Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret.

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥ 80 %

Tider från att remiss skickats till specialistklinik till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom

Andel patienter i kliniska prövningar avseende primärbehandling.

≥ 5 %

Överlevnad 2 år efter diagnos för patienter < 60 år

> 80 %

Andel patienter som startar behandling med kurativ intention som utför PET-CT som ett led i primärutredning och stadieindelningen.

≥ 50 %

Andel patienter med bulkig sjukdom och/eller extranodalt engagemang som utför PET-CT som responsutvärdering efter behandling (minst 3 kurer).

≥ 75 %

Andel där kirurgisk biopsi utförts för diagnostik

≥ 75 %