Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Underlag för nivåstrukturering

En sakkunniggrupp under ledning av ordförande Charlotta Sävblom fick i februari 2018 uppdrag av RCC i samverkan att genomlysa området livmoderhalscancer med avseende på nationell nivåstrukturering. Sakkunniggruppen lämnade följande förslag i februari 2019.

17.1

Sakkunniggruppens förslag

Sakkunniggruppen föreslår att kirurgisk behandling med radikal hysterektomi och behandling med kurativ kombinerad cytostatika- och strålbehandling med bildguidad adaptiv brachyterapi (IGABT) ska nivåstruktureras regionalt till sex centra. Beträffande kurativ kombinerad cytostatika- och strålbehandling med IGABT anser sakkunniggruppen att den bör ges som en sammanhållen behandling på gynonkologiskt center på universitetssjukhus som uppfyller följande krav:

  • Behandling enligt nationellt vårdprogram erbjuds, inkluderande IGABT med möjlighet till interstitiell behandling.
  • Minst 10–15 patienter/brachyterapeut/år ska behandlas.
  • Minst två brachyterapeuter ska finnas på enheten.
  • Minst två brachyfysiker ska finnas på enheten.
  • Enheten ska ha verksamhet hela året varje helgfri måndag–fredag.

Motiveringen till sakkunniggruppens förslag är att genom att regionalisera behandlingen av livmoderhalscancer till sex centra i Sverige kan en sammanhållen vårdkedja skapas som möjliggör sambedömning mellan kirurgisk, medicinsk och radioterapeutisk behandling. Brachyterapi kräver i tillägg investering i kompetens och utrustning. Det föreligger tydliga synergistiska effekter vid såväl kirurgisk som onkologisk behandling av livmoderhalscancer och behandling av andra gynekologiska cancersjukdomar. Konkret innebär det att en gynekologisk tumörkirurg och en gynonkolog uppnår sammanlagd högre kompetens genom att utföra likartade ingrepp, även om det föreligger olika diagnoser. Den samlade kompetensen blir till gagn för såväl de patienter som drabbas av livmoderhalscancer som de som drabbas av andra gynekologiska cancrar, i synnerhet som avgränsningar mellan de olika gynekologiska cancersjukdomarna i enstaka fall kan vara otydlig. Detta faktum med den sammanlagda patientnyttan väger tyngre än nyttan av nivåstrukturering till färre än sex centra.

Sakkunniggruppen föreslår ingen förändring av rådande ordning som innebär att medicinsk onkologisk behandling och postoperativ adjuvant kombinerad cytostatika- och strålbehandling av livmoderhalscancer planeras och ordineras vid gynonkologiska centra vid sju universitetssjukhus i Sverige, dvs. Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Dessa behandlingar har stor likhet med behandling av andra solida tumörsjukdomar och bör även fortsättningsvis skötas där specialistkompetens i gynekologisk onkologi finns vilket helt saknas inom länssjukvården. Behandlingarna kräver inte heller någon särskilt avancerad eller dyr teknisk utrustning. Postoperativ adjuvant extern strålbehandling vid livmoderhalscancer har stora likheter med annan strålbehandling av bäckenet vad gäller förberedelser och utförande och bör således oförändrat med idag kunna utföras på alla strålbehandlingsenheter med gynonkologisk kompetens.

Sakkunniggruppen föreslår att behandling med fertilitetsbesvarande intention med trachelektomi ska nivåstruktureras nationellt till högst tre center. Motiveringen är patientunderlagets storlek på cirka 40–50 fall per år i Sverige som kan komma ifråga för ställningstagande till sådan kirurgi och särskilda krav på kirurgisk kompetens. Sakkunniggruppen bedömer att behandlingsformen idag är underanvänd. Behoven kan komma att öka pga. uppskjutet barnafödande, men samtidigt kan HPV-vaccination komma att minska behoven.

Sakkunniggruppen föreslår att ett uppföljningsförfarande skapas för att säkerställa att den regionala nivåstruktureringen genomförts samt att centra som utför behandling av livmoderhalscancer uppfyller de krav som ställs.

Sakkunniggruppen föreslår att de enheter som har uppdrag att behandla livmoderhalscancer nationellt och regionalt ska vara högspecialiserade gynekologiska center (HGC) och uppfylla specificerade kriterier.

17.2

RCC i samverkans beslut

RCC i samverkan beslutade vid ett möte i maj 2019 att ställa sig bakom förslaget om nationell koncentration av trachelektomier och föra förslaget vidare till Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård. Socialstyrelsen har därefter beslutat om en ny sakkunniggrupp vars arbete för närvarande i januari 2020 pågår.

Nästa kapitel
18 Kvalitetsregister