Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Anders Johnsson till vårdprogramgruppens ordförande.

23.2

Vårdprogramgruppen

23.2.1

Regionala representanter

Syd: Anders Johnsson, ordförande

Norr: Birgitta Lind

Sydöst: Vakant

Stockholm-Gotland: Per Nilsson

Mellansverige: Nina Cavalli-Björkman

Väst: Mats Perman

23.2.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Anders Johnsson, ordförande, professor, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund

Anna Axelsson, specialistsjuksköterska, onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lennart Blomqvist, professor, radiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Hultqvist, sjuksköterska, onkologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Birgitta Lindh, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Malin Jademan, specialistsjuksköterska, onkologi, Östra sjukhuset, Göteborg

Marie-Louise Lydrup, docent, kirurg, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Per J. Nilsson, docent, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Carina Ahrle, patientrepresentant

Calin Radu, med.dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Björn Zackrisson, professor, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Berivan Mustafa, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Cecilia Lagerbäck, onkolog, Södersjukhuset, Stockholm

Michael Blomqvist, sjukhusfysiker, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Eva Angenete, professor, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Nina Cavalli-Björkman, med.dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Martin Nilsson, docent, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund

Mats Perman, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Hampus Nobin, patolog, Länssjukhuset, Kalmar

Otilia Leon, med.dr, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund

23.3

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har utförts utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Vårdprogramgruppens medlemmar har lämnat in jävsdeklarationer som godkänts av Regionalt cancercentrum och kopior på dessa kan fås från Regionalt cancercentrum Norr.

23.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp och det har skickats på en remissrunda som riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter möjlighet att ge synpunkter på innehållet i vårdprogrammet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna i vårdprogrammet och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom vårdprogrammet.

Vid remissrundan har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Regional representant för Vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering, RCC Mellansverige
 • Fysioterapeuterna, Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi
 • ILCO Tarm uro och stomiförbundet, patientförening
 • Akademiska sjukhusets sexologiska mottagning
 • Svensk Förening för Sexologi
 • Nationell arbetsgrupp cancerläkemedel, NAC (RCC samverkan)
 • Nationella primärvårdsrådet
 • PNR RCC väst
 • Processen Integrativ cancervård, RCC Stockholm Gotland
 • RCC NAG Cancerprevention
 • Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Regionalt programområde barn och ungdomars hälsa (RPO BU) för sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland
 • RPO Rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Samordningsrådet i kirurgi
 • Svensk förening för nuklearmedicin
 • Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård
 • Vårdprocessledare för Kolorektal cancer och analcancer Region Örebro län
 • Regionhälsan
 • SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Region Dalarna
 • Karolinska Universitetssjukhuset, region Stockholm
 • Region Halland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro Län
 • Region Örebro län
 • Samordningsrådet för geriatrik och palliativ vård i VGR
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Västra Götalandsregionen, Team 2, sektionen för gastrointestinal cancer vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Västra Götalandsregionen

Utöver ovanstående har remissvar inkommit från enskilda kliniker samt företrädare för patienter och profession.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna vid remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och reviderats. Därefter har det godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC:s samverkansnämnd.