Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av två representanter per sjukvårdsregion utsedda av Regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdprocess. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar 2021

Ola Bratt, ordförande, professor, urolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Camilla Thellenberg Carlsson, docent, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr 

Sebastian Fors, urolog, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Hampus Nugin, urolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Mellansverige

Stefan Carlsson, docent, urolog, Karolinska US, Solna, RCC Stockholm Gotland 

David Robinson, docent, urolog, Urologkliniken Regionen Jönköpings län, RCC Sydöst 

Kirsten Björnlinger, onkolog, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, RCC Sydöst

Johan Stranne, docent, urolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Jon Kindblom, med. dr., onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Olof Ståhl, med. dr., onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Fredrik Jäderling, med. dr., radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Camilla Wennerberg, uroterapeut, specialistsjuksköterska, Urologimottagningen, Kalmar länssjukhus 

Per Fransson, docent, onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Elisabeth Skeppner, med. dr., kurator, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Kent Lewén, patientrepresentant, Prostatacancerförbundet

Karin Olsson, koordinator, RCC Mellansverige

Camilla Byström, koordinator, RCC Mellansverige

24.3

Adjungerade experter

Patologi:
Viktoria Gaspar, patolog, Helsingborgs lasarett 

Bilddiagnostik (PET-DT och skintigrafi):
Jens Sörensen, professor, Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bilddiagnostik (MRT)
Jonas Wallström, med. dr., radiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Onkologi
Lennart Åström, med. dr., onkolog

Sexologi:
Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare, uroterapeut, Kirurgkliniken, Växjö

Primärvård:
Elinor Nemlander, vårdutvecklingsledare CaPrim, specialistläkare allmänmedicin, Sophiahemmets Husläkarmottagning, Stockholm

Ärftlighet och prostatacancer, genetisk testning
Anna Öfverholm, klinisk genetiker, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Anders Edholm, patolog, Skånes universitetssjukhus

Kvalitetsregister, kvalitetsindikatorer och patientöversikt
Ingela Frank Lissbrant, med. dr., onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Biverkningar från nedre urinvägar
Daniela Volz, urolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Osteoporos
Östen Ljunggren, professor i benmetabolism, Uppsala universitet 

Klinisk kemi (PSA):
Charlotte Becker, med. dr., Skånes universitetssjukhus

24.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Jan-Erik Damber, Karin Braide, Sten Nilsson, Bodil Westman, Bernt Åslund, Calle Waller, Marianne Sanderoth, Ove Andrén (ordförande 2016 till juli 2019), Johan Styrke, Eva Johansson, Göran Ahlgren, Bengt Friedrich, Marie Hjälm-Eriksson, Mats Andén, Inge Nilsson och Anna-Carin Börjedahl.

24.5

Jäv och andra bindningar

Några medlemmar i vårdprogramgruppen har av läkemedelsföretag arvoderade uppdrag som föreläsare. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer kan rekvireras från Regionalt cancercentrum i Mellansverige.

24.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Ola Bratt till vårdprogramgruppens ordförande. 

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. 

 • Region Norr
 • Region Sydöst
 • Region Västra götaland
 • Region Halland
 • Region Stockholm/Gotland
 • Region Sörmland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala Primärvård
 • Region Värmland
 • Region Örebro län
 • Region Västmanland
 • Region Gävleborg
 • E-hälsomyndigheten
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Svensk urologisk förening
 • Sveriges Arbetsterapeuter 
 • Svensk Förening för Sexologi
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO)
 • Svensk sjuksköterskeförening/Sjuksköterskor i cancervård
 • Dietisternas riksförbund
 • Fysioterapeuternas Sektion för onkologisk och palliativ fysioterapi
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi
 • Svensk förening för allmänmedicin (Sfams)
 • Nationella arbetsgruppen cancerläkemedel (NAC)
 • Nationell arbetsgrupp Prevention
 • Nationella arbetsgruppen för Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan
 • Nationellt programområde Levnadsvanor (NPO-LV)
 • Prostatacancerförbundet
 • Patientföreningen för transpersoner
 • Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet)

Utöver dessa har svar inkommit från läkemedelsföretag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.