Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Riktlinjer för bestämning av ctvn vid imrt/vmat vid postoperativ radioterapi av cervixcancer

Iliaca communis lgll 1

CTVN

Från 7 mm nedom L4/L5 ned till bifurkationen av a. iliaca communis, sedan till aa. iliaca externa och interna.

7 mm marginal runt kärlen. Förläng bakre och laterala gränsen till psoas och kotkroppen.

CTV ska också omfatta ett 1,0–1,5 cm brett mjukdelsområde anteriort om kotkroppen i medellinjen (ovan a. iliaca communis bifurkationen).

Iliaca externa lgll

CTVN

Från bifurkationsnivå av a. iliaca communis, utefter a. iliaca externa ned till nivån övre caput femoris (där artären byter namn till a. femoralis) och förläng främre gränsen ytterligare 10 mm anterolateralt utmed ileopsoasmuskeln för att inkludera de laterala iliaca externa lgll.

7 mm marginal runt kärlen

Iliaca interna lgll

CTVN

Från bifurkationsnivå av a. iliaca communis till a. iliaca interna utmed förgreningar (a. obtuatoris, a. hypogasticus) ned till paravaginala vävnaden i nivå med vaginaltoppen/
övre caput femoris.

7 mm marginal runt kärlen. Förläng laterala gränsen till bäckenväggen.

Obturatorius lgll

CTVN

Sammanbind iliaca externa- och iliaca interna-området med ett 18 mm brett band utmed bäckenväggen ned till övre kanten av collum femoris/övre kanten for. obturatorius.

Presakrala lgll2

CTVN

Lgll anteriort om S1-. och S2-området

Subaortalt: 15 mm band över främre sakrum.

Mesorektalt: Täck hela mesorektala området.

Övre vagina3

CTV2 (vagina)

Från vaginaltopp ned till 3 cm distalt härom alt. ned till 10 mm proximalt om nedre begränsningen av foramen obturatorius (det som är mest distalt). Min. 1,5 cm avstånd mellan främre och bakre CTV-gräns, CTV kan överlappa blåsa och rektum i medellinjen.

Parametrium

CTV2 (param.)

Från vaginaltoppen till mediala kanten av m. obturatorius internus/ramus ischiadicus på båda sidor

Paraaortala lgll

 

CTVN skall innefatta området från aortabifurkation till njurkärl, vilket oftast innebär att kraniala begränsningen ligger i höjd med L1-L2. Kärlen med 7 mm marginal inkluderas. Kotkropp, liksom tarmar, exkluderas

1 CTVN modifieras så att inte kotkropp, psoasmuskel eller tarm ingår. Rektum, blåsa och skelett ska inte heller ingå i CTVN. CTVN ska inte gå in i foramina sacrale.

2 Presakrala lgll inkluderas.
De presakrala lymfkörtlarna behandlas ner till nivån där m. piriformis syns tydligt (ungefär vid nedre kanten av S2). Efter detta delar sig CTVN i 2 delar utefter aa. interna och externa (CTVN_L resp. CTVN_R).

3 Området mellan vaginaltopp och tunntarm ska också inkluderas i CTV (brukar röra sig om 0,5–2 cm).

CTVN motsvarar CTV3 i artikeln av Small et al. IJROBP, 2008

CTV ska utökas för att inkludera intilliggande synliga eller misstänkta lymfkörtlar, lymfocelen och kvarvarande kirurgiska clips.

PTV-marginaler anpassas efter lokala förhållanden.

Referens

Small, W., Jr., et al. (2008). "Consensus guidelines for delineation of clinical target volume for intensity-modulated pelvic radiotherapy in postoperative treatment of endometrial and cervical cancer." Int J Radiat Oncol Biol Phys 71(2): 428-434.

Nästa kapitel
Extern radioterapi