Till sidinnehåll

Behandling av återfall

Vid recidiv (återfall) eller residualtumör ska patienten bedömas kliniskt med avseende på såväl tumörutbredning som allmäntillstånd. Vid regionala lymf­körtelåterfall bör man även utreda om det finns ett synkront lokalt recidiv eller en ny primär­­­tumör.

Radiologisk utredning ska kartlägga lokal och regional tumörförekomst samt förekomst av eventuella fjärrmetastaser, varefter patienten åter diskuteras vid en multidisciplinär konferens.

12.1

Kirurgisk behandling vid återfall

12.1.1

Kurativ intention

Vid kirurgisk behandling av lokala recidiv eller residualtumörer är det viktigt att bedöma om tumören är resektabel med tillräcklig marginal, om primärslutning är möjlig, eller om rekonstruktion behövs samt om onkologisk behandling är ett alternativ. Vid fortsatt kirurgisk behandling bör man även diskutera behovet av postoperativ strålbehandling.

12.1.2

Palliativ intention

Kirurgi kan även vara ett alternativ vid palliativ behandling, till exempel en (begränsad) halslymfkörtelutrymning för att undvika hudgenombrott av tumör hos en patient där onkologiska alternativ är uttömda. Fjärrmetastaser behandlas sällan kirurgiskt men kan diskuteras i utvalda fall till exempel solitär lung­metastas vid spott­körtel­cancer.

12.2

Onkologisk behandling vid återfall

12.2.1

Strålbehandling vid återfall

För patienter som inte tidigare erhållit strålbehandling, gäller samma behandlingsprinciper som vid primär behandling, se avsnitt 11.3.1 Strålbehandling.

12.2.2

Rebestrålning

Om tumörutbredningen vid ett återfall är begränsad eller om det finns en ny primärtumör i ett tidigare strålbehandlat område, kan rebestrålning vara en kurativ eller palliativ möjlighet. Om det finns en kurativ intention bör man kunna behandla till en dosnivå som motsvarar åtminstone 60 Gy. Ju längre tid som gått sedan den tidigare strålbehandlingen, desto bättre förutsättningar finns till en framgångsrik ny behandling. Man anser att det är en fördel att det gått mer än 2 år och att det är nödvändigt att det gått mer än 6 månader. Man bör också ta hänsyn till hur påverkade vävnaderna i området är, det vill säga fibros, atrofi och funktionsstörning. Målområdet bör vara så litet som möjligt och man måste respektera toleransdosen för medulla (förlängda märgen) i återfalls­situationen 114. Det finns ett nomogram för att beräkna förut­sättningarna för en lyckad rebestrålning 115 och en genomförd analys av prognosen vid re­bestrålning 116.

12.2.3

Medicinsk tumörbehandling vid återfall

12.2.3.1

Kurativ intention

De patienter som inte tidigare erhållit radiokemoterapi kan erbjudas denna behandling enligt tidigare beskrivna principer, se avsnitt 11.3.3. Enbart medicinsk tumörbehandling bedöms inte som kurativ vid HH-cancer.

12.2.3.2

Palliativ intention

Se avsnitt 11.3.3.2 Palliativ medicinsk tumörbehandling.