Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Cytostatikabehandling av aggressiva B-cellslymfom bör bedrivas vid specialiserade onkologi-/hematologienheter, där det finns tillräcklig kunskap och resurser dygnet runt, året runt för att hantera komplikationer till behandlingen.

Behandling med högdos metotrexat (Burkittlymfom, CNS lymfom, CNS-profylax) samt stamcellstransplantation bör begränsas till specialiserade enheter, i allmänhet universitetssjukhus. CAR-T cellsbehandling ges vid ackrediterade enheter.

Minimikrav för att bedriva diagnostik och behandling av patienter med aggressiva B-cellslymfom anser vi vara följande:

 • Minst två specialister i lymfomonkologi eller hematologi.
 • Möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter även under helger.
 • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas i isoleringsrum.
 • Tillgång till intensivvård.
 • En organisation som säkrar tillgång till central venkateter inom ett dygn
  • Detta innefattar tunnelerad CVK, PICC-line eller subcutan venport (SCVP) (likvärdiga alternativ i de flesta fall, dock förordas tunnelerad CVK eller SCVP vid högdosbehandling. Enkellumen tillräckligt i de flesta fall.
 • Upparbetade rutiner för att frysa spermier från nydiagnostiserade patienter.
 • Etablerad samverkan med infektionsspecialist, lungspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling.
 • Möjlighet att säkra att patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter.
 • Resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten.
 • Hög andel sjuksköterskor med >1 års erfarenhet av cytostatikabehandling (>50 %)
 • Tillgång till rehabiliteringsteam.
 • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog.
 • Resurser för att kunna inkludera patienter i kliniska prövningar och patientnära vårdforskning.