Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Multidisciplinär konferens

Följande fall bör diskuteras på en multidisciplinär konferens:

  • Alla patienter som genomgått kirurgisk primärbehandling och där adjuvant behandling kan komma i fråga.
  • Alla gravida kvinnor med invasiv livmoderhalscancer.
  • Ovanliga histologiska typer.
  • Då slutgiltigt PAD under primärutredning föranleder ställningstagande till ändrad handläggning.
  • Ockult livmoderhalscancer och stumpcancer för ställningstagande till vidare handläggning.
  • Alla fall där exenterationskirurgi övervägs.
  • Patienter med ett första återfall. (Första återfall: Komplett remission efter primärbehandling, som detekterats kliniskt minst 6 månader efter avslutad primärbehandling.)

Med multidisciplinär konferens (MDK) menas att läkare från minst 3 olika medicinska specialiteter gemensamt bedömer patientens tillstånd. Det finns skäl att tro att ett samarbete över specialitetsgränserna och en gemensam bedömning av patienterna och tumörsjukdomarna ger ett bättre grundat behandlingsbeslut för den enskilda patienten, ger förutsättningar för effektivare vårdkedjor med minskande ledtider och ökar deltagandet i kliniska studier (Horvath et al., 2010). Denna typ av konferenser är även viktiga ur utbildningssynpunkt. Även kontaktsjuksköterskor bör med fördel delta vid MDK. Vissa patientkategorier, där tillstånd och behandling är väldefinierade och överenskomna, behöver inte tas upp vid MDK för att få ett optimalt omhändertagande.

Resultaten från flera retrospektiva studier och en prospektiv studie visar att den kliniska handläggningen av patienter med gynekologisk cancer ändras efter MDK i 20–30 % av fallen (Gatcliffe et al., 2008; Greer et al., 2010). I majoriteten av fallen beror detta på en ändrad histologisk bedömning. I dessa studier hade dock endast 12 respektive 37 % livmoderhalscancer. I en studie rapporteras att den radiologiska bedömningen ändrades i 10 % av fallen (Greer et al., 2010), men man behöver beakta att i denna studie hade endast 12 % livmoderhalscancer. Effekter på överlevnad har inte studerats vid gynekologisk cancer, men en positiv effekt har rapporterats bland annat vid kolorektal cancer (Horvath et al., 2010).

Formatet vid en MDK bör bestå av en presentation av patientens sjukdomshistoria, tidigare sjukdomar, allmäntillstånd, status och relevanta laborativa värden. Bild- och funktionsmedicinska bilder demonstreras av en radiolog med kompetens inom gynekologisk bilddiagnostik. Histologiska och cytologiska preparat bör demonstreras av en patolog/cytolog med kompetens inom gynekologisk patologi/cytologi. Därutöver ska specialister med kompetens inom gynekologisk onkologi och gynekologisk tumörkirurgi medverka för att försäkra kompetens inom kirurgi, strålbehandling och medikamentell cancerbehandling. Handläggnings- och behandlingsrekommendationer dokumenteras i patientens medicinska journal och patienten informeras.

Det är värdefullt ur utbildningssynpunkt att även ta upp de fall där det kirurgiska utfallet avviker från den preoperativa bedömningen.

I remissen till MDK ska tydligt framgå frågeställning, vilka undersökningar som önskas demonstrerade (bilddiagnostik och PAD) och relevanta anamnestiska data som kan påverka bedömningen, t.ex. histologi, stadium vid PIN, tumörutbredning vid operation, genomförda ingrepp såsom operation/konisering inklusive när, tidigare onkologisk behandling, samt samsjuklighet.

Nästa kapitel
9 Prognos