Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

19.1

Kvalitetsregister för binjuretumörer

Det finns i dagsläget inget specifikt kvalitetsregister för binjuretumörer. Däremot finns ett kirurgiskt kvalitetsregister (Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery, SQRTPA) i vilket samtliga patienter som genomgår binjurekirurgi ska registreras.

19.2

Cancerregistret

Alla maligna endokrina tumörer, men även tumörer med hormonöverproduktion (dvs. även godartade) ska registreras i Cancerregistret. För dessa behöver separat A-anmälan upprättas elektroniskt via CanINCA eller på blankett.

Cancerregistret har funnits sedan 1958 och är ett av landets äldsta hälsodataregister. Registret ger underlag för såväl planering och utvärdering av sjukvård och förebyggande insatser som epidemiologisk och tumörbiologisk forskning.

Cancerregistret är inrättat enligt lag och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 2016:7) beskrivs hur samtliga vårdgivare (vilket innefattar landsting, kommuner och privata vårdgivare) är skyldiga att rapportera till cancerregistret. I föreskriften beskrivs också detaljerat vilka tumörtillstånd som ska rapporteras. Trots registrets namn omfattas inte bara elakartade tumörsjukdomar utan även vissa tillstånd som är godartade, premaligna, eller har oklar malignitetspotential ingår i registret.

För ytterligare information: https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerregistret/