Till sidinnehåll

Inledning

Huvud- och halscancer (HH-cancer) är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtel-metastas på halsen med okänd primärtumör (CUP-HH). Inom varje grupp finns det undergrupper som skiljer sig åt i växtsätt, risk för spridning, prognos och behandling. Det gäller till exempel cancer i munhålan som delas in i 5 olika tumörlokaler (tunga, tandkött, munbotten, hårda gommen, kindslem­hinnan), var och en med en unik kod enligt den svenska versionen av ICD-10 1.

Tumörerna indelas i 9 diagnosgrupper enligt ICD-10-klassifikationen och samma indelning gäller för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR):

  1. Läppcancer
  2. Munhålecancer
  3. Orofarynxcancer (cancer i mellansvalget)
  4. Nasofarynxcancer (cancer i nässvalget)
  5. Hypofarynxcancer (cancer i nedre svalget)
  6. Larynxcancer (cancer i struphuvudet)
  7. Spottkörtelcancer
  8. Näs- och bihålecancer (inkluderar cancer i mellanörat)
  9. Lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör, CUP-HH

Det första nationella vårdprogrammet för HH-cancer publicerades 2015, och har reviderats under 2019.

Vårdprogrammet är uppdelat i en allmän del som gäller för all HH-cancer och en tumörspecifik del, som beskriver diagnosgrupperna i separata avsnitt. För varje diagnosgrupp beskrivs anatomi, epidemiologi, symtom, utredning, behandling, uppföljning och prognos.

Svenska kvalitetsregistret för huvud- och halscancer (SweHNCR) startade 2008 och används för att ta fram data som underlag i vårdprogramsarbetet. Sedan registret introducerades 2008 har antalet fall av HH-cancer ökat med 42 %. Det är framför allt orofarynxcancer som ökar snabbt och majoriteten av fallen är HPV-inducerade. I kvalitetsregistret finns data om aktuella behandlings-metoder, återfall och överlevnad. I och med arbetet med vårdprogram och kvalitetsregister har ett starkt professionellt nätverk skapats som successivt analyserar registerdata i syfte att förbättra vården för patienter med HH-cancer.

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogramgruppen har tillsammans med de adjungerade författarna i olika arbetsgrupper tagit fram förslag på revidering av innehållet och text till vårdprogrammet. Avstämning och diskussion har skett via möten samt e-post.

Vårdprogrammet är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2024-05-07. Beslut om implementering tas i respektive region i enlighet med överenskomna rutiner. Stödjande Regionalt cancercentrum är Regionalt cancercentrum Väst.

Tabell 1. Tidigare versioner

Datum

Beskrivning av förändring

2015-08-25

Version 1.0 fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2019-02-05

Version 2.0 fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2021-10-05

Version 2.1. Revidering av maxdos för Lidokain i kapitel 11.6.2.

2022-01-14

Version 2.2. Revidering av mediantiden i kapitel 3 för Ledtid från remissankomst till behandlingsbeslut. Mål: medianvärde 23 dagar.

2022-09-13

Version 2.3. Komplettering avseende immunterapi som nytt alternativ vid första linjens palliativa behandling.

Avser en behandlingsindikation som prövats och rekommenderats av NT-rådet i maj 2020. I praktiken har samtliga regioner sedan dess handlagt dessa patienter i linje med nu uppdaterad vårdprogramstext.

2023-11-14

Version 3.0 fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan


Tidigare vårdprogram publiceras inte men kan begäras ut från Regionala cancercentrum, info@cancercentrum.se.

2.2

Förändringar jämfört med föregående version

I denna version av vårdprogrammet justerades process- och resultatindikatorer samt målnivåer för kvalitetsindikatorer i kapitel 21.

I version 3.0 reviderades samtliga kapitel. UICC version 7 hade utgått och enbart version 8 redovisas nu. De figurer som redovisas baserat på data från kvalitetsregistret visar emellertid tumörstadium enligt UICC version 7. 

Den histopatologiska informationen har uppdaterades och utökades i flera kapitel, se avsnitt 19.13 Spottkörtelcancer, avsnitt 19.14 Näs- och bihålecancer samt kapitel 8 Diagnostik och kapitel 9 Tumörklassifikation.

I näs-bihålekapitlet tillkom två histopatologiska tumörer, slemhinne­melanom och olfactoriusneuroblastom, varav slemhinnemelanomen ingår i kvalitetsregistret.

I revisionen infördes en del mindre förändringar utan några större skillnader i kostnad. De flesta är sådana som successivt genomförts i den kliniska vardagen.

Indikationen för PET-CT utvidgades som en del i utredning och uppföljning av vissa tumörlokaler.

Karboplatin ersatte cetuximab som förstahandsalternativ vid konkomitant behandling av orofaryngeal cancer när kontraindikationer föreligger för cisplatin.

Sentinel node har införts på vissa universitetssjukhus vid utredning av N0 hals som ett alternativ till diagnostisk körtelutrymning vid cancer i munhåla. Sentinel node bedöms vara en säker och kostnadseffektiv metod för att hitta ockult metastasering.

