Till sidinnehåll

Sammanfattning

Huvud- och halscancer (HH-cancer) är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör (CUP-HH). Incidensen av HH-cancer har ökat med 25 % sedan 2008, och det är HPV-inducerade tumörer i orofarynx som ökar snabbast.

Det första nationella vårdprogrammet för HH-cancer i Sverige publicerades 2015 och har nu reviderats. Arbetet är genomfört på uppdrag av Regionala cancercentrum i samverkan.

Vårdprogrammet är uppdelat i en allmän del och en tumörspecifik del. Den allmänna delen beskriver allmängiltiga principer vid HH-cancer. Den innefattar bl.a. etiologi, riskfaktorer, symtom, allmänna principer för diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering. I den tumörspecifika delen beskriver vi mer detaljerat det som är viktigt för respektive diagnosgrupp, t.ex. incidens, symtom, utredning, behandling och prognos.

Inom varje diagnosgrupp finns det undergrupper med tumörer som skiljer sig åt i växtsätt samt risk för spridning. Mot bakgrund av att det inte finns tillräckligt med studier på undergruppsnivå är evidensgradering vansklig och tillräckligt med underlag saknas. I stället hänvisar vi i texten till de studier som haft betydelse för våra ställningstaganden. Trots regionala behandlingsskillnader har gruppen enats om grundläggande strategier för behandling inom varje diagnosgrupp. Där det inte funnits vetenskapligt underlag för vilken behandlingsmetod som ger bäst resultat har vi angett alternativ.

Eftersom diagnosgrupperna är små är det extra viktigt att tumörklassificeringen är optimal och därför redovisas klassifikationen för varje diagnosgrupp enligt UICC 2017.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) har varit en viktig förutsättning för arbetet med vårdprogrammet, och vi har använt utdata från registret när vi redovisat ledtider, incidens och prognos.

Standardiserat vårdförlopp (SVF) för HH-cancer infördes i januari 2015. Enligt SVF är den maximala tiden från remissankomst till behandlingsrekommendation på MDK (multidisciplinär konferens) 18 dagar, och från behandlingsbeslut till kirurgisk behandling 12 dagar respektive 20 dagar för onkologisk behandling. Effektivitet i vårdprocessen är viktig för att kunna förbättra våra resultat och sedan SVF infördes har ledtiderna minskat med cirka 10 dagar.

En utredning gällande nivåstrukturering av HH-cancerbehandlingen pågår. I dag sker den kirurgiska behandlingen på universitetssjukhusen, medan strålbehandlingen även ges på en del länssjukhus.

Sedan föregående vårdprogram har protonbestrålning i Sverige tillkommit och robotkirurgi är under utveckling. Vidare har immunterapi vid HH-cancer börjat att introduceras.

Då incidensen ökar för HH-cancer behövs en ökad kapacitet för utredning, behandling och rehabilitering av dessa patienter. Likaså behöver ledtiderna förkortas ytterligare samt kompetensen hos personalen upprätthållas kontinuerligt.