Till sidinnehåll

Primär prevention

Rekommendationer

  • Det saknas vetenskapligt underlag för primärprevention av prostatacancer.
  • Samtliga män med prostatacancer bör rekommenderas att inte röka.
5.1

5-alfareduktashämmare

Det finns två 5-alfareduktashämmare på marknaden: finasterid och dutasterid. I en stor, randomiserad, dubbelblind studie behandlades män med finasterid eller placebo under 7 år, samtidigt som de följdes med regelbundna PSA-prov 26. Färre män som behandlades med finasterid diagnostiserades med prostatacancer med Gleasonsumma ≤6 (absolut riskminskning 6 procentenheter), medan något fler diagnostiserades med Gleasonsumma 7–10 (absolut riskökning 1,3 procentenheter) 26. Dödligheten i prostatacancer påverkades inte 27. Ökningen av diagnostiserad prostatacancer med Gleasonsumma ≥7 kan bero på att finasterid gör det lättare att diagnostisera sådan cancer 28. Registerstudier talar för att 5-alfareduktashämmare minskar sannolikheten för diagnos av prostatacancer med Gleasonsumma 6 och 7, men inte påverkar andelen män som diagnostiseras med prostatacancer med Gleasonsumma 8–10 282930. Fyra års behandling med dutasterid minskar detektion av cancer med Gleasonsumma 6 med 5 procent-enheter vid ombiopsi hos män med PSA 2,5–10 µg/l, men inte detektion av Gleasonsumma ≥7 31. En svensk registerstudie har också visat, efter en mediantid på 8 år, att behandling med 5-alfareduktashämmare inte ökar risken för död i prostatacancer32.

5.2

Acetylsalicylsyra, statiner och metformin

Metaanalyser av studier med andra primära effektmått har visat att långvarig medicinering med acetylsalicylsyra och andra icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel minskar risken för att dö i olika cancerformer, däribland prostatacancer 3334. En liknande metaanalys har visat minskad risk för avancerad prostatacancer 35. Medicinering med statiner har associerats med minskad risk för avancerad prostatacancer och död i prostatacancer 3637. Även metformin har associerats med minskad risk för prostatacancer 38. Sambanden är inte så starka att man kan rekommendera något av dessa läkemedel för att förebygga uppkomsten av prostatacancer.

5.3

Vitaminer, spårämnen och kostfaktorer

En rad olika kostfaktorer och näringsämnen har i epidemiologiska studier associerats med minskad risk för prostatacancer, men för samtliga faktorer finns också studier som inte har visat några sådana samband. Detta gäller t.ex. sojabönor, tomater, granatäppeljuice, grönt te, selen och E-vitamin 13. En stor randomiserad studie kunde inte påvisa någon gynnsam effekt av vitamin E och selen; risken för prostatacancer var tvärtom ökad 39.

5.4

Tobaksrökning

Tobaksrökning har ett flertal väldokumenterade negativa hälsoeffekter, inklusive ökad komplikationsrisk vid kirurgiska ingrepp och behandlingsrelaterade biverkningar efter strålbehandling. Förutom dessa finns viss evidens för att tobaksrökning ökar risken för män att drabbas av aggressiv prostatacancer, få återfall efter kurativt syftande behandling för prostatacancer och dö av prostatacancer 16171819. Män med konservativt behandlad lågrisk eller mellanrisk prostatacancer löper större risk för att dö av rökningsrelaterade sjukdomar än av sin prostatacancer 20.