2.3

Standardiserat vårdförlopp

För huvud- och halscancer finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med 2015. SVF vårdförlopp har reviderats samtidigt med revisionen av det aktuella vårdprogrammet.

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standard­i­serade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vård­programmet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vård­programmet men kan också läsas i sin helhet i Kunskapsbanken.

2.4

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårds­verksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Primärvården har, sedan juni 2021, ett särskilt ansvar att tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolk­ningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar (13 kap). Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att upp­fylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen (2014:821 3 kap) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bland annat diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjlig­heten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar. Patienten har också rätt att få information om metoder för att förebygga sjukdom och skada (3 kap. 1 §). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt samt information om möjlighet till ny medicinsk bedömning, även inom annan region. Vård­givaren ska även informera patienten om regionens elektroniska system för listning av patienter hos utförare. Vårdgivaren ska också informera om möjlig­heten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppen­vård. Enligt det så kallade patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, till exempel hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vård­förlopp som Regionala cancercentrum (RCC) har tagit fram och som regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin.

I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att beakta barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd (5 kap. 7 §).

2.5

Evidensgradering

Huvud- och halscancer omfattar 9 diagnosgrupper som i sin tur är uppdelade på många undergrupper, till exempel cancer i munhålan innefattar 5 under­grupper. Vidare varierar dessa undergruppers biologi såsom växtsätt, risk för spridning, aggressivitet och prognos. Vid till exempel näs-/bihålecancer, som är en ovanlig diagnos, finns cirka 12 olika histo­patologiska diagnoser och vid cancer i spott­körtlarna cirka 20 histo­patologiska diagnoser. Undergrupperna är därför små och det är svårt att få tillräckligt stora grupper att studera. De flesta studier baseras på sammanslagna grupper vilket gör dem vanskliga att ut­värdera och evidensgradera för enskilda diagnoser.

Vårdprogramgruppen har därför beslutat att göra litteraturhänvisningar med referenser på sedvanligt sätt. När vi tar ställning till strategier för handläggning eller behandling så är det grundat på våra ställningstaganden som expertgrupp.

2.6

Begreppsförklaringar och förkortningar

Tabell 2. Begreppsförklaringar och förkortningar

5-Fu

5-fluorouracil

Adjuvant

Onkologisk behandling som ges efter den primära behandlingen

BMI

Body Mass Index (Vikt i kg/längden i meter i kvadrat)

CBCT

Cone Beam CT

CUP

Cancer of Unknown Primary (cancer med okänd primärtumör)

CUP-HH

Lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör

DNA

Deoxiribonukleinsyra, det kemiska ämne som bär genetisk information

DT/CT

Datortomografi, Computed Tomography

EBV

Epstein-Barr-Virus

EGFR

Epidermal Growth Factor Receptor

FDG

Fluorodeoxyglucose

FFPE

Formalinfixerad parafinbäddad

FNAC/FNP

Finnålsaspirationscytologi/finnålspunktion

Gy

Gray

HH-cancer

Huvud- och halscancer

HPV

Humant papillomvirus

i.v

Intravenös

IMRT

Intensity Modulated Radiation Therapy

INCA

Informationsnätverk för cancervården

KVAST

Kvalitets- och standardiseringskommittén (diagnostiskt styrdokument för patologi)

MDK

Multidisciplinär konferens

MHCF

Mun- och Halscancerförbundet

Metakrona tumörer

Tumörer som uppkommer > 6 månader på olika lokalisationer

MRT

Magnetisk resonanstomografi

NGT

Nasogastrisk sond (nasogastric tube)

Neoadjuvant

Onkologisk behandling som ges innan den primära behandlingen

NOS

Ospecificerad (Not otherwise specified)

NSF

Nefrogen systematisk fibros

ONB

Olfactoriusneuroblastom

PAD

Patologisk anatomisk diagnos

PAL

Patientansvarig läkare

Panendoskopi

Undersökning av näsa, mun, svalg, struphuvud, luftvägar och matstrupe under narkos

PCR

Polymeras Chain Reaction (polymeraskedjereaktion)

PEG

Perkutan endoskopisk gastrostomi

PET-CT

Positron Emmision Tomography-Computed Tomography

PF

Cisplatin och 5-fluorouracil i kombination

PPI

Protonpumpshämmare

Px

Provexcision

RCC

Regionalt cancercentrum

Recidiv

Återfall

Residual

Kvarvarande tumör, resttumör

Salvage

Kirurgi som utförs då den primära behandlingen inte haft avsedd effekt eller vid återfall

SCC

Skivepitelcancer

SIB

Simultan Integrerad Boost (strålbehandlingsteknik)

SNAC

Sinonasalt adenokarcinom

SNUC

Sinonasal oidentifierad cancer

Synkrona tumörer

Samtidigt förekommande tumörer inom 6 månader

TORS

Transoral robotkirurgi