Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendation

Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och vara uppmärksam på sina alkoholvanor (++++).

Preoperativt och postoperativt bör levnadsvanor diskuteras med alla patienter, hänvisa gärna till skrifterna:

Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer.  

Samtal om hälsa – en motivations guide för samtal om levnadsvanor och sjukdomsprevention. 

Om detta är otillräckligt kan dietist eller annan profession i teamet kring patienten kontaktas för rådgivning.

17.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning. https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/          

17.2

Fysisk aktivitet

För varje patient som är behandlad för binjuretumör gäller att omfattningen av och typ av fysisk aktivitet bör vara individanpassad. Exempelvis kan en patient som är beroende av substitution av glukokortikoider behöva anpassa sin dos och/eller tidpunkt för kortisonintag utifrån träningen intensitet, duration och tid på dagen.  Hur detta görs är mycket individuellt. Det är dock viktigt att patientansvarig läkare är medveten om detta och kommunicerar detta till individer som har binjurebarksvikt.

Att vara fysiskt aktiv ökar välbefinnandet även hos patienter med en cancerdiagnos. Både muskelstärkande och konditionsinriktad fysisk aktivitet, till exempel cykling, simning/vattengympa, jogging, dans eller gruppträningspass ger ökad puls och andning samt kan minska de cancerrelaterade symtomen såsom trötthet. Patienten bör anpassa träningen efter dagsformen under pågående behandling. Vid pågående infektion ska man vila. 

Man kan få stöd av fysioterapeut och få ett recept på fysisk aktivitet, ett så kallat FaR (FYSS, 2017).

17.3

Rökning

Om patienten är rökare bör patienten informeras om rökningens negativa effekt vid operation. Patienten kan hänvisas till rökavvänjning via primärvården, till den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp eller till den nationella Sluta röka-linjen: 020-84 00 00.

17.4

Komplementär och alternativ medicin

För kontinuerlig dialog med patienten kring komplementär och alternativ medicin, frågan kan även belysas i samband med upprättande av Min Vårdplan. Patienten bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel. Läs mer på RCC webbplats, där finns även broschyr för nedladdning.

17.5

Alkohol

Patienten bör vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar. Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.