Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancer­centrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

Regionala cancercentrum i samverkan utsåg 2022 en arbetsgrupp för att revi­dera det nationella vårdprogrammet från 2019.

Nationella styrgruppen för kvalitetsregistret har en bred förankring i profes­sionen inom alla sjukvårdsregioner i landet. De i styrgruppen som inte blev utsedda att ingå i arbetsgruppen har adjungerats till gruppen. Det gäller också patientföreträdarna. Utöver dessa har specialkompetens tillförts gruppen med representanter för omvårdnad, patologi, radiologi och käkkirurgi. Regionalt cancercentrum Väst har varit stödjande enhet för arbetet.

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Eva Hammerlid, prof., överläkare (ordf.), ÖNH, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst

Hedda Haugen Cange, med.dr, överläkare , Onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst

Karin Söderkvist, med.dr, överläkare, Onkologen, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Baris Erdogan, överläkare, ÖNH, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Tomas Ekberg, med.dr, överläkare, ÖNH, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Johan Reizenstein, överläkare, Onkologen, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Mellansverige

Lalle Hammarstedt Nordenvall, docent, överläkare, ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm-Gotland

Einar Björgvinsson, överläkare, Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm-Gotland

Lovisa Farnebo, docent, överläkare, ÖNH, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydost

Mattias Olin, överläkare, Onkologen, Länssjukhuset Ryhov, RCC Sydost

Maria Gebre-Medhin, docent, överläkare, Onkologen, Skånes universitets­sjukhus, RCC Syd

Anna Hafström, docent, överläkare, ÖNH, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Agneta Hagren, sjuksköterska, ÖNH, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

24.3

Adjungerade författare

Jan Nyman, docent, överläkare, Onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst

Petra Witt Nyström, med.dr, överläkare, Onkologen, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Stefan Kristiansson, överläkare, ÖNH, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Mellansverige

Pär Stjärne, professor, överläkare, Karolinska institutet, RCC Stockholm-Gotland

Pedro Farrajota Neves da Silva, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm-Gotland

Anders Näsman, patolog, docent, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm-Gotland

Lennart Flygare, docent, övertandläkare, Bild- och funktionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Bea Kovacsovics, överläkare, Röntgenklin., Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydost

Margareta Nilsson, med.dr, överläkare, Neuroradiologi, Skånes Universitetssjukhus, RCC Syd

Viveca Henriksson Rahm, överläkare, Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm-Gotland

Anna Grabowska, Specialistläkare, Neuroradiologi, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Ahmed Abdulilah Mohammed, överläkare, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Mellansverige

Mia Ljevac Vidovic, överläkare, Neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst

Agneta Hagren, ordförande Omvårdnadsgruppen, kontaktsjuksköterska, ÖNH, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Eva Ekvall Hansson, leg fysioterapeut, professor, ÖNH, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Karin Sjögren, logoped, Logopedimottagningen, Skånes Universitetssjukhus, RCC Syd

Stina Bjärkhed, kontaktsjuksköterska, Onkologmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, RCC Sydost

Karin Jontell, leg dietist, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Camilla Karlsson, leg tandhygienist, Länsverksamhetsområde Huvud-, Hals och Plastikkirurgi, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Mellansverige

Maria Kastberg, specialistsjuksköterska Onkologi, Strålbehandlingen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Michael Forman, övertandläkare, OFM, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Sara Olofsson, specialistsjuksköterska onkologi, Strålbehandlingen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Helena Ullgren, specialistsjuksköterska onkologi, palliativ vård, medicine doktor, Karolinska Comprehensive Cancer center, Tema cancer, RCC Stockholm-Gotland

24.4

Patientföreträdare

Ulf Jönsson, socionom, Mun- och halscancerförbundet
Gun Olsson, sjuksköterska, Mun- och halscancerförbundet

24.5

Stödjande funktioner

Madeleine Helmersson, statistiker, RCC Väst
Tim Säll, statistiker, RCC Väst
Anna Sandelin, utvecklingsledare, RCC Väst
Nina Hautanen, utvecklingsledare, RCC Väst

24.6

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer medverkade i föregående revidering av vårdprogrammet:

