Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Detta är det tredje nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer (HH-cancer). Det övergripande målet är att sprida kunskapen om HH-cancer i Sverige, bidra till bättre och mer enhetlig vård samt ge riktlinjer för utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering. Vidare att ge patienter och närstående en möjlighet till ökad information, öka samarbetet mellan de discipliner som deltar i utredning, behandling och rehabilitering och ge stöd åt de personalkategorier som kommer i kontakt med dessa patienter.

Vårdprogrammet är även till för att stimulera forskning och utveckling samt ge underlag för förbättring i det preventiva arbetet för HH-cancerpatienterna.

Den nationella cancerstrategin ställer krav på utveckling och förbättring av HH-cancersjukvården. Man strävar efter att förbättra överlevnaden och omvårdnaden generellt samt ge mer jämlik vård inom landet. För att klara detta behövs god kompetens och vård av hög kvalitet, god tillgänglighet inom utredande och behandlande enheter, kontinuerlig uppdatering av avancerad teknologi samt fungerande stödteam. All personal som arbetar med patienter med HH-cancer bör få kontinuerlig utbildning inom området.

För kvalitetsindikatorer och målnivåer, se Kapitel 21. Dessa berör ledtider, olika processmått samt överlevnad.