Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret.

≥95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥80 %

Tider från att remiss skickats till specialistklinik till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom*

Andel patienter i kliniska prövningar avseende primärbehandling.

≥5 %

Överlevnad 2 år efter diagnos för patienter <60 år

>80 %

Andel patienter som startar behandling med kurativ intention som utför PET-CT som ett led i primärutredning och stadieindelningen.

≥50%

Andel patienter med bulkig sjukdom och/eller extranodalt engagemang som utför PET-CT som responsutvärdering efter behandling (minst 3 kurer).

≥75 %

Andel där kirurgisk biopsi utförts för diagnostik

≥75 %