Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsregister

18.1

INCA

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer består av olika delregister för olika gynekologiska cancersjukdomar. Delregistret för cervix- och vaginalcancer startade med prospektiv registrering 2011-01-01. Alla regioner deltar i registreringen. Dokumentation inklusive styrdokument och blanketter finns på http://www.incanet.se. Registret är uppbyggt på INCA-plattformen (INCA = Informationsnätverk för cancervården).

När ett nytt fall anmäls i registret via webben (www.incanet.se) tas informationen om hand av en monitor på RCC som identifierar och kontrollerar data och därefter kopplar till en post i Cancerregistret. Om data saknas eller är felaktiga skickas uppgifterna tillbaka till respektive rapportör för komplettering. Rapportörer är den gynekolog som utför den tumörkirurgiska operationen samt den gynonkolog som handlägger patienten. Administrativa rutiner för rapporteringen sköts lokalt.

Via INCA-systemet görs täckningskontroll gentemot Cancerregistret. Dataanalyser sker i samråd med statistisk expertis i första hand från Regionalt cancercentrum Väst, som är stödteam. Användare kan se avidentifierade data för landet och identifierade data för den egna enheten. 

Det finns 5 blanketter i cervixcancerregistret: 

  • Anmälningsblankett (canceranmälningsblankett) 
  • Kirurgiblankett 
  • Onkologisk behandlingsblankett 
  • Recidivbehandlingsblankett 
  • Uppföljningsblankett 
18.2

MIQA

En nationell radioterapidatabas – Medical Information Quality Archive (MIQA) – med DICOM- och DVH-data är under utarbetande. 

18.3

Palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. 

Nästa kapitel
19 Kvalitetsindikatorer och målnivåer