåer

Nedanstående kvalitetsindikatorer är framtagna för att de avspeglar kvaliteten på analcancervården i landet, både vad gäller ledtider, behandlingsval och utfall. Samtliga variabler ingår i kvalitetsregistret. Några av kvalitetsindikatorerna går redan nu att studera i de interaktiva årsrapporterna, medan övriga kommer att läggas till successivt i takt med ökat antal fall och längre uppföljning.

 1. Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister.
  Mål: 100%
 2. Tid från MDK till start av behandling.
  Mål:
  > 80% inom 17 dagar.
 3. Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska på onkologklinik (av patienter som får kurativt syftande strålbehandling).
  Mål: 100%
 4. Andel patienter som får radiokemoterapi (det vill säga tillägg av cytostatika till strålbehandlingen) av de som genomgår kurativt syftande strålbehandling.
  Mål: > 90%
 5. Andel opererade av patienter med resttumör eller lokalt återfall (utan samtidig fjärrmetastasering).
  Mål: > 70%
 6. Andel R0-kirurgi vid salvagekirurgi.
  Mål: > 90%
 7. Lokalt återfall inom 3 år efter kurativt syftande strålbehandling.
  Mål: < 15%
 8. 5-årsöverlevnad bland patienter som fått kurativt syftande strålbehandling.
  Mål: > 70%
 9. Andel p16-analyserade av de som genomgår kurativt syftande strålbehandling
  Mål: > 95%