Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

De regionala representanterna i vårdprogramgruppen är kliniskt erfarna specialister i livmoderhalscancer utsedda av respektive sjukvårdsregioner eller yrkesorganisationer. I gruppen finns läkare från såväl universitets- som länsenheter. Utöver detta har sjukhusfysiker, erfarna sjuksköterskor och en representant för patientföreningen GCF Ada&Beda på uppdrag av Gynsam deltagit i vårdprogramgruppens arbete.

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

* Gruppledare i respektive arbetsgrupp

‡ Ordförande

Läkare gynekologisk onkologi
Karin Bergmark#, Göteborg, Maria Bjurberg¤, Lund, Louise Bohr-Mordhorst#, Örebro, Kristina Hellman #, Stockholm, Gabriel Lindahl¤, Linköping, Bengt Tholander, Uppsala, Philippe Cadavid, Norr

# Dubbelspecialist gynekologi, ¤ Dubbelspecialist allmän onkologi

Läkare tumörkirurgi
Henrik Falconer ‡, Stockholm, Pär Hellberg*, Göteborg, Jan Persson, Lund, Ann-Marie Lejon, Uppsala, Evelyn Lundin, Linköping, Lena Wijk, Örebro.

Läkare öppenvårdsgynekologi
Kristina Elfgren*, Stockholm, Anna Enander, Sundsvall, Eva Enocsson, Stockholm, Annika Lindström, Dalarna

Läkare bilddiagnostik
Elisabeth Epstein#, Stockholm, Susanne Fridsten, Stockholm, Per Grybäck°, Stockholm, Henrik Leonhardt*, Göteborg, Hanna Sartor, Lund, Niclas Pettersson, Göteborg, Ingun Ståhl, Göteborg

° Dubbelspecialist nuklearmedicin, # Specialist gynekologi

Läkare patologi
Julia Bak, Linköping, Joseph Carlson*, Stockholm, Anne-Marie Jacobsen-Levin, Umeå, Annika Patthey, Umeå

Sjukhusfysiker
Anna Bäck*, Göteborg, Leif Karlsson, Örebro, Elinore Wieslander, Lund, Jeanette Wolke, Stockholm

Sjuksköterskor
Eva Rosén, Göteborg, Linda Åkeflo (onkologen), Göteborg, Josefin Stenqvist, Göteborg, Carina Rundström, Stockholm

Patientrepresentant
Sara Thomée, GCF Västra Götaland


Ansvarig författare vaginalcancer
Kristina Hellman, läkare gynekologisk onkologi#, Stockholm

# Dubbelspecialist gynekologi

21.2

Adjungerade författare

 • Lennart Blomquist, bilddiagnostiker, Stockholm
 • Anna Måsbäck, patolog, Lund
21.3

Stödteam, verksamma vid RCC Väst

 • Ewa Carlsson-Lalloo, utvecklingsledare vård
 • Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård
 • Christian Staf, statistiker
 • Claudia Adok, statistiker
 • Susanne Amsler Nordin, administrativ koordinator
21.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för livmoderhalscancer har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer är samlade på en plattform och går att få från RCC Väst.

21.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan, som utsett Henrik Falconer till vårdprogramgruppens ordförande. Till stödteam har RCC Väst utsetts. Vårdprogrammet har före publikation skickats på remissrundor och remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Dietisternas riksförbund
 • Gyncancerföreningen Värmland
 • Nationella arbetsgruppen cancerläkemedel (NAC)
 • Nationella arbetsgruppen för Kontaktsjuksköterskor och Min Vårdplan
 • Patient- och Närståenderådet, RCC Väst
 • Patient- och Närståenderådet, RCC Syd
 • Patient- och Närståenderådet, RCC Norr
 • Uppsala- och Örebroregionen
 • Region Östergötland
 • Vårdprocessgruppen för gynekologisk cancer Uppsala-Örebro
 • SFMG´s onkogentiska arbetsgrupp
 • Svensk förening för obstetrik och gynekologi (TumörARG/SFOG)
 • Svensk kuratorsförening
 • Sjuksköterskor i Cancervård och Svensk sjuksköterskeförening
 • Region Halland
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Swedpos
 • Roche
 • Nationella arbetsgruppen för Cervixcancerprevention (NACx)
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Svensk förening för sexologi
 • SFOG/C-ARG
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel
 • Strama
 • Närhälsan och Primärvårdsrådet VGR
 • RPO Kvinnosjukvård och förlossning i Sydöst
 • Arbetsutskottet Region Skåne
 • Nätverket mot gynekologisk cancer

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s hemsida.

Nästa kapitel
Bilaga 1 Riktlinjer för bestämning av ctv vid imrt/rapid arc/vmat vid definitiv strålbehandling vid livmoderhalscancer