Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av två representanter per sjukvårdsregion utsedda av Regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdprocess. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar 2021

Johan Stranne, ordförande, professor, urolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Camilla Thellenberg Carlsson, docent, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Sebastian Fors, urolog, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Hampus Nugin, urolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Mellansverige

Ingrida Verbiené, med. dr., onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Mellansverige

Stefan Carlsson, docent, urolog, Karolinska US, Solna, RCC Stockholm Gotland

Karin Holmsten, med. dr., onkolog, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm, RCC Stockholm Gotland

David Robinson, docent, urolog, Urologkliniken Regionen Jönköpings län, RCC Sydöst

Jon Kindblom, med. dr., onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Olof Ståhl, med. dr., onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Christian Torbrand, docent, urolog, Skånes sjukhus Nordväst, Helsingborg.

Fredrik Jäderling, med. dr., radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Camilla Wennerberg, uroterapeut, specialistsjuksköterska, Urologimottagningen, Kalmar länssjukhus

Mats Andén, onkolog, Länssjukhuset i Kalmar, RCC sydöst

Per Fransson, professor, onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Viktoria Gaspar, patolog, Helsingborgs lasarett

Elisabeth Skeppner, med. dr., kurator, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Kent Lewén, patientrepresentant, Prostatacancerförbundet

Karin Olsson, koordinator, RCC Mellansverige

Petrus Stenson, koordinator, RCC Mellansverige

24.3

Adjungerade experter

Bilddiagnostik (PET-DT och skintigrafi)

Jens Sörensen, professor, Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bilddiagnostik (MRT)

Jonas Wallström, med. dr., radiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Sexologi

Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare, uroterapeut, Kirurgkliniken, Växjö

Primärvård

Elinor Nemlander, vårdutvecklingsledare CaPrim, specialistläkare allmänmedicin, Sophiahemmets Husläkarmottagning, Stockholm

Ärftlighet och prostatacancer, genetisk testning


Ekaterina Kuchinskaya, med. dr., klinisk genetiker, Universitetssjukhuset i Linköping

Kvalitetsregister, kvalitetsindikatorer och patientöversikt

Ingela Frank Lissbrant, med. dr., onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Biverkningar från nedre urinvägar


Daniela Volz, urolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Klinisk kemi (PSA)


Charlotte Becker, med. dr., Skånes universitetssjukhus

OPT/Urologi


Ola Bratt, professor, urolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Urologi


Anna Lantz, docent, urolog, Karolinska universitetssjukhuset

Onkologi

Anna Kristiansen, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Kirsten Björnlinger, onkolog, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Adalsteinn Gunnlaugsson, docent, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet

Adjungerade patientföreträdare


Gert Malmberg

Hans Joelsson

Jan Frick

24.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Kristen Björlinger, Lennart Åström, Anna Öfverholm och Östen Ljunggren

24.5

Jäv och andra bindningar

Några medlemmar i vårdprogramgruppen har av läkemedelsföretag arvoderade uppdrag som föreläsare. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer kan rekvireras från Regionalt cancercentrum i Mellansverige.

24.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Johan Stranne till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll.

 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Stockholm
 • Region Skåne
 • Region Skåne, AKO-Skåne
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region: Uppsala Synpunkter inkomna från Bild- och funktionsmedicinskt centrum på Akademiska sjukhuset samt från primärvården.
 • Region: Värmland
 • Region: Västra Götalandsregionen
 • Ansvarig läkare för prostatacancer på STG
 • Distriktssköterskeföreningen i Sverige.
 • Huvudprövare i nationell prövarinitierad studie
 • NAC (nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel)
 • Nationella arbetsgruppen (NAG) Cancerprevention RCC
 • Nationella primärvårdsrådet
 • Patientföreningen ProLiv Väst
 • PrimärvårdsKvalitet
 • Prostatacancerförbundet
 • RCC:s nationella stödteam för cancerregistret
 • Regionala arbetsgruppen (RAG) prostatacancer, Region Stockholm-Gotland.
 • RPO Rehabilitering Habilitering och Försäkringsmedicin, Stockholm Gotland
 • Svensk förening för lymfologi genom Karin Johansson, ordf.
 • Svensk Förening för Nuklearmedicin
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk Urologisk Förening
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Utöver dessa har svar inkommit från läkemedelsföretag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession. Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av dem, har vårdprogrammet godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.