Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Anders Johnsson till vårdprogramgruppens ordförande.

21.2

Vårdprogramgruppen

21.2.1

Regionala representanter

Syd: Ander Johnsson, ordförande

Norr: Birgitta Lind

Sydöst: Vakant

Stockholm-Gotland: Per Nilsson

Uppsala-Örebro: Vakant

Väst: Vakant

21.2.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Anders Johnsson, ordförande, professor, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund

Anna Axelsson, specialistsjuksköterska, onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lennart Blomqvist, professor, radiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Hultqvist, sjuksköterska, onkologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Birgitta Lindh, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Malin Jedeman, specialistsjuksköterska, onkologi, Östra sjukhuset, Göteborg

Marie-Louise Lydrup, docent, kirurg, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Per J. Nilsson, docent, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Bärbel Jung, med.dr, kirurg, Universitetssjukhuset Linköping

Britta Holm, patientrepresentant, Örebro

Charlotte Toytziaridis Bygdemo, patientrepresentant, ILCO

Calin Radu, med.dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Björn Zackrisson, professor, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Berivan Mostafa, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Pehr Lind, docent, onkolog, Onkologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm

Cecilia Lagerbäck, onkolog, Södersjukhuset, Stockholm

Michael Blomqvist, sjukhusfysiker, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Eva Angenete, professor, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Nina Cavalli-Björkman, med.dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Martin Nilsson, med.dr, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund

Susanne Ottosson, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ytterligare personer som bidragit:

Carin Cronberg, radiolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Ing-Marie Meyer, radiolog, Ersta sjukhus, Stockholm

21.3

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har utförts utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Vårdprogramgruppens medlemmar har lämnat in jävsdeklarationer som godkänts av Regionalt cancercentrum och kopior på dessa kan fås från Regionalt cancercentrum Norr.

21.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp och det har skickats på en remissrunda som riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter möjlighet att ge synpunkter på innehållet i vårdprogrammet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna i vårdprogrammet och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom vårdprogrammet.

Vid remissrundan har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

  • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
  • Dietisternas Riksförbund
  • Svensk förening för sexologi
  • Distriktssköterskeföreningen i Sverige
  • Svensk Förening för Palliativ Medicin
  • Svensk Kuratorsförening
  • Svensk förening för allmänmedicin
  • Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och min vårdplan
  • Sjuksköterskor i Cancervårds och Svensk sjuksköterskeförening
  • Sveriges Arbetsterapeuter

Utöver ovanstående har remissvar inkommit från enskilda kliniker samt företrädare för patienter och profession.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna vid remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och reviderats. Därefter har det godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC:s samverkansnämnd.