Till sidinnehåll

Bilaga 5. Behandlingar under utveckling

Fotokemisk behandling (PDT: Photodynamic Therapy)

Metod

Fotokemisk tumörbehandling innebär applikation av läkemedel, på hud eller slemhinna eller i.v. injektion av läkemedel som när det utsätts för ljus bildar toxiska substanser som dödar tumörceller. Läkemedlet ansamlas i tumörceller i högre grad än i normala celler, och när man belyser tumören skadas tumörcellerna selektivt. Man kan behandla från ytan eller interstitiellt med katetrar [1].

Indikationer

Behandling av återfall efter tidigare strålbehandling eller kirurgi. Primär behandling då kirurgi bedöms bli för omfattande och strålbehandling förväntas ha dålig effekt, t.ex. vid sarkom i larynx [2].

Begränsning

Tumören måste kunna nås av ljus, vilket gör att inväxt i ben är svårbehandlad.
Behandlingen ges vid ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Elektrokemoterapi (ECT: Electrochemotherapy)

Metod

Elektrokemoterapi är en lokal cytostatikabehandling där den intracellulära koncentrationen av ett cytostatikum (cisplatin eller bleomycin) kraftigt ökas med hjälp av ett externt elektriskt fält [1]. ECT har utöver en direkt cytotoxisk effekt även antivaskulära effekter. Den senare effekten är mest uttalad på tumörens egna kärl, vilket medför snabb effekt på tumörblödningar. Behandlingen ges i lokalbedövning men i huvud- och halsområdet rekommenderas full narkos.

Indikationer

Palliativ behandling av hudmetastaser och lokoregionala recidiv av huvud- och halscancer efter multimodal behandling [3-5]. Goda resultat vid tidig munhålecancer (T1–T2) [6]. Organ- och funktionsbevarande behandling vid avancerad basalcellscancer och skivepitelcancer i huvud- och halsregionen. 

Kontraindikationer

Överkänslighet mot bleomycin.
Metoden bör användas med försiktighet i närheten av a. carotis communis och interna p.g.a. risk för kärlskador och blow-out-blödning

Biverkningar

Smärta (framför allt vid behandling i munhålan). Nekros (framför allt vid intratumoral administration). Hyperpigmentering (enbart bleomycin).

Behandlingen utförs i dag vid ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, och vid Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

Referenser

1.von Beckerath M. Photodynamic therapy in the head and neck. Örebro Studies in Medicine, 110. . Örebro: Örebro University; 2014.

2.von Beckerath MP, Reizenstein JA, Berner AL, Nordqvist KW, Landstrom FJ, Lofgren AL, et al. Outcome of primary treatment of early laryngeal malignancies using photodynamic therapy. Acta oto-laryngologica. 2014;134(8):852-8.

3.Marty M, Sersa G, Garbay JR, Gehl J, Collins C, Snoj M, et al. Electrochemotherapy – An easy, highly effective and safe treatment of cutaneous and subcutaneous metastases: Results of ESOPE (European Standard Operating Procedures of Electrochemotherapy) study: ScienceDirect; 2006.

4.Electrochemotherapy for metastases in the skin from tumours of non-skin origin and melanoma. Interventional procedures guidance [IPG446]: NICE;  [updated March 2013]. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ipg446.

5.Plaschke CC, Bertino G, McCaul JA, Grau JJ, de Bree R, Sersa G, et al. European Research on Electrochemotherapy in Head and Neck Cancer (EURECA) project: Results from the treatment of mucosal cancers. European journal of cancer. 2017;87:172-81.

6.Landstrom FJ, Reizenstein J, Adamsson GB, Beckerath M, Moller C. Long-term follow-up in patients treated with curative electrochemotherapy for cancer in the oral cavity and oropharynx. Acta oto-laryngologica. 2015;135(10):1070-8.