Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer:

Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och alkohol före och efter ett kirurgiskt ingrepp samt under cancerbehandling. 

16.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av råd­givning. Patientriktad information finns i Min vårdplan huvud- och halscancer.

16.2

Levnadsvanor

Levnadsvanorna bör uppmärksammas hos varje patient och patienten bör få personcentrerad information om levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor). Patienten bör delges information om levnadsvanor från Min vårdplan huvud- och halscancer. Se även Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor prevention och behandling (kunskaps­stodforvardgivare.se)

16.2.1

Matvanor

De kostråd som gäller hela befolkningen, se Livsmedelsverket/Kostråd, är lämpliga så länge patienten inte har några nutritionsproblem eller risk för undernäring, se det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Se avsnitt 15.5.2.

16.2.2

Rökning

Rökning försämrar syresättningen i vävnaderna, hämmar immunförsvaret och fördröjer läkningsprocessen. Personer som har rökt en längre tid har ofta ned­satt lungfunktion och försämrad blodcirkulation.

Patienter med HH-cancer som röker i samband med strålbehandling har sämre överlevnad, lokoregional kontroll och sjukdomsfri överlevnad jämfört med patienter som slutar röka före strålbehandlingen. Behandlingseffekten vid strålbehandling och efter operation försämras vid rökning 198199200201202203.

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan eller övrig vårdpersonal informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den speciali­serade vården. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se.

16.2.3

Alkohol

Studier visar att även små mängder alkohol kan ge ökad risk för biverkningar under cancerbehandling. I samband med operation kan det finnas ökad risk för blödningar, infektioner och påverkan på hjärtat. Cancerbehandling och alkoholkonsumtion påverkar båda vårt immunsystem och ökar därför risken för infektioner. I samband med strålbehandling kan alkoholintag öka risken för kraftigare biverkningar på slemhinnor. Rekommendationerna är därför alkohol­­­uppehåll före och efter all cancerbehandling 204205206.

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan kontakta primärvården eller ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48 (www.alkohollinjen.se).

16.2.4

Fysisk aktivitet

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att fysisk aktivitet eller träning, både aerob och muskelstärkande, minskar fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) samt förbättrar fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. För att lindra symtom och biverkningar bör patienter med HH-cancer rekommenderas fysisk aktivitet för att bibehålla eller öka muskelstyrka, både under och efter behandling. Måttlig till hög intensitet 3 dagar per vecka leder till signifikanta förbättringar av konditionen 207208209210.

Kontaktsjuksköterskan bör uppmuntra till fysisk aktivitet både före och under behandlingen, och remittera till fysioterapeut för råd om lämplig träning. Den allmänna rekommendationen för fysisk aktivitet bör tillämpas för patienter med huvud- och halscancer, se kapitlet ”Fysisk aktivitet vid cancer” i FYSS 2017, www.fyss.se. samt Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande (folkhalsomyndigheten.se).

16.3

Komplementär och alternativ medicin

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin (KAM) kan påverka effekterna av cancerläkemedel 211. Man brukar dela upp KAM i tre kategorier: kropp-själ metoder, naturpreparat och övriga KAM.

I de fall patienten väljer en annan behandling än den som vårdteamet rekommenderar, ska detta respekteras. Patienten bör erbjudas information om eventuella interak­tioner, se Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering och Min vårdplan huvud- och halscancer.

En broschyr om komplementär och alternativ medicin (KAM) (se länk) har tagits fram genom RCC för att ge stöd i mötet med patienter och bidra till att skapa en bättre dialog kring komplementära och alternativa metoder mellan patienter och vården. För ytterligare information, se: