Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Underlag för nivåstrukturering

Det behövs en plan som anger vilka insatser inom den samlade cancervården som ska utföras var och av vem. Även utbildningsansvar och möjlighet till forskning och utveckling (FOU) behöver ingå i denna bedömning.

17.1

Radioterapi

För intrakavitär brachyterapi behövs enligt GEC-ESTRO vid varje brachyterapicentrum minst två gynonkologer/brachyterapeuter och två sjukhusfysiker med erfarenhet av 3D-brachydosplanering för cervixcancer, som utför minst 10 behandlingar/terapeut och år och minst 15 patienter per centrum och år (250). Vidare behövs ett multidisciplinärt team innefattande brachyterapeuter, sjukhusfysiker, bilddiagnostiker, assisterande personal och omvårdnadspersonal. Fall för interstitiell boost utan samtidig intrakavitär BT bör optimalt diskuteras på nationella strålronder (t.ex. videokonferens) och behöver centraliseras till ett fåtal centrum.

17.2

Kirurgi

Hög kirurgisk kompetens och peri- och postoperativt omhändertagande anses öka förutsättningarna för god tumörkontroll och minimera komplikationer och seneffekter av kirurgin (479). EORTC har i sina rekommendationer angivit som minimikrav att varje kirurg bör utföra minst 10 och varje centrum minst 20 radikala hysterektomier per år (480). I ett komplett multidisciplinärt kirurgiskt team ingår även specialister inom t.ex. urologi och anestesi, samt högspecialiserad vård och omvårdnad.

Trachelektomier och exenterationer kräver ytterligare centralisering och bör endast utföras vid ett fåtal enheter med stor erfarenhet av dessa ingrepp.

17.3

Uppföljning

Klinisk uppföljning innefattar både detektion av eventuellt recidiv och handläggning av seneffekter av behandlingen. För detektion av recidiv behövs specialistläkarkompetens inom gynekologisk onkologi eller gynekologi med fördjupad erfarenhet av gynekologisk onkologi. För uppföljning av seneffekter av radioterapi och kirurgi kan delar av denna uppföljning utföras av onkologisjuksköterskor med specialkunskaper inom området, med hjälp av ett strukturerat beslutsstöd och under handledning (458, 459, 481). Rehabiliteringsinsatser ingår i uppföljningen och bör inkludera psykosocialt stöd, sexologisk rådgivning samt uppföljning och behandling av lymfödem. 

17.4

Bilddiagnostik

Den bilddiagnostiska utredningen av patienter med diagnostiserad cervixcancer bör i första hand utföras på det sjukhus där patienten behandlas för sin tumörsjukdom. Där måste finnas högkvalitativ teknisk utrustning i kombination med bilddiagnostisk kompetens. Standardiserade undersökningsprotokoll och rutiner för eftergranskning är nödvändiga.  

Nästa kapitel
18 Kvalitetsregister