Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Palliativ vård och insatser

Rekommendationer

  • Specialister i palliativ medicin samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad kan vid behov inkluderas i ett multidisciplinärt team i vården av patienter med melanom och deras närstående.
  • Specialister i palliativ vård samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad kan stödja svårt sjuka patienter och deras närstående genom att förbättra symtomkontroll, minska ångest och skapa förutsättningar för vård där patienten och de närstående önskar.
  • Specialister i palliativ medicin samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad bör inkluderas i ett multidisciplinärt team i vården av patienter med melanom för att förbättra symtomkontroll, ge stöd till patienter och deras närstående, och vid behov koordinera vården av patienter med melanom mellan olika vårdgivare. Patienter med melanom och närstående med komplexa behov bör erbjudas remiss till ett specialiserat palliativt team i alla stadier av melanomsjukdomen.

I samband med att onkologisk behandling avslutas så bör patienten erbjudas brytpunktssamtal.

Läs mer i det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Svenska palliativregistret

Nationella vårdplanen för palliativ vård som är ett beslutsstöd för vård av patienter i livets slutskede. 

Nästa kapitel
13 Omvårdnad och rehabilitering