Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av två representanter per sjukvårdsregion utsedda av Regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdprocess. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar 2019

Ola Bratt, tf ordförande, professor, urolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Camilla Thellenberg Carlsson, med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Johan Styrke, med.dr, urolog, Sundsvalls sjukhus, RCC Norr

Eva Johansson, tom okt 2019, med.dr, urolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro

Hampus Nugin, från okt 2019, urolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro

Lennart Åström, med.dr, onkolog, Gävle sjukhus, RCC Uppsala Örebro

Stefan Carlsson, docent, urolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna,
RCC Stockholm Gotland

Marie Hjälm-Eriksson, med.dr, onkolog, S:t Görans sjukhus, Stockholm, RCC Stockholm Gotland

David Robinson, docent, urolog, Urologkliniken Regionen Jönköpings län, RCC Sydöst

Mats Andén, onkolog, Länssjukhuset i Kalmar, RCC Sydöst

Ingela Franck Lissbrant, med.dr, onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Olof Ståhl, med.dr, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Göran Ahlgren, tom juni 2019, docent, urolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö, RCC Syd

Thomas Jiborn, från okt 2019, urolog, Skånes Universitetssjukhus, RCC Syd

Fredrik Jäderling, med.dr, radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockh olm

Anna-Carin Börjedahl, urologisjuksköterska, Helsingborgs lasarett

Per Fransson, docent, onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Johan Sällström, patientrepresentant, Prostatacancerförbundet

Inge Nilsson, patientrepresentant, Prostatacancerförbundet

Karin Hellström, koordinator, RCC Uppsala Örebro

24.3

Adjungerade experter

Patologi:

Viktoria Gaspar, patolog, Helsingborgs lasarett

Bilddiagnostik (PET-DT och skintigrafi):

Jens Sörensen, professor, Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bilddiagnostik (MRT):

Jonas Wallström, specialistläkare radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Sexologi:

Elisabeth Skeppner, med.dr, kurator, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare, uroterapeut, Kirurgkliniken, Växjö

Klinisk kemi (PSA):

Charlotte Becker, Skånes universitetssjukhus

Primärvård:

Elinor Nemlander, vårdutvecklingsledare CaPrim, specialistläkare allmänmedicin, Sophiahemmets Husläkarmottagning, Stockholm

Ärftlighet och prostatacancer:

Anna Öfverholm, klinisk genetiker, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

24.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Jan-Erik Damber, Karin Braide, Sten Nilsson, Bodil Westman, Kent Lewén, Bernt Åslund, Johan Stranne, Calle Waller, Marianne Sanderoth, Ove Andrén, ordf till juli 2019.

24.5

Jäv och andra bindningar

Camilla Thellenberg Carlsson har arvoderade uppdrag i Bayers expertråd för Xofigo® och i Sanofis expertråd för Jevtana®. Några medlemmar i vårdprogramgruppen har av läkemedelsföretag arvoderade uppdrag som föreläsare vid utbildningar utan anknytning till något specifikt preparat. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer kan rekvireras från Regionalt cancercentrum i Uppsala Örebro.

24.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan, som år 2012 utsåg Ola Bratt till vårdprogramgruppens ordförande. Mellan åren 2016 till juni 2019 har Ove Andrén varit ordförande i vårdprogramgruppen.

Vårdprogrammet har varit på remiss till professionen och patientföreningar för synpunkter på vårdprogrammets medicinska innehåll. Samtidigt gick remiss till regionernas linjeorganisationer för synpunkter kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. Efter remissrundan har mindre justeringar gjorts och därefter har vårdprogrammet godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC i samverkan.

Vårdprogrammet sändes på remiss till följande organisationer:

 • Svenska läkaresällskapet
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk urologisk förening
 • Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi
 • Svensk onkologisk förening
 • Svensk förening för urologisk onkologi
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Distriktssköterskeföreningen
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Svensk förening för patologi
 • Svensk förening för bild- och funktionsmedicin
 • Nationella prostatacancerregistrets styrgrupp
 • Prostatacancerförbundet (patientorganisation)
 • Svenska kuratorsföreningen
 • Svensk förening för sexologi
 • Psykologförbundet
 • Fysioterapeuterna
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Riksföreningen för företagssjuksköterskor
 • Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
 • Svensk förening för medicinsk genetik
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
 • RCC:s nationella arbetsgrupper inom cancerrehabilitering, prevention, cancerläkemedel och kontaktsjuksköterskor
 • Via RCC till de regionala vårdprocessgrupperna för prostatacancer samt regionala nätverk
Nästa kapitel
Bilaga 1. Socialstyrelsens broschyr om PSA-prov