Till sidinnehåll

Bilaga 4. Kortfattad preparatöversikt vid medicinsk tumörbehandling

Drog/ administrationsväg

Specifika biverkningar

Exempel på användningsområden

Cisplatin

 

-parenteralt

oto-nefro och neurotoxicitet

Illamående

-konkomitant under radioterapi

-i kombination.

Karboplatin

 

-parenteralt

benmärgstoxicitet

-som alternativ till Cisplatin, enligt ovan vid nedsatt njurfunktion eller nedsatt hörsel

-i olika kombinationer.

5-Fluorouracil

 

-parenteralt

 

 

-peroralt

hjärttoxicitet

slemhinnetoxicitet

 

peroral beredning: diarréer, slemhinnetoxicitet och hand-fotsule rodnad och smärta samt nagelbäddssår

-i olika kombinationer.

-singelbehandling i palliativt syfte, då i peroral beredning

Paklitaxel

-parenteralt

alopeci, neuropati

-i kombination med Karboplatin

-som singelbehandling

Methotrexate

-parenteralt

-peroralt

illamående, stomatit,

leverpåverkan

-i kombination med 5-FU

-som singelbehandling

Gemcitabine

-parenteralt

myalgi

-som singelbehandling

-i olika kombinationer

EGFR antikropp (cetuximab)

-parenteralt

hudbiverkningar

diarré

-i kombination enligt ovan med Cisplatin och 5-flurouracil

-som singelbehandling, palliativt

-konkomitant med radioterapi

Nivolumab

Immunrelaterade biverkningar såsom colit, pneumonit m.m.

-singelbehandling

Pembrolizumab

Immunrelaterade biverkningar såsom colit, pneumonit m.m.

-singelbehandling

-kombination med kemoterapi