Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

När utredningen är klar diskuteras patienten vid en multidisciplinär konferens (MDK) som hålls på respektive universitetssjukhus minst en gång per vecka. Denna bör genomföras inom 18 kalenderdagar från start av SVF.

Syftet med konferensen är att fastställa diagnos och tumörstadium samt erbjuda patienten en optimal behandling. Konferensen är multidisciplinär och utformningen kan variera. I konferensen deltar ÖNH-specialist med tumör­kirurgisk inriktning, onkolog med huvud- och halsinriktning, radiolog, patolog, sjukhustandläkare, kontaktsjuksköterska samt vid behov andra inbjudna specialister (till exempel käkkirurg, plastikkirurg, neurokirurg, käkprotetiker, logoped eller dietist).

Under konferensen blir aktuella vävnadsprover och radiologiska under­sökningar demonstrerade och eftergranskade. Tumören TNM-klassificeras enligt UICC 62 och patientens allmänna tillstånd bedöms enligt WHO:s performance status, se bilaga 3 Bedömning av allmäntillståndet (performance status).

Efter diskussion fattas beslut om vilken behandling som patienten rekommen­deras med vårdprogrammet som underlag.

Behandlingen erbjuds patienten efter MDK, varefter en individuell vårdplan upp­rättas tillsammans med patienten och de närstående.