Eva Hammerlid, ordförande, SU Göteborg, RCC Väst
Hedda Haugen Cange, SU Göteborg, RCC Väst
Karin Söderström, NUS Umeå, RCC Norr
Eva Brun, SUS Lund, RCC Syd
Lovisa Farnebo, US Linköping, RCC Sydost
Mattias Olin, Ryhov Jönköping, RCC Sydost
Anders Högmo, KS Solna, RCC Stockholm-Gotland
Helena Sjödin, KS Solna, RCC Stockholm-Gotland
Tomas Ekberg, AS Uppsala, RCC Mellansverige
Lena Norberg Spaak, NUS Umeå, RCC Norr
Johan Reizenstein, US Örebro, RCC Mellansverige
Anna Hafström, SUS Lund, RCC Syd
Agneta Hagren, SUS Lund, RCC Syd
Johan Wennerberg, SUS Lund, RCC Syd
Anders Westerborn, US Örebro, RCC Mellansverige
Magnus Niklasson, SU Göteborg, RCC Väst
Jan Nyman, SU Göteborg, RCC Väst
Katarina Zborayova, NUS Umeå, RCC Norr
Göran Laurell, AS Uppsala, RCC Mellansverige
Pedro Farrajota Neves da Silva, KS Solna, RCC Stockholm-Gotland
Anders Näsman, KS Solna, RCC Stockholm-Gotland
Göran Kjeller, Göteborg, RCC Väst
Valentina Muratidu, AS Uppsala, RCC Mellansverige
Martin Beran, NÄL Trollhättan, RCC Väst
Christer Jensen, SU Göteborg, RCC Väst
Lennart Flygare, NUS Umeå, RCC Norr
Bea Kovacsovics, US Linköping, RCC Sydost
Margareta Nilsson, SUS Lund, RCC Syd
Inger Nilsson, SU Göteborg, RCC Väst
Viveca Henriksson Rahm, NKS/Solna, RCC Stockholm-Gotland
Olof Rudling, SUS Lund, RCC Syd
Anna Grabowska, AS Uppsala, RCC Mellansverige
Ahmed Abdulilah Mohammed, US Örebro, RCC Mellansverige
Caterina Finizia, SU Göteborg, RCC Väst
Agneta Hagren, SUS Lund, RCC Syd
Brith Granström, NUS Umeå, RCC Norr
Karin Sjögren, SUS Malmö, RCC Syd
Eva Ekvall Hansson, SUS Lund, RCC Syd
Helena Ullgren, KS, RCC Stockholm-Gotland
Maja Karrberg, US Linköping, RCC Sydost
Maria Kastberg, SU Göteborg, RCC Väst

24.7

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående upp­drag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävs­deklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancer­centrum i Uppsala–Örebro.

24.8

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Eva Hammerlid till vårdprogramgruppens ordförande.

Version 3.1 har inte varit på remissrunda. Ändringar i version 3.1 har godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan (infiormationspunkt).

Remissversionen av version 3.0 av vårdprogrammet publicerades öppet på cancer­centrum.se. Remissversionen gick till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vård­programmet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan lämnade nedan listade organisationer synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa in­kom svar från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • AKO Skåne, verksamma inom Region Skåne
 • Distriktssköterskeföreningen i Sverige.
 • Kunskapsteam cancer i primärvården, Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm
 • NAG Cancerprevention - RCC
 • Nationella Arbetsgruppen Cancerläkemedel
 • Nationella primärvårdsrådet
 • NPO Tandvård
 • PrimärvårdsKvalitet
 • Regionalt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin - Region Stockholm och Region Gotland
 • Roche AB
 • Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland har valt att yttra sig gemensamt inom ramen för samverkan inom den Sydöstra sjukvårdsregionen. Svaret har beretts med sakkunnigstöd från regionalt programområde cancersjukdomar, RAG onkologi samt RAG ÖNH.
 • Svensk förening för endoskopisk skallbaskirurgi (SFESK)
 • Svensk förening för lymfologi genom Karin Johansson, ordf
 • Svensk Förening för Nuklearmedicin
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin
 • Svensk förening för sexologi via Malin Swartling, Rehabiliteringsläkare och Fellow of the European Commission of Sexual Medicine, ansvarig för den sexologiska verksamheten vid Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Svensk sjuksköterskeförening Sjuksköterskor i cancervård (FÖNH)
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH)
 • Svensk förening för endoskopisk skallbaskirurgi (SFESK)
 • Sveriges tandhygienister
 • TLV
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Patient- och närståenderådet (PNR) Väst, Västra Götaland
 • Region Halland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Örebro län
 • Samordnande teamet för cancerrehabilitering i Region Halland
 • Region Uppsala Synpunkter inkomna endast från Bild- och funktionsmedicinskt centrum på Akademiska sjukhuset
 • Regionerna Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten
 • Västra Götalandsregionen